Temeljni cilji študijskega programa

Cilj programa je usposobiti doktoranda za znanstveno delo na področjih temeljnih in aplikativnih ved o življenju, ki bo sposoben razvijati nova znanja v okviru akademske raziskovalne kariere ali prenesti znanja v vsakdanjo prakso. Doktorand se bo na nekaterih znanstvenih področjih srečal z interdisciplinarnim pristopom v povezavi s tehniškimi, družboslovnimi in humanističnimi vedami. Doktorandi imajo možnost usposabljati se na tradicionalnih, že uveljavljenih znanstvenih smereh, ali pa na novejših oz. novih znanstvenih področjih (znanosti o celici, nanoznanosti, bioinformatika, tehniški sistemi v biotehniki, bioinženiring v zdravstvu).

Cilj programa je, da bi doktorski študenti na vseh znanstvenih področjih programa pridobili poglobljeno razumevanje njihovega širšega in ožjega področja raziskovanja.


Vpisni pogoji

V interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti se lahko vpiše kdor je končal:
- študijski program 2. stopnje
- študijski program, ki izobražuje za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, ali drugi enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS
- študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004
- magisterij znanosti ali študijski program za pridobitev specializacije in je pred tem končal program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Tem kandidatom se na podlagi prošnje skladno z zakonom priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS.
- študijski program za pridobitev specializacije , ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Tem kandidatom programski svet doktorskega študija Biomedicina določi dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS.

Na doktorski študij se lahko vpišejo tudi diplomanti tujih univerz. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja, skladno s Statutom UL.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoj za napredovanje iz 1. v 2. letnik Interdisciplinarnega doktorskega študija Bioznanosti so opravljene obveznosti v obsegu najmanj 45 KT.

Pogoj za napredovanje iz 2. v 3. letnik so opravljene vse obveznosti 1. in 2. letnika študija, v katere so zajeti:

- vsi opravljeni izpiti 1. in 2. letnika doktorskega študija,
- opravljeno individualno raziskovalno delo v skupnem obsegu 70 KT,
- pred vpisom v 3. letnik uspešno predstavljena tema doktorske disertacije ter potrjena pozitivna ocena Komisije za spremljanje doktorskega študenta o ustreznosti teme in naslova doktorske disertacije na senatu članice UL.

Pogoj za napredovanje iz 3. v 4. letnik so opravljene vse obveznosti prvih treh letnikov in soglasje Senata UL k temi doktorske disertacije.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja na Interdisciplinarnem doktorskem programu Bioznanosti. Prošnje kandidatov za prehod na doktorski študij Bioznanosti bo individualno obravnaval programski svet Bioznanosti, skladno s Statutom Univerze v Ljubljani.