22308563_1779915145376393_808339766960353959_n

Univerzitetna ustanova inženirja Lenarčič Milana, ki je bila ustanovljena skladno z oporoko ing. Milan Lenarčič, je objavila razpis za štipendije v študijskem letu 2021/2022

Štipendije Milana Lenarčiča se podeljujejo študentom Univerze v Ljubljani, ki dosegajo nadpovprečne študijske rezultate in so vpisani v študijske programe druge ali tretje stopnje ali v četrti letnik enovitih študijskih programov. Za štipendijo lahko zaprosijo oziroma kandidirajo študenti s povprečno oceno najmanj 9,0 (devet) na predhodni stopnji študija

Namenjene so kritju stroškov študija, člankov v strokovnih in znanstvenih publikacijah, udeležbe na študentskih seminarjih in srečanjih ter drugih študentskih aktivnostih, povezanih s študijem, ter kritju življenjskih stroškov. Štipendije se podeljujejo za obdobje enega študijskega leta, z možnostjo ponovne pridobitve v naslednjih študijskih letih.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v študijskem letu 2021/2022 je 60.000,00 EUR. Višina posamezne štipendije znaša največ 10.000 EUR.

Kandidati morajo vlogo za dodelitev štipendije (podpisan prijavni obrazec skupaj z zahtevanimi dokazili), naslovljeno na Komisijo za dodelitev štipendije Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, poslati do vključno četrteka, 10. junija 2021 na naslov: z zapisom v zadevi: Vloga za dodelitev štipendije Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana. Uprava ustanove bo o rezultatih razpisa obvestila vse kandidate, ki bodo oddali popolno vlogo najkasneje do četrtka, 30. septembra 2021.

Merila za ocenjevanje kandidatov so:

  • povprečna ocena,
  • dosežki študija v tujini,
  • priporočila mentorja, vodje raziskovalne skupine, učitelja,
  • objave in druga znanja kandidata (dosežena stopnja študija, tuji jeziki, uspehi na tekmovanjih, nagrade in priznanja …),
  • motivacijsko pismo,
  • drugi dosežki kandidata.
    Dodatno lahko komisija dodeli točke kandidatom s slabšim ekonomskim položajem, če priložijo dokazila o gmotnem stanju.

Več informacij: 

Univerzitetna ustanova inženirja Lenarčič Milana je ustanova s splošno koristnim in trajnim namenom. Njeno delo obsega poleg podeljevanja štipendij študentom Univerze v Ljubljani z nadpovprečno nadarjenostjo tudi ustanovitev in vzdrževanje inštituta UDESIN, ki v skladu z veljavno zakonodajo priključen Univerzi v Ljubljani.