Temeljni cilji študijskega programa

Magistrski program Ohranjanje narave in naravnih vrednot je zasnovan širše, s poudarkom na obravnavanju vsebin, ki se nanašajo na celostno gospodarjenje z obnovljivimi viri v kmetijstvu in gozdarstvu, s prostorom in ohranjanjem naravnih vrednot. Program je zasnovan interdisciplinarno.
- Program Ohranjanje narave in naravnih vrednot gradi na osnovnih naravoslovnih znanjih, ki jih nadgradi še z družbenimi znanji (družboslovni, etični in filozofski vidiki varstva narave), potrebnimi za delo pri ohranjanju narave in naravnih vrednot.
- Študente usposablja za sodelovanje v timskem delu, ki je značilno za delo na področju ohranjanja narave in naravnih vrednot.
- Študentom omogoča, da zmorejo ob koncu študija samostojno in kompetentno sprejemati odločitve na področju zaščite in razvoja ter upravljanja žive in nežive narave ter posebej varovanja naravnih vrednot in vrednot okolja.
- Širok nabor znanja je odlična osnova za vseživljenjsko učenje kot tudi za nadaljevanje študija do doktorata študija Bioznanosti, področje Varstvo naravne dediščine.


Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Ohranjanje narave in naravnih vrednot se lahko vpiše kdor je končal:
1. študijski program prve stopnje z ustreznih ali drugih strokovnih področij, ki obsega vsaj 180 ECTS
2. visokošolski strokovni študijski program po starem programu z vseh področij Biotehniške fakultete ali drugih
visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje iz Slovenije ali tujine, ki obsega vsaj 180 ECTS


Pogoji za napredovanje iz letnika

Študenti morajo imeti za vpis v drugi letnik opravljene vse izpite iz 1. semestra, en metodološki izpit, vse vaje in doseženih 48 kreditnih točk po ECTS.
Kolegij študija BF lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki ni opravil vseh obveznosti in ima za to opravičljive razloge. Za opravičene razloge štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Možnost prehajanja med študijskimi programi temelji na Merilih za prehode med študijskimi programi (Ur.l. RS, št. 95/10).
Prehajanje je možno med študijskimi programi istih oz. drugih strokovnih področij, ne glede na to, na katerem visokošolskem zavodu so bila pridobljena.
Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.
Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:
- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
- obseg razpoložljivih mest,
- letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti,
- minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu
Mogoč je prehod:
a. iz študijskih programov 2. stopnje z istih ali drugih strokovnih področij, ki potekajo na visokošolskih zavodih v Sloveniji ali tujini
b. iz nebolonjskih univerzitetnih študijskih programov z istih ali drugih strokovnih področij, ki potekajo na visokošolskih zavodih v Sloveniji ali tujini.