description

V sušnem letu 2012 smo v Botaničnem vrtu nabrali semena 452 različnih rastlinskih vrst. Vse vrste so razvrščene po družinah, zno-traj njih pa po abecednem vrstnem redu. Mnoge rastline so zaradi izredno visoke temperature in sušnih razmer tudi v vrtu kljub zali-vanju slabše semenile. Seznam nabranih rastlin v vrtu je v primer-javi s prejšnjimi leti manjši kar za okrog 100 vrst. V letošnjem letu v naravi mnoge vrste semen sploh niso razvile ali so bila le ta slabo razvita. Na nekaterih nahajališčih v submediteranskem delu semen sploh ni bilo. Zato se je število semen nabranih v naravi skoraj prepolovilo: 2011 (233) letos pa vsega skupaj le 124 različnih ras-tlinskih vrst ob enakem nabiranju na terenu.


link to publication