AG210

Trajnostno kmetijstvo

doc. dr. Jure Čop, doc. dr. Darja Kocjan Ačko, doc. dr. Rok Mihelič

2. letnik, 3. semester

kreditne točke

Kontaktne ure:

predavanja: 20 ur
seminarji: 10 ur
laboratorijske vaje: 10 ur
terensko delo: 10 ur

Vsebina predmeta:

Predmet Trajnostno kmetijstvo obravnava multifunkcionalnost kmetijstva (hrana, krma, surovine za obrtno in industrijsko predelavo, obnovljivi viri energije, kulturna krajina, rekreacija) s poudarkom na povezavah med tlemi, podnebjem, rastlinami, živalmi in človekom kot družbenim bitjem, ki s temi viri upravlja. Obrazloženo bo bistvo multifunkcionalnega kmetijstva, tako da bo študentu  razumljivo, da gre pri tej obliki kmetovanja za celostno povezavo in součinkovanje med okoljem in človekom kot družbenim bitjem. Predmet temelji na povezovanju postopkov in sredstev za ohranjanje trajne rodovitnosti tal, na vzdrževanju biotske in okoljske pestrosti ter obravnava načine uporabe rastlinskih in živalskih odpadkov. Definirano bo tradicionalno, konvencionalno in trajnostno kmetijstvo. Predstavljena bodo načela obeh trajnostnih usmeritev: integrirano kmetovanje in različne oblike ekološkega/biološkega/organskega kmetovanja. Prikazane bodo napake, ki se pojavljajo pri nekaterih praksah »ekološkega« in »integriranega« kmetovanja«, ki zaradi teh napak ne more biti trajnostno.
S primeri trajnostnega kmetovanja bodo izpostavljene tehnologije pridelave energetskih rastlin  in drugih pri nas tako imenovanih alternativnih kultur. Poudarjen bo pomen rajonizacije, kolobarja, pravilne izbire rastišča, sonaravnih načinov obdelave tal, setev več vrst v pasovih, v sosevkih in podsevkih na njivah in v trajnih nasadih, uporaba biotičnih in biotehničnih sredstev pri oskrbi; opredeljena bo oblika in čas aplikacije organskih in mineralnih gnojil in njihove mejne količine. Podana bodo načela in pomen ekološkega travinja za pridelovanje krme in za varovanje narave s primeri gojenja travne ruše na naravnih rastiščih, na njivah, v sadovnjakih in v vinogradih ter na tratah glede na podnebne, talne in tehnološke dejavnike rasti. Predstavljena bo alternativna raba travne ruše v energetske namene in kompostiranje travnega zelinja.

Obveznosti študenta: 

  • Aktivno sodelovanje na predavanjih (vprašanja, diskusije, udeležba na hitrih preskusih znanja);
  • javni zagovor seminarske naloge; 
  • kolokvij;
  • poročilo s terenskega dela;
  • pisni ali ustni izpit.

Temeljni študijski viri:

  • Eric Lichtfouse, Mireille Navarrete, Philippe Debaeke, Véronique Souchère, Caroline Alberola, eds. Sustainable Agriculture. Dordrecht, Heidelberg, London and New York: Springer, 2009.
  • Revija: Agronomy for Sustainable Development, Editor-in-Chief: Dr. E. Lichtfouse, ISSN: 1774-0746, Published by: EDP Sciences.
rss

Aktualno


Javni zagovori doktorskih disertacij in magistrskih del na Biotehniški fakulteti

(07/04/2015)

Jasna KOVAČ, univ. dipl. mikrobiol. Doktorska disertacija: EPIDEMIOLOŠKE ZNAČILNOSTI ANTIBIOTSKE ODPORNOSTI TER PROTIMIKROBNO IN MODULATORNO DELOVANJE IZBRANIH...

več