description

Namen tega pregleda je na kratko prikazati rastlinski sistem in seznam rastlinskih vrst, ki jih morajo v prvem letniku študija spoznati študenti viokošolskega študija gozdarstva in krajinske arhitekture na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Poleg kratkih opisov najvišjih taksonomskih skupin in organizacijskih tipov je podan pregled sistema do družin s krajšimi opisi nekaterih značilnejših družin semenk, predvsem tistih, ki so pomembnejše v gozdarstvu in krajinski arhitekturi oz. hortikulturi.


purchase information

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: