Skoči na vsebino
Ikona iskalnik Ikona iskalnik
Gumb išči

Pogosta vprašanja


Študentske pravice na UL 

(dodatna pojasnila)

 

1. Kako poteka vpis v višji letnik?

Za vpis v višji letnik mora študent izpolnjevati s študijskim programom predpisane pogoje za napredovanje. Ob izpolnjevanju pogojev se študentu 20. avgusta tekočega leta avtomatsko odpre vpisni list za vpis v višji letnik.

 

2. Kako poteka ponovni vpis v isti letnik?

Za ponovni vpis v isti letnik mora študent  izpolnjevati s študijskim programom predpisane pogoje za ponavljanje. Študent, ki želi ponavljati letnik in ima za to izpolnjene pogoje, sporoči oddelčnemu referatu, da mu odpre vpisni list za ponavljanje.

 

3. Kako poteka vpis v dodatno leto?

V dodatno leto se študent vpiše po končanem zadnjem letniku študija 1. ali 2. stopnje, če še ni ponavljal letnika ali spremenil študijskega programa in študija ne namerava zaključiti do 30. 9. tekočega leta.

Če želi študent v naslednjem študijskem letu vpisati dodatno leto in za to izpolnjuje pogoje, to po 20. avgustu sporoči oddelčnemu referatu.

 

4. Kako poteka izjemni vpis v višji letnik in podaljšanje statusa?

Študenti za uveljavljanje pravice izjemnega vpisa v višji letnik ali podaljšanja statusa oddajo vlogo prek VIS-a BF v začetku septembra v skladu z Rokovnikom, ki ga potrdi Senat BF. O časovnih rokih so študenti obveščeni prek spletne strani UL BF, in sicer pod Študij / Informacije za vpis.

 

4.1 Izjemni vpis v višji letnik

Po določbah 125. člena Statuta Univerze v Ljubljani se študent lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.:

  • daljša bolezen,
  • izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo,
  • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
  • aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
  • aktivno sodelovanje v organih univerze.

Študent mora izkazati povezavo, da je ta razlog iz prejšnjega odstavka neposredno vplival na izpolnjevanje študijskih obveznosti, o čemer presoja pristojna komisija za študijske zadeve.

 

4.2. Podaljšanje statusa

Po določbah 126. člena Statuta Univerze v Ljubljani se lahko status študenta, ki ni opravil obveznosti za vpis v višji letnik, podaljša za eno študijsko leto iz upravičenih razlogov, kot npr.

  • daljša bolezen,
  • starševstvo, izjemne družinske in socialne okoliščine,
  • priznan status osebe s posebnimi potrebami,
  • tujim študenti prvega letnika, ki jim slovenščina ne predstavlja maternega jezika se lahko upošteva učenje slovenščine.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živo rojenega otroka.*

* Pravica se lahko uveljavlja na podlagi rojstnega lista otroka v študijskem letu po letu, ko se je otrok rodil.

 

5. Ali lahko koristim dodatno leto, če sem že ponavljal letnik?
Ne, dodatno leto lahko koristite samo v primeru, če še niste ponavljali letnika ali če niste menjali študijskega programa.

 

6. Kaj lahko naredim v primeru težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista?

V primeru težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista se lahko obrnete na Referat za študije 1. in 2. stopnje na elektronski naslov: referat@bf.uni-lj.si.

 

7. V katerem primeru se štetje pristopov k izpitu in kolokviju prične znova?

Če je študent ponovno vpisan v isti letnik, se šteje, da posamezni izpit ali kolokvij iz tega letnika opravlja prvič, ko po ponovnem vpisu pristopi opravljanja določenega izpita ali kolokvija in sicer ne glede na to, ali je ob prvem vpisu v ta letnik k temu izpitu ali kolokviju že pristopil.

 

8. Na kakšen način lahko zvišujem ocene izpitov in kolokvijev?

Če študent, ki je izpit ali kolokvij pri določenem predmetu že uspešno opravil, vendar študija še ni zaključil, želi doseči višjo oceno, lahko izpit ali kolokvij enkrat ponovno opravlja. Študent se na izpit prijavi izključno preko VIS-a, na kolokvij pa z obrazcem za popravljanje kolokvija pri izpraševalcu. Obrazec najdete na spletni strani UL BF, in sicer pod Študij / Pravilniki in obrazci / Obrazci.

Če študent pri ponovnem opravljanju izpita oz. kolokvija doseže nižjo oceno kot pri predhodnem opravljanju, velja ocena, dosežena pri predhodnem opravljanju izpita oz. kolokvija.

 

9. Do kdaj se lahko najpozneje prijavim na razpisane izpitne ali kolokvijske roke?

Študent se mora na izpit ali kolokvij prijaviti najkasneje 3 dni pred razpisanim izpitnim rokom. Na izpit ali kolokvij se študent prijavi elektronsko preko VIS-a BF. Navodila za prijavo so objavljena na spletni strani BF.

Študentu, ki k izpitu ne pristopi in se ne odjavi, se šteje izpitni rok kot koriščen.

 

10. Do kdaj se lahko najpozneje odjavim od izpita ali kolokvija?

Kandidat, ki prijavljenega izpita ne namerava opravljati, se lahko v VIS-u odjavi od izpita ali kolokvija najkasneje do 12:00 dan pred izpitom.

 

11. Kako poteka prijava in opravljanje komisijskega izpita?

Študent četrtič in petič opravlja izpit pred komisijo. Na izpit se študent prijavi preko VIS-a. Komisijo sestavljajo najmanj trije člani, ki jih določi Komisija za študij 1. in 2. stopnje oddelka oz. študija določi člane izpitne komisije. Član komisije mora biti tudi nosilec predmeta.. Komisijsko opravljanje izpita se kandidatu zaračuna v skladu s cenikom UL. Komisijsko je tudi peto opravljanje kolokvija. Komisijski kolokvij (sestava komisije, izvedba, plačilo) se ureja na enak način kot komisijski izpiti.

 

12. Na kakšen način se mi lahko prizna izpit, opravljen na drugem visokošolskem zavodu ali študijskem programu?

Študent, ki je opravil izpite na drugem visokošolskem zavodu ali študijskem programu BF, lahko po vpisu na BF oz. v drug študijski program BF zaprosi za priznanje opravljenih izpitov. Prošnjo vloži Komisiji za študij 1. in 2. stopnje oddelka ali študija.

Prošnji za priznavanje, v kateri mora biti določno zapisano, pri katerem predmetu želi priznanje izpita, mora študent predložiti učni načrt, po katerem je opravljal izpit na drugem zavodu, potrjen od pooblaščene osebe za izdajanje potrdil tega zavoda, potrdilo o opravljenih izpitih, na katerem je informacija o izpraševalcu, datumu in doseženem rezultatu. Pristojna komisija v soglasju z nosilcem odloči, ali izpit prizna, delno prizna ali ne prizna. Če izpit delno prizna, mora določiti tudi vsebine, iz katerih mora študent opraviti delni izpit.

 

13. Kako se lahko pritožim na pridobljeno oceno pri izpitu?

Študent, ki meni, da je bil na izpitu krivično ocenjen, lahko prvi naslednji delovni dan po koncu ustnega izpita ali tri delovne dni po vpogledu rezultata pisnega izpita pri dekanu vloži pritožbo zoper izpitno oceno. Dekan prvi delovni dan po prejemu pritožbe imenuje tričlansko komisijo, ki je ne more voditi izpraševalec, zoper katerega oceno se je kandidat pritožil. Če je vložena pritožba zoper oceno pri ustnem izpitu, komisija prvi delovni dan po svojem imenovanju ponovno izpraša in oceni kandidata. Če je vložena pritožba zoper oceno pri pisnem izpitu, komisija prvi delovni dan po svojem imenovanju pregleda in ponovno oceni kandidatov izpitni izdelek. Kadar je izpit pisni in ustni, se lahko kandidat pritoži tudi samo zoper oceno pisnega ali ustnega dela izpita. Zoper oceno komisije ni pritožbe.

 

14. Ali lahko opravljam manjkajoče obveznosti kot študent brez statusa?

Študent, ki izgubi status študenta, obdrži pravico do opravljanja manjkajočih izpitov v skladu s 128. členom Statuta UL. Če sta minili več kot dve leti od izgube statusa študenta, mora za nadaljevanje študija vložiti prošnjo na komisijo za študij 1. in 2. stopnje oddelka oz. študija.

V primeru, da mora študent pri določenem predmetu opravljati za pristop k izpitu tudi manjkajoče laboratorijske ali terenske vaje ter se priključiti k izvedbi seminarjev, študent vloži prošnjo za opravljanje teh obveznosti na pristojno študijsko komisijo do 1.10.  tekočega leta.

Vloga se nahaja na spletni strani UL BF, in sicer pod Študij / Pravilniki in obrazci / Obrazci. Študentu se izvedba predmeta računa po ceniku UO BF, prav tako tudi vsak pristop k predmetu po ceniku UL.

 

15. Kolikokrat lahko opravljam izpit? 

Študent, ki izpita ni opravil uspešno, lahko izpit ali kolokvij ponavlja trikrat. Komisija za študij 1. in 2. stopnje oddelka oz. študija lahko na prošnjo študentu dovoli tudi peto opravljanje izpita ali kolokvija, ki je obenem zadnja možnost za pristop k opravljanju preizkusa znanja.

 

16. Kako in kdaj dobim potrdilo o vpisu? 

V študentskem informacijskem sistemu VIS si študent po uspešno zaključenem postopku vpisa, o katerem je obveščen z elektronskim sporočilom, lahko sam natisne potrdilo o vpisu v slovenskem ali angleškem jeziku.

 

17. Kje lahko pridobim potrdilo o opravljenih izpitih?

V študentskem informacijskem sistemu VIS si lahko pod zavihkom ''Moji podatki/ Potrdilo o obveznostih'' natisnete potrdilo o opravljenih izpitih za vsa leta vpisa na študij ali vsak letnik posebej v slovenskem ali angleškem jeziku.

 

18. Kako se lahko izpišem iz fakultete?

Ob prejemu izpolnjene in podpisane vloge za izpis, ki jo najdete na spletni strani UL BF (pod Študij / Pravilniki in obrazci / Obrazci) vas v Referatu za študije 1. in 2. stopnje izpišemo iz fakultete in vam pošljemo izpisnico. Z izpisom študent izgubi vse pravice, ki izhajajo iz statusa študenta. Prav tako študija, iz katerega se je izpisal, ne more več nadaljevati in zaključiti.

 

19. Kolikokrat lahko ponavljam letnik?

Študent lahko na vsaki stopnji študija letnik ponavlja zgolj enkrat. S koriščenjem ponavljanja letnika v skladu s 66. členom ZViS študent izgubi možnost koriščenja dodatnega leta ali menjave študijskega programa.

 

20. Kolikokrat lahko menjam študijski program oz. se prepišem?

Študent lahko študijski program na 1. oz. 2. stopnji študija zamenja le enkrat. Študent lahko menja študijski program ali se prepiše na drugo fakulteto le v primeru, da predhodno na tej stopnji študija še ni ponavljal letnika.

 

21. V katerem primeru moram opraviti diferencialne izpite in kako to poteka?

Diferencialne izpite je potrebno opraviti za vpis na študijski program 2. stopnje, če kandidat ne izpolnjuje vpisnih pogojev, ki so določeni v vsakoletnem razpisu. Diferencialne izpite določi komisija za študij 1. in 2. stopnje oddelka oz. študija. Vlogo mora kandidat vložiti najkasneje do 30. 8. za opravljanje diferencialnih izpitov v naslednjem študijskem letu. Vloga za določitev premostitvenega programa pred vpisom študija 2. stopnje je dostopna na spletni strani UL BF, in sicer pod Študij / Pravilniki in obrazci / Obrazci.

Diferencialne izpite mora kandidat opraviti pred vpisom v študijski program 2. stopnje. Diferencialni izpiti se ob vpisu plačajo po ceniku BF (300 eur/predmet, ki vključuje izvedbo predmeta in 3x opravljanje izpita). Kandidati se priključijo k redni izvedbi predmetov z laboratorijskimi in terenskimi vajami.

 

22. Zakaj se morajo študenti Biotehniške fakultete UL cepiti proti klopnemu meningoencefalitisu (KME)?

Odgovor najdete v pojasnilih Zdravstvenega doma za študente Univerze v Ljubljani