description

Gre za prvi celovit opis gozdnih rastiščnih tipov Slovenije. Skupno je opisanih 78 gozdnih tipov, publikacija obsega preko 500 strani. Poglavitna ideja pri opisu gozdnih rastiščnih tipov je bila povezati znanje s področij gozdne fitocenologije, prirastoslovja in upravljanja gozdov. Struktura opisa je enaka za vse gozdne tipe in obsega kartografski prikaz razširjenosti gozdnega rastiščnega tipa, ekološke značilnosti, opis vertikalne slojevitosti in floristične sestave, sintaksonomsko oznako, produkcijski potencial ter sestojne in rastne značilnosti, značilnosti pretekle rabe, sedanji pomen gozdov in poudarjene funkcije ter značilnosti upravljanja. Na koncu opisa so prikazani značilni videzi gozdov rastiščnega tipa, dodan je tudi seznam ključnih referenc. Po opisu vseh 78 gozdnih rastiščnih tipov sledi sintezni del, v katerem so primerjalno opisane ekološke, rastiščne, sestojne in upravljavske značilnosti. Tudi učbenik za področje urejanja gozdov in gozdnogospodarsko načrtovanje.


purchase information

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici:

Spletni nakup: UL založba