Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina je izobraževanje visoko usposobljenih strokovnjakov za posamezna znanstvena področja, ki sestavljajo biomedicino. Program je interdisciplinaren in namenjen poglobitvi znanj s področja biokemije in molekularne biologije, farmacije, genetike, klinične biokemije in laboratorijske biomedicine, klinične in temeljne medicine, javnega zdravja, mikrobiologije, nevroznanosti, toksikologije in veterinarske medicine. Cilj programa je usposobiti doktoranda za znanstveno razmišljanje in reševanje znanstvenih problemov ter sodelovanje pri reševanju zahtevnih delovnih problemov z interdisciplinarnim pristopom.
Cilji programa so, da bi doktorski študenti na vseh znanstvenih področjih programa pridobili poglobljeno razumevanje z njihovega širšega in ožjega področja raziskovanja, razvili sposobnost neodvisnega in kreativnega razmišljanja in bili sposobni samostojno ustvarjati novo znanje.


Vpisni pogoji

Na interdisciplinarni doktorski študijski program Biomedicina se lahko vpišejo diplomanti:
- Študijskih programov druge stopnje s področja biomedicinskih, biotehniških in naravoslovno matematičnih usmeritev.
- Študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije (93/16/EEC za zdravnike, 78/1027/EEC za veterinarje, 78/687/EEC za zobozdravnike, 85/432/EEC za farmacevte) in so ovrednoteni z najmanj 300 kreditnimi točkami.
- Študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program biomedicinskih, biotehniških in naravoslovno matematičnih usmeritev. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu 30 do 60 KT kandidatom določi programski svet Biomedicine.
- Študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe iz biomedicinskih, biotehniških in naravoslovno matematičnih smeri. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 KT.
- Študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe sorodnih študijskih disciplin iz biomedicinskih, biotehniških in naravoslovno matematičnih smeri.

Na doktorski študijski program Biomedicine se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja v skladu s Statutom UL.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik doktorskega študija Biomedicina so opravljene študijske obveznosti v obsegu najmanj 45 KT. Od tega doktorand opravi najmanj 20 KT iz obveznega/ih temeljnega/ih predmeta/ov.

V 3. letnik doktorskega študija se lahko vpišejo študenti, ki so opravili vse študijske obveznosti 1. in 2. letnika in imajo potrditev pozitivne ocene Komisije za spremljanje doktroskega študenta o ustreznosti teme doktroske disertacije na senatu članice.

V 4. letnik se lahko vpišejo študenti, ki imajo opravljene vse študijske obveznosti prvih treh letnikov in potrditev teme doktorske disertacije na Senatu UL.

Pogoj za ponavljanje prvega letnika je opravljenih najmanj 10 KT iz temeljnega predmeta in 20 KT iz individualno raziskovalnega dela. Pogoj za ponavljanje drugega letnika so opravljene vse organizirane oblike pouka iz 1. letnika (30 KT iz temeljnega predmeta). Pogoj za ponavljanje 3. letnika so opravljene obveznosti 1. in 2. letnika.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod me programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v doktorskem študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v doktorskem programu Biomedicina. Prošnje kandidatov za prehod na doktorski študij Biomedicine individualno obravnava Programski svet študijskega programa, skladno s Statutom Univerze v Ljubljani.