description

Priročnik obravnava varovane ptice Nature 2000 v gozdovih. V prvem delu priročnika so predstavljeni nekateri splošni ekološki dejavniki, pomembni za ptice ter vpliv človeka na ekosisteme. V drugem delu pa so prikazane pomembnejše varovane vrste ptic, njihove značilnosti, razširjenost, življenjski prostor, ogroženost in usmeritve za ohranjanje. Velik poudarek je namenjen temu, kako ohraniti njihove habitate.


purchase information

Literatura je naprodaj v Gozdarski knjižnici: