Akronim:

ENTRECOMPFOOD

Številka pogodbe:

883495

Oddelek:

Oddelek za živilstvo

Tip projekta:

EU projekti

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.02.2020 - 31.01.2023

Vrednost projekta BF:

71.125,04 €

Vrednost projekta skupaj:

493.009,00 €

Vodja projekta na BF:

Korošec Mojca

Spletna stran projekta:

Povezava

EntreCompFood logo

 

Napoved delavnice, avgust 2020

Novičnik projekta, julij 2020

LISTINA ENTRECOMP FOOD in IZJAVA O ENTRECOMPFOOD ZAVEZI, Vzpostavljanje EntreCompFood skupnosti sodelovanja v Sloveniji, julij 2021

Seminar EntreComp skupnosti, maj 2020

EntreCompFood Kick-off sestanek, februar 2020

Predstavitev projekta EntreCompFood, februar 2020

Partnerji projekta

Dodatne informacije

Povezave

 

 

Pridružite se razpravi o podjetnostni kompetenci v živilskem sektorju

V okviru projekta EntreCompFood bo, predvidoma v začetku novembra, v so-organizaciji Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani potekala prva delavnica, ki je namenjena izboljšanju dialoga med deležniki vključenimi v procese oblikovanja strategije za uveljavitev novih učnih priložnosti za spodbujanje razvoja podjetnostne kompetence v živilskem sektorju. Ob začetku projekta in napovedi prve delavnice partnerji projekta vabijo vse posameznike in skupine deležnikov, da se pridružijo EntreCompFood skupnosti sodelovanja v Sloveniji, ki je namenjena vsem za izmenjavo mnenj in idej.

Vsi, ki ste neposredno vključeni v procese oblikovanja strategije, se priključite EntreCompFood skupnosti sodelovanja v Sloveniji. Listina o skupnosti je v slovenščini dosegljiva na povezavi 

Za več informacij ali za sodelovanje na delavnicah lahko kontaktirate projekte partnerje v Sloveniji, Franciji in Španiji:

  • za Slovenijo in druge države: koordinator projekta, Urška Pivk Kupirovič, urska.pivk.kupirovic@gzs.si,
  • za Španijo: Concha Ávila c.avila@fiab.es in
  • za Francijo: Françoise GORGA fgorga@ania.net.

 

Seminar EntreComp skupnosti, spletni seminar, maj 2020


Projekt EntreCompFood je del večje EntreComp skupnosti, ki spodbuja podjetnostno izobraževanje po vsej Evropi. Cilj skupnih seminarjev je izmenjava napredka pri različnih EntreComp projektih in iskanje skupnih sinergij. Partnerji projekta EntreCompFood skupaj projektom EntreCompEurope in EntreComp360 podpirajo idejo skupnega logotipa za EntreComp. Pri podjetju EntreComp360 so razvili zelo lep logotip EntreComp, ki predstavlja cvet veščin za podjetnostno kompetenco, vsaka barva, označuje svoje področje veščin. Margerita Bacigalupo nam je na spletnem seminarju maja predstavila okvir EntreComp. Tekom seminarja smo razpravljali tudi o prilagojeni komunikaciji o Entrecomp-u glede na ciljno skupino, kot tudi o podpori podjetjem v času pandemije Covid-19 in njenih posledic na razvoj podjetnosti.

 


 

EntreCompFood Kick-off sestanek, Bruselj, februar 2020

EntreCompFood Kick-off sestanek (Bruselj, februar 2020) V Bruslju je potekal prvi sestanek projektnih partnerjev projekta EntreCompFood, sofinanciran s strani programa Evropske unije COSME. V projekt je vključenih 6 partnerjev iz Slovenije, Francije in Španije. Glavni cilj EntreCompFood projekta je privabljanje mladih v najobsežnejšo evropsko predelovalno panogo, živilskopredelovalno industrijo, z uporabo EntreComp okvirja za razvoj podjetnostnih znanj in veščin. Namen je ustvariti močno evropsko mrežo interesentov s skupno prakso za razvoj podjetnostnih znanj in veščin med študenti in mladimi podjetniki. Vodilni partner (GZS-ZKŽP) je podrobno predstavil vsebino, namen in pričakovane rezultate projekta, vsak od projektnih partnerjev pa je podrobneje predstavil vsebino, mejnike in pričakovane rezultate svojega delovnega sklopa. Ob tej priložnosti smo se v Bruslju sestali tudi na Evropski komisiji pod vodstvom agencije EASME in opredelili skupne sinergije med projekti EntreCompFood, EntreComp Europe, Peer Learning in E-Time.

 


 

Predstavitev projekta EntreCompFood - Privabljanje mladih v ključni evropski industrijski sektor s pomočjo okvirja podjetnostne kompetence ENTRECOMP

Ljubljana, februar 2020 – Z novim EntreCompFood projektom naslavljamo izziv, da živilskopredelovalna industrija ne privablja dovolj mladih za ohranitev konkurenčnosti. Zato je pomembno, da se mladi izpopolnjujejo na področju kompetenc v kader prihodnosti, in sicer, da krepijo svojo podjetnost. Projekt EntreCompFood bo kreiral, preizkusil in ocenil nove možnosti usposabljanja, ki temeljijo na EntreComp okvirju podjetnostne kompetence, razvitem s strani Evropske komisije.

GZS-Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je v februarju 2020 skupaj s 5 partnerji iz Španije, Francije in Slovenije začela izvajati projekt EntreCompFood, ki bo trajal do januarja 2023. Projekt je sofinanciran s programom Evropske unije COSME, ki spodbuja konkurenčnost malih in srednje velikih podjetij, tudi s podporo na področju krepitve podjetništva.

Živilskopredelovalna industrija pomembno prispeva k evropskemu gospodarstvu na področju dodane vrednosti, prihodkov od prodaje in zaposlovanja. Mala in srednje velika živilska podjetja predstavljajo kar 99 % vseh podjetij v Evropi in zagotavljajo več kot 60 % vseh delovnih mest. Vseeno je mogoče zaslediti, da agroživilska podjetja ne privabljajo dovolj mladih, hkrati pa se morajo hitro prilagoditi številnim spremembam, kot so digitalizacija, spreminjajoče klimatske razmere, naraščanje populacije, trajnostna oskrba in trajnostni način prehranjevanja. Zato je pomembno, da se mladi izpolnjujejo na področju kompetenc v kader prihodnosti, in sicer, da krepijo svojo podjetnost. Podjetnostno razmišljanje ustvarja nova podjetja, odpira nove trge in razvija nova znanja, zato predstavlja potencial za privabljanje mladih v živilskopredelovalno industrijo. Izpopolnjevanje mladih na področju podjetnostnih kompetenc jim pomaga, da dobijo prave temelje za podjetniško miselnost in da znajo pretvoriti svoje ideje v akcijo.

Glavni cilj projekta EntreCompFood je tako odgovoriti na izziv privabljanja mladih v evropsko živilskopredelovalno industrijo s posodobitvijo obstoječih izobraževanj z znanji, ki jih ti potrebujejo v delovnem okolju. Namen projekta je trdno povezati evropske skupnosti sodelovanja (v angl. »Collaborative Communities«), ki bodo pripomogle k razvoju, preizkušanju in oceni novih učnih vsebin in ki bodo posledično spodbudile inovativnost in podjetnost študentov in mladih podjetnikov na področju živilstva. Okvir podjetnostne kompetence EntreComp je razvila Evropska komisija z namenom krepitve kompetenc podjetnosti. Nova vsebina izobraževanj bo opredeljena na podlagi 6 vnaprej določenih kompetenc EntreComp: ustvarjalnost, vizija; motiviranost in vztrajnost; vključevanje virov; sodelovanje; izkustveno učenje. Tečaji za izboljšanje podjetnostne kompetence bodo dostopni tudi preko spletne platforme. Organizirana bo tudi dejavnost izven učnega načrta, in sicer natečaj za posebno EntreCompFood nagrado podjetnosti, tako na nacionalnem (Ecotrophelia Slovenija) kot tudi na evropskem nivoju (Ecotrophelia Europe).

 


 

Partnerji projekta

 

GZS-ZKŽP – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij - koordinator projekta

GZS-ZKŽP je glavna in največja reprezentativna organizacija za kmetijska in živilska podjetja v Sloveniji. Zastopa podružnične interese več kot 200 kmetijskih in živilskih podjetij, registriranih v Sloveniji. Zelo tesno sodelovanje z živilsko industrijo, zaokroža s široko paleto združenj in raznolikost svetovanja. Kot predstavnik nacionalnega združenja živilske industrije ima GZS-ZKŽP pomembno vlogo pri vodenju strateškega razvojno-inovacijskega partnerstva SRIP HRANA za prednostno področje trajnostna pridelava hrane. Preko svojih članov in s sodelovanjem strokovnjakov ima možnost informiranja malih in srednje velikih podjetij, saj predstavljajo kar 90% vseh članov.
 

UL-BF – Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija

UL-BF ponuja univerzitetno, visokošolsko strokovno in podiplomsko izobraževanje, znanstvenoraziskovalno, strokovno in svetovalno delo na področju ved o živi naravi (biologija, mikrobiologija) ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva (gozdarstvo, zootehnika, agronomija) in z njimi povezanih proizvodnih tehnologij ( lesarstvo, živilstvo, biotehnologija). Z raznolikim izobraževalnimi in raziskovalnimi programi Biotehniška fakulteta spodbuja interdisciplinarne in multidisciplinarne pristope k izobraževanju in celostno raziskovanje razvojnih vprašanj, ki postajajo vse bolj kompleksna in na katere vplivajo interesi različnih poklicev. Poleg tega je prepoznana, da spodbuja in stremi k višji kakovosti, k znanstvenemu in strokovnemu sodelovanje na mednarodnem nivoju, k odprtosti in ima sloves odličnosti.
 

ANIA – francosko združenje živilske industrije

Francosko združenje živilske industrije (ANIA) je neprofitno združenje, ustanovljeno leta 1968. Namen ANIA je zastopati interese vodilne panoge v Franciji. Združuje 21 sektorskih nacionalnih zvez in 21 regionalnih združenj (ARIA) ter več kot 11 000 podjetij, predvsem MSP-ja. Glavna naloga ANIA je pomagati proizvajalcem živilske industrije pri soočanju z velikimi izzivi v sektorju, kot so: i) varnost in kakovost hrane, ii) konkurenčnost in sposobnost izvoza in inovacij v spreminjajočem se svetu, iii) pomanjkanje privlačnosti živilskopredelovalne industrije za mlade in okoljska vprašanja.
 

AgroParisTech – Inštitut za znanost in industrijo na področju ved o življenju in okolju

AgroParisTech je francoska javna visokošolska ustanova z bogato zgodovino, ki šteje več kot 180 let. Usmerjeni so v reševanje nekaterih glavnih globalnih izzivov 21. stoletja: zagotoviti trajnostno pridelavo hrane za naraščajoče prebivalstvo, ohranjanje naravnih virov, podpiranje inovacij in razvoj bio-ekonomije. Njihove delovanje zajema sledeča področja: znanosti in tehnologije v kmetijstvu, gozdarstvo, vede o življenju, živilska tehnologija, biotehnologija, okolje, prehrana, zdravje, upravljanje naravnih virov ter z njimi povezana zakonodaja. AgroParisTech ponuja izobraževanja za magistrske in doktorske študente, kot tudi programe vseživljenjskega učenja. Hkrati se osredotoča na raziskovalne in inovacijske dejavnosti v okviru svojih raziskovalnih enot in raziskovalnih kateder. AgroParisTech ima koristi od ambiciozne strategije internacionalizacije, saj sodeluje z več kot 200 mednarodnimi partnerji v več kot 40 evropskih projektih. Podjetništvo je tudi v središču strategije AgroParisTech, s podpornimi dejavnostmi in študijskimi potmi. Natančneje, EntreCompFood bo imel koristi od tesne povezave s Food'Inn Lab, ki se nahaja v središču AgroParisTech: to je skupni prostor velikosti 550 m² površin za mlade podjetnike, ki jim omogoča ustvarjanje inovativnih živilskih izdelkov in projektov.
 

FIAB - Špansko združenje za hrano in pijačo

Špansko združenje za hrano in pijačo (FIAB) je bilo ustanovljeno leta 1977 za zastopanje španske industrije hrane in pijač s pomočjo enega telesa in enega glasu. Njegova glavna dejavnost je seznanjati akterje iz sektorja o glavnih dogodkih, ki lahko vplivajo na njegovo delovanje in konkurenčnost. Prav tako zastopa te interese v različnih vladnih organih in pri odločevalcih, tako na nacionalni ravni kot na evropskem in mednarodnem področju. Trenutno obsega 46 zvez in 5000 podjetij. FIAB je član FoodDrinkEurope, ki zastopa interese svojih članov na področjih, kot so varnost hrane in znanost, prehrana in zdravje, potrošniko zaupanje in izbira, konkurenčnost in okoljska trajnost na evropskem nivoju.
 

AE - Andalucia Emprende

Andalucia Emprende (AE) obstaja pod okriljem Junta de Andalucía in nudi kvalitetne storitve za spodbujanje podjetniških iniciativ in razvoja poslovanja, s čimer prispeva k bolj dinamičnemu regionalnemu gospodarstvu in andaluzijski družbi. Njegov splošni cilj je spodbujati kulturo podjetništva, podpirati ustvarjanje in utrditev podjetij ter zaposlovanja. Njihove storitve so usmerjene na podjetnike, ki želijo ustanoviti poslovno pobudo v Andaluziji, kot tudi obstoječim podjetjem, ki potrebujejo podporo pri širitvi, modernizaciji ali utrditvi svojega trga. AE daje podjetnikom na razpolago 267 andaluzijskih podjetniških centrov (CADE), ki pokrivajo celotno andaluzijsko skupnost.
 


 

Dodatne informacije:

Dr. Urška Pivk Kupirovič, urska.pivk.kupirovic@gzs.siPovezave: