Biografija

Izobrazba

Diploma: 1987, univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture, Univerza v Ljubljni,

                   Fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo (FAGG)

                   Diplomirala 23. marca 1987: Zgradba Prirodoslovnega muzeja Slovenije in urbanistična rešitev Biološkega središča s fakultetnim 

                   središčem Biotehnične fakultete, mentor prof. mag. Vladimir B. Mušič.

Magisterij: 1991, magistra tehniških znanosti, Univerza v Ljubljani, FAGG

                    November 1987: mlada raziskovalka na Fakulteti za arhitekturo (FAGG) v Ljubljani, mentor prof. Janez Koželj; marec 1991: zagovor 

                    magistrskega dela, Strukturni načrt kot osnova prostorskih izvedbenih aktov in urbanističnih oziroma krajinskih zasnovah.

Licenca: 1991, pridobitev licence za arhitekturo, Inženirska zbornica Slovenije (IZS).

                     Marec 1991: strokovni izpit gradbene stroke (arhitektura), IZS. A622

Doktorat: 1994, doktorica tehniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo

                    Januar 1994: zagovor doktorske disertacije: Vrednotenje kompozicijskih odnosov med obstoječimi in novimi prostorskimi strukturami.

Postdoktorsko izobraževanje v tujini: 1994,

                     Architectural Association School of Architecture, London , UK

                    Izpopolnjevanje na Architectural Association School of Architecture, program: Graduate Design, direktorja, prof. Bahram Shirdel in

                    prof. Jeffrey Kipnis: sodelovanje pri idejnem projektu: Environmental Park,  Teheran. 

 

 

 

Zaposlitve

1987, pripravniška doba: sedem mesecev, mentor arhitekt Borisa Volka, Projektivni biro Gradis, Ljubljana,; zaključni pripravniški izpit.

1987, mlada raziskovalka, Fakulteta za arhitekturo (FAGG) v Ljubljani, mentor prof. Janez Koželj.

1994,  projektantka na Urbanističnem inštitutu R.S.

1995, status samostojne ustvarjalke na področju kulture - likovne dejavnosti: arhitektura, sofinanciranje: Ministrstva za kulturo RS,; za dobo 5 let.

1995  - 1996, Atelje Marko Mušič, odgovorna projektantka za I. fazo prenove Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) v Ljubljani.

2000, obnovljeni status samostojne ustvarjalke na področju kulture – likovne dejavnosti: arhitektura, sofinanciranje: Ministrstva za kulturo RS; za dobo 5 let.

2001,  porodniški dopust

2006 dalje,  Univerza v Ljubljani,  Biotehniška fakulteta,  Oddelek za krajinsko arhitekturo.


Delovne izkušnje

Zaposlitve

1987, pripravniška doba: sedem mesecev, mentor arhitekt Borisa Volka, Projektivni biro Gradis, Ljubljana,; zaključni pripravniški izpit.

1987, mlada raziskovalka, Fakulteta za arhitekturo (FAGG) v Ljubljani, mentor prof. Janez Koželj.

1994,  projektantka na Urbanističnem inštitutu R.S.

1995, status samostojne ustvarjalke na področju kulture - likovne dejavnosti: arhitektura, sofinanciranje: Ministrstva za kulturo RS,; za dobo 5 let.

1995  - 1996, Atelje Marko Mušič, odgovorna projektantka za I. fazo prenove Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) v Ljubljani.

2000, obnovljeni status samostojne ustvarjalke na področju kulture – likovne dejavnosti: arhitektura, sofinanciranje: Ministrstva za kulturo RS; za dobo 5 let.

 

2006 dalje,  Univerza v Ljubljani,  Biotehniška fakulteta,  Oddelek za krajinsko arhitekturo.


Priznanja, nagrade

1988:  3. nagrada:  v soavtorstvu s Paškulin, P., Šuklje, I. Javni, anonimni, arhitekturno-urbanistični natečaj za Casino v Novi Gorici. Ljubljana, Nova Gorica. 

1989:  1. nagrada: javni, anonimni, arhitekturno-urbanistični natečaj za poslovilni objekt in pokopališče v Šentjerneju. Ljubljana, Novo mesto, Šentjernej, 1989; izvedba 1992-1996.

1991:  1. nagrada (ex aequo):  v soavtorstvu s Paškulin, P. Javni, anonimni, arhitekturno- urbanistični natečaj za novo cerkev v Luciji. Ljubljana, Lucija,

1992:   Zvišan odkup ; javni, anonimni, urbanistično-arhitekturni natečaj za Barjansko cesto v Ljubljani. Ljubljana.

1992:   Zvišan odkup: v soavtorstvu s Paškulin, P., Šuklje-Erjavec, I.: javni, anonimni, arhitekturno-urbanistični natečaj za osnovno šolo in vrtec v Mrzli dolini V Novem mestu. Ljubljana, Novo mesto.

1995:   Zvišan odkup: v soavtorstvu s Paškulin, P., Stanič, I. (UI) Javni, anonimni,  urbanistično-krajinsko-arhitekturni natečaj za obnovo Agrostroja v Ljubljani (Mostec). Ljubljana.

1996:   1. nagrada : vabljeni, interni, anonimni, urbanistično-arhitekturni natečaj za   ureditev parterja na cerkvenem hribu v Grosupljem. Občina Grosuplje, 1996; izvedba 1996-1998.         

1997:   2. nagrada (ex aequo): vabljeni, interni, anonimni, urbanistično-arhitekturni natečaj za ureditev središča Šentjerneja. Občina Šentjernej.

1997:   Odkup:  v soavtorstvu z Vidrgar, A.: javni, anonimni, kiparsko-arhitekturni  natečaj za postavitev skulpture generala Maistra. Ljubljana.

1998:   Odkup:  v soavtorstvu z Podlogar, B.: javni, anonimni, urbanistično-arhitekturni natečaj za poslovno zgradbo in tržnico v Grosupljem. Ljubljana, Grosuplje, 1998.                                 

2000:   Odkup:  v soavtorstvu z Repše, R., Vahtar, M.: javni, anonimni, krajinsko-arhitekturni natečaj za oblikovno in projektno rešitev območja Koseškega bajerja in za idejno zasnovo servisno-klubskega objekta. Ljubljana.                          

2011:   Priznanje:  v soavtorstvu s Kučan, A., Javornik, L., Tepina, A.: javni, idejni, anonimni, odprti, enostopenjski urbanistični natečaj Partnerstvo Celovška, Ljubljana.


Članstvo

- od 1991 dalje članstvo v IZS / ZAPS


Izbrana bibliografija

  • Magistrsko delo
  • Capuder, T. Strukturni načrt kot osnova prostorskih izvedbenih aktov in urbanističnih oziroma krajinskih zasnov: magistrsko delo, (Univerza v Ljubljani, FAGG Arhitektura). Ljubljana: 1990.

            Doktorsko delo

            Capuder, T. Vrednotenje kompozicijskih odnosov med obstoječimi in novimi prostorskimi strukturami: doktorska disertacija, (Univerza v  

            Ljubljani, FAGG Šola za arhitekturo). Ljubljana: 1993.

 

 

1.  ZNANSTVENO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST

1.1. Članek z recenzijo

1.1.2. II. skupina: revije v AHCI

 

3. VALENČIČ, Urška, CAPUDER VIDMAR, Tatjana. Načrtovanje v naseljih znotraj kulturne kraške krajine na študijskem primeru idejne krajinsko-urbanistične zasnove Divače. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 2, str. 309-328, ilustr., doi: 10.19233/ASHS.2017.21. [COBISS.SI-ID 8767353], [SNIPWoS do 4. 11. 2017: [tip COBISS: 1.01 Izvirni znanstveni članek]

[uvrstitev revije v MBP (2017): Scopus (h), AHCI, Scopus (d), ERIHPLUS, HA, IBSS, IBZ, SA, WPSA]

1.1.4. IV. skupina: (ostale recenzirane revije)

4.  CAPUDER VIDMAR, Tatjana. Analogous systems as a pedagogical tool in urban design. V: LESTER, Ellyn (ur.). Education, design and practice : understanding skills in a complex World, AMPS Conference, Stevens Institute of Technology, New York / New Jersey from 17-19 June 2019, (AMPS proceedings series, ISSN 2398-9467, 17.2). [S. l.]: AMPS. 2019, str. 292-304, ilustr. http://architecturemps.com/wp-content/uploads/2020/04/AMPS-Proceedings-17-2-Education-Design-and-Practice.pdf.

 

1.2.2. Monografija (domača)

 

5.  Capuder Vidmar, T., Mesto in reka: študija reurbanizacije severnega dela mesta Ljubljane, Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitektura in MOL, Ljubljana,

2013, ISBN 978-961-6833-10-3; i - v + 95 str.

  1. UMETNIŠKA DEJAVNOST 1. Javna izvedba ali predstavitev umetniškega dela

6.  Capuder, T. Vabljeni, interni, anonimni, urbanistično-arhitekturni natečaj za ureditev parterja na cerkvenem hribu v Grosupljem. Občina Grosuplje, 1996, izvedba 1997-1998.

     1. nagrada     

7. Capuder, T. Vabljeni, interni, anonimni, urbanistično-arhitekturni natečaj za ureditev središča Šentjerneja. Občina Šentjernej, 1997.

      2. nagrada (ex aequo)

  1. 3. Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na  pomembnih predstavitvah nacionalnega pomena

8.  Capuder, T. Javni, anonimni, arhitekturno-urbanistični natečaj za poslovilni objekt in pokopališče v Šentjerneju. Ljubljana, Novo mesto, Šentjernej, 1989; izvedba 1992-1996.

        1. nagrada

9.  Capuder, T., Paškulin, P. Javni, anonimni, arhitekturno-urbanistični natečaj za novo cerkev v Luciji. Ljubljana, Lucija, 1991.

  1. nagrada (ex aequo)

10.   Capuder, T., Paškulin, P., Šuklje, I. Javni, anonimni, arhitekturno-urbanistični natečaj za Casino v Novi Gorici. Ljubljana, Nova Gorica, 1988.                                                     

      3. nagrada

11.   Capuder, T. Javni, anonimni, urbanistično-arhitekturni natečaj za Barjansko cesto v Ljubljani. Ljubljana, 1992.

      Zvišan odkup

12.  Capuder, T., Paškulin, P., Šuklje-Erjavec, I. Javni, anonimni, arhitekturno-urbanistični natečaj za osnovno šolo in vrtec v Mrzli dolini V Novem mestu. Ljubljana, Novo mesto, 1992.

       Zvišan odkup

13.  Capuder, T., Paškulin, P., Stanič, I. (UI) Javni, anonimni,  urbanistično-krajinsko-arhitekturni natečaj za obnovo Agrostroja v Ljubljani (Mostec). Ljubljana, 1995.

       Zvišan odkup

14.  Capuder, T., Vidrgar, A. Javni, anonimni, kiparsko-arhitekturni  natečaj za postavitev skulpture generala Maistra. Ljubljana, 1997.

        Odkup

15.  Capuder, T., Podlogar, B. Javni, anonimni, urbanistično-arhitekturni natečaj za poslovno zgradbo in tržnico v Grosupljem. Ljubljana, Grosuplje, 1998.                                 

        Odkup

16.  Capuder, T., Repše, R., Vahtar, M. Javni, anonimni, krajinsko-arhitekturni natečaj za oblikovno in projektno rešitev območja Koseškega bajerja in za idejno zasnovo servisno-klubskega objekta. Ljubljana, 2000.                

         Odkup

17.  Capuder, T., Starič, M. Ca’ Venier dei Leoni (Muzej Peggy Guggenheim) v Benetkah, projekt za mednarodni arhitekturni natečaj Biennale  di Venezia, 1985, udeležba na razstavi XX. salon mladih, Umjetnički paviljon, Zagreb. Zagreb, 1988.

18.  Capuder, T., Starič-Jenko, M. Ca’ Venier dei Leoni, Biennale di Venezia, 1985, udeležba na razstavi Novejša slovenska arhitektura: realnost vizije, Cankarjev dom, Ljubljana. Ljubljana, 1995

19.  Capuder, T., Avtorska razstava projekta za ureditev arheološkega parka Ajdovski gradec, Vranje pri Sevnici, s predavanjem in tiskovno konferenco, Sevniški grad. TV posnetek (TVS I.), časopisna objava v Dnevniku. Sevnica, 2000.

20.  Capuder Vidmar, T., Kučan, A., Javornik, L., Tepina, A., Javni, idejni, anonimni, odprti, enostopenjski urbanistični natečaj Partnerstvo Celovška, Ljubljana, 2011

         Priznanje

21.  Capuder Vidmar, T., samostojna razstava umetniških del Prostori narave / narava prostora, Galerija društva likovnih umetnikov Ljubljane, DLUL, Ljubljana, 2015

22. CAPUDER VIDMAR, Tatjana (avtor besedila in fotografij). Esej o pogledu. Kratke recenzije: KUČAN Ana, DOLAR Mladen, KOSEC Miloš, Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2022. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-6379-60-1.

https://www.uni-lj.si/kultura/kulturnica/2022052514041541/

https://knjigarna.uni-lj.si/sl-SI/browse/-?search=Esej%20o%20pogledu

 

2.4. Javna izvedba, objava ali predstavitev umetniškega dela na mednarodni ravni           

 

23.  Capuder, T., razstava idejne arhitekturno-urbanistične zasnove Slovenskega paviljona v Sarajevu (svetovalca: Kučan, A., Mušič, V. B.), tiskovna konferenca, Galerija Gabriel, Kamerni teatar 55, Sarajevo. Časopisne objave v Dnevniku, Oslobođenju in Zori Cankarjevi. Sarajevo, 1999.

24.  Capuder, T., Ulčar, B. Mednarodna delavnica: oblikovanje centra Domžal. Razstava: Likovno razstavišče Domžale, 1999,

katalog CIP NUK 711.4(497.4 Domžale)(082)         

25.A  Capuder Vidmar, T., Samostojna razstava fotografij maket z naslovom Inspirativni pejzaži, Galerija Akademije za likovno umetnost, Sarajevo, otvoritev 11. 3. 2011;Razstavo odprl atašé za kulturo slovenskega veleposlaništva v Sarajevu.

Objava dogodka: http://sarajevo.veleposlaništvo.si, 15. 3. 2011

25. B.  Capuder Vidmar, T. Samostojna razstava fotografij maket – izbor sarajevske razstave, Tržaška knjigarna, Trst,  otvoritev 5. 5. 2011, kurator razstave Fran Vecchiet.

Pozitivna kritika razstave objavljena v časopisu: Merkù, J., Neobičajen pristop Tatjane Capuder Vidmar do podoživljanja okolja , Primorski dnevnik, 11. 5. 2011, objava dogodka na www.slomedia.it

26. Capuder Vidmar, T.,Samostojna razstava fotografij maket z naslovom Odtisi narave - Impressioni della natura, Galerija Milko Bambič, Opčine, otvoritev 19. 3. 2011

Razstavo odprla likovna kritičarka Jasna Merkù. Pozitivna kritika razstave objavljena v časopisu: Merkù, J., Grafični odtisi narave Tatjane  Capuder Vidmar, Primorski  

dnevnik, 31. 3. 2011, Posnetek razstave in komentar na televiziji – italijanska nacionalna mreža, RAI III., sobota, 16. 4. 2011, večerna poročila

27.  Capuder Vidmar, T., Samostojna razstava umetniških del Landscapes II, International Society of Biourbanism, Artena, Rim / Italija, julij 2013

Interview with Tatjana Capuder Vidmar, International Society of Biourbanism, 22. avg. 2013. http://biourbanism.org/interview-with-tatjana-capuder-vidmar/.

28.  Capuder Vidmar, T., Samostojna razstava skic, akvarelov in idejne arhitekturno-krajinske zasnove, Quinta do Norte: Esboços, aguarelas e uma proposta conceptual, ISCTE-IUL, Cresaçor, Norte Crescente, Saõ Miguel / Portugalska, oktober 2015

29. Capuder Vidmar, T., Samostojna razstava umetniških del Space within natural structures: flash exhibition, Dinâmia’cet, ISCTE-IUL, Lizbona, November 2015         

30. CAPUDER VIDMAR, Tatjana (umetnik). Scales of spaces : [razstava del na] Biourbanism Summer School, Artena, Italy, July 13 - 20, 2019.

http://www.biourbanism.org/wp-content/uploads/2019/04/Biourbanism-Summer-School-Program_2019.pdf

31. BERARDI, Giuseppe (umetnik), SERAFINO, Stefano (umetnik), CAPUDER VIDMAR, Tatjana (umetnik), GIGLIOBIANCO, Leopoldo, PULITZER, Didi Carolina Detta Natasha (umetnik), LOS, Sergio (umetnik), FANTINATO, Veronica (umetnik), BERNARDONI, Antonio (umetnik), DE VENUTO, Giuseppe (umetnik), SOFFIETTO, Sabrina (umetnik), QUARTA, Massimo (umetnik), PAVONE, Nicola (umetnik). Concorso Internazionale di idee "Bari Costasud" - riqualificazione dell'area costiera e periferica a sud est della citta : Palazzo della Città Metropolitana di Bari, 7 febbraio 2019.

32. CAPUDER VIDMAR, Tatjana (umetnik), alternativni projekt za Bari Costasud, objavljen v: Is it possible to rehabilitate a peri-urban sprawl? A green project for Bari, Italy. Journal of biourbanism, ISSN 2240-2535, 2019, vol. 8, št. 2, str. 89-103. 

https://journalofbiourbanism.org/2021/06/24/jbu-volume-viii-2-2019/

33.  CAPUDER VIDMAR, Tatjana (umetnik). Space of Nature, nature of Space : Art works exploring space of nature within micro natural structures; objava v New European Bauhaus Prizes 2021 online platform. [S. l.]: European Union, 2021. https://2021.prizes.new-european-bauhaus.eu/

 

3. PEDAGOŠKA DEJAVNOST

3.1.1.  Univerzitetni učbenik z recenzijo

 

34. Učbenik Razvoj naselij1,  Ljubljana 2011,  ISBN 978-961-276-173-8; CIP 711.45 (075.8), e-knjiga: http://www.bf.unilj.si/fileadmin/users/1/krajinska_arhitektura/RAZVOJ NASELIJ 1

Pozitivna recenzija:  prof. mag. Vladimir Braco Mušič, univ. dipl. inž. arh.

(arhiv Oddelka za krajinsko arhitekturo, BF, UL, februar 2011)

 

3.1.3.2. Študijsko gradivo

 

35. Kučan, A., Capuder, T., Ureditev Debelega rtiča. Ljubljana: Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani; 2009, Poročilo študentske krajinske arhitekturne delavnice. Obseg: 28 strani. Pri predmetu Krajinsko načrtovanje I. Knjižnica BF / Agronomija, Krajinska arhitektura.

36. Capuder, T.,  Idejne urbanistične in krajinske zasnove za občino Kostanjevica na Krki, zloženka ob razstavi študentskih projektov, Galerija Božidar Jakac, Občina Kostanjevica na Krki, julij 2009. Obseg: 12 strani. Pri predmetu Urbanistično načrtovanje. Knjižnica BF / Agronomija, Krajinska arhitektura

 

3.3.  Potrjeno pedagoško delovanje na tuji univerzi

 

37.  Capuder Vidmar, T., tromesečno gostovanje na ISCTE-IUL, University Institute of Lisbon, po bilateralni pogodbi  Erasmus+ Programme, Inter-institutional agreement 2015-21, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in University Institute of Lisbon (ISCTE-IUL), SI LJUBLJANA01, P LISBOA07;

Architecture and Town Planning, 20. avg. – 24. nov. 2015

 

3.4.    Mentorstvo

3.4.4. - pri študentskih umetniških nalogah:

 

46.  Capuder, T., Idejne urbanistične in krajinske zasnove za  občino Kostanjevica na Krki, delavnica 3. letnik, študijsko leto 2008 / 2009,  Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, UL, 2009,

Razstava študentskih projektov, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica naKrki,  julij 2009

47.  Capuder, T., Ureditvene ideje za razstavni prostor na vrtu Društva

likovnih umetnikov Ljubljana, delavnica 3. letnik, 2009 / 2010, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, UL, 2010. Razstava študentskih projektov v Galeriji Društva likovnih umetnikov, Ljubljana, junij 2010; tiskana zloženka ob razstavi.

48.  Kučan, A., Capuder, T., Idejna urbanistična in krajinska zasnova za Ilirsko

Bistrico, delavnica 3. letnik, 2009 / 2010, Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta, UL, 2010, (Študentska delavnica je vplivala na OPN Ilirske Bistrice.)

Capuder, T., Kučan, A., Florjanc, N., Zupan, E., Ilirska Bistrica: idejna prostorska zasnova. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitektura, 2010,. 58f., zvd, ilustr.;zloženka, ilustr. Pri predmetu Krajinsko načrtovanje II. Knjižnica BF / Agronomija, Krajinska arhitektura

49. Erasmus Intensive Course, Aspern Seestadt, permaculture design, organizator prof. Werner Kvarda, arch., BOKU / Dunaj, Aspern, 13 – 29 september 2012, študenti na Oddelku za krajinsko arhitektura, BF, UL: Abram Žiga, Deržič Anja, Grmek Petra, Pintar Sandra, Štajdohar Tanja, v mednarodnih skupinah: idejne urbanistične in krajinsko-arhitekturne zasnove za Aspern Seestadt, arhiv BOKU, Dunaj.

50. Erasmus Intensive Course, The City of the Future, organizator prof. Werner Kvarda, arch, BOKU / Dunaj, Neusiedl Am See, avg./sept. 2013, študenti na Oddelku za krajinsko arhitektura, BF, UL: Pavšič Tadeja, Babič Aljaž, Šenk Tilen, Uršič Nina, Krošelj Manca, Križič Ema, v mednarodnih skupinah: idejne urbanistične in krajinsko-arhitekturne zasnove za Neusiedl Am See, arhiv BOKU, Dunaj

51. Streets Between Nodes; Streetspace Workshop, Queen's University Belfast, City Hall, Belfast, 17. – 18. 6. 2019 in Exhibition of the maps and proposals; Place Gallery, Belfast, 20. 6.  – 31. 7. 2019.

Erasmus+STA (priloga: Letter of Confirmation).

52. BOGOLIN Jerneja, DIDOVIČ Urška, DIMC Zala, GRGUR Ena, JAUŠOVEC Luka, JURCA Nives, KOMAC Nina, KONČINA Katarina, KORENČAN  Klara, LOŽAR Katja, MEJAŠ Timoteja, OROZEL Petra, POLAK Luka, ŠEGA Manca, ŠTUCIN Katja, TERNIK Alen, URBANIČIČ Teja, ZORC Lara Dea, LALY Marie (Erasmus), FOUQUET Margaux (Erasmus), KOUR HASAN Lina (Erasmus), Predlogi za bodočnost Sečoveljskih solin, strokovno srečanje Interdisciplinarnsot skozi oči alumnov 2019; študentski projekti s področja ohranjanja kulturne dediščine. Avditorij Moderne galerije, 19. 11. 2019. Objava v brošuri Interdisciplinarnsot skozi oči alumnov 2019, Univerza v Ljubljani, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), Ljubljana 2019, str. 13

Mentorici: CAPUDER VIDMAR Tatjana, KUČAN Ana, asistent: FLORJANC Nejc.

JURI, Franco, PESKAR, Robert, TAVČAR, Etbin, CAPUDER VIDMAR, Tatjana. Dediščina solin : okrogla miza na dogodku "Festival orodja za boljše bivanje: Arhitektura kot katalizator razvoja", Ljubljana, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 30. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 9366649]

53. BOGOLIN Jerneja, DIDOVIČ Urška, DIMC Zala, GRGUR Ena, JAUŠOVEC Luka, JURCA Nives, KOMAC Nina, KONČINA Katarina, KORENČAN  Klara, LOŽAR Katja, MEJAŠ Timoteja, OROZEL Petra, POLAK Luka, ŠEGA Manca, ŠTUCIN Katja, TERNIK Alen, URBANIČIČ Teja, ZORC Lara Dea,

LALY Marie (Erasmus), FOUQUET Margaux (Erasmus), KOUR HASAN Lina (Erasmus). Javna predstavitev projekta Možne bodočnosti Sečoveljskih solin, dvorana Monfort, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran / Portorož, 4. 12.. 2019

Mentorici: CAPUDER VIDMAR Tatjana, KUČAN Ana, asistent: FLORJANC Nejc

CAPUDER VIDMAR, Tatjana. Kako ohraniti južni del Sečoveljskih solin : sodelovanje v oddaji TV Slovenija 1, Poročila ob petih, 4. 12. 2019, ca 1 min.

https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174656082?fbclid=IwAR0L3zhEpJ3hdzLLDaMFu47NRHxmV3kWW2SQ8B3NKfasTYq2wK_BbHc8mNc. [COBISS.SI-ID 9375097]

https://www.primorske.si/primorska/istra/studenti-o-prihodnosti-secoveljskih-solin-nov-zago

https://www.regionalobala.si/novica/studenti-o-prihodnosti-secoveljskih-solin-kaksna-je-njihova-vizija

54. BOGOLIN Jerneja, DIDOVIČ Urška, DIMC Zala, GRGUR Ena, JAUŠOVEC Luka, JURCA Nives, KOMAC Nina, KONČINA Katarina, KORENČAN  Klara, LOŽAR Katja, KOŠUTNIK LizaMEJAŠ Timoteja, OROZEL Petra, POLAK Luka, ŠEGA Manca, ŠTUCIN Katja, TERNIK Alen, URBANIČIČ Teja, ZORC Lara Dea, BIRSCHENK Matthias (Erasmus), FOUQUET Margaux (Erasmus, LALY Marie (Erasmus), KOUR HASAN Lina (Erasmus), razstava projekta Možne bodočnosti Sečoveljskih solin, dvorana Monfort, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran / Portorož, otvoritev razstave 18. 2. 2020

Mentorici: CAPUDER VIDMAR Tatjana, KUČAN Ana, asistent: FLORJANC Nejc

https://pomorskimuzej.si/sl/novice/2020/01/24/vabljeni-na-otvoritev-razstave-predlogi-za-bodocnost-secoveljskih-solin

https://pomorskimuzej.si/sl/novice/2019/11/29/predlogi-za-bodocnost-secoveljskih-solin

55. DIMC Zala (BF, UL), MAUER Tanja (BF;UL), BONČINA Miha FA; UL), ZOUBEK Petra (FA; UL), BLAZNIK Laura (PEF; UL), NOVAK Maruša (FDV; UL), MUSTAFA Eva (BF; UL), VESENJAK Jan (BF; UL), Šola solinarstva, Po kreativni poti do znanja (PKP), projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju. Pedagoški mentorji: CAPUDER VIDMAR Tatjana (vodja projekta, BF, UL ), KUČAN Ana (BF; UL), BELUŠIČ Leon (FA, UL), VIDRIH Rajko (BF; UL), TAVČAR Etbin (negospodarstvo: ZVKDS, OE Piran), GODNIČ Klavdij (gospodarstvo: Soline, Pridelava soli d.o.o.)

https://www.srips-rs.si/storage/app/media/RAZVOJ%20KADROV/PKP/Projekti%202019%202020/Ljubljana/111902_UL-BF.pdf

56. BENČINA Miha (FA; UL), DIMC Zala (BF; UL), MIHALIČ Tamara (ALUO, UL), RAHNE Urša (ALUO, UL), ZUPAN Ajda (ALUO, UL), Fontanigge: Šola solinarstva / La scuola della salinatura, razstava: Monfort, Obalne galerije, Portorož, otvoritev razstave 4. 6. 2021. Mentorji: KAMNIK Andrej (ALUO, UL), CAPUDER VIDMAR Tatjana (BF, UL), KUČAN Ana (BF, UL), BELUŠIČ Leon (FA, UL); zunanja sodelavca: TAVČAR Etbin (ZVKDS), KLJUN Matjaž (ZVKDS).

-https://pomorskimuzej.si/sl/dogodki/2020/07/22/studentje-krajinske-arhitekture-se-ucijo-obrti-solinarstva

-https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2020103013244813/

-https://4d.rtvslo.si/arhiv/morje-in-mi/174709383?fbclid=IwAR3DC_V5Ukbn9al70C1lru3x7WNn-bblZME0_E2rA-BbMW42A6EC_5O-KTk

ZAGORIČNIK, Nina (oseba, ki intervjuva), ZALA, Dimc (intervjuvanec), ZUPAN, Ajda (intervjuvanec), BENČINA, Miha (intervjuvanec), CAPUDER VIDMAR, Tatjana (intervjuvanec). Šola solinarstva : Ne o soli, ampak za sol, (VAL 202, Kulturnice). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2021. https://val202.rtvslo.si/2021/06/sola-solinarstva-ne-o-soli-ampak-za-sol/. [COBISS.SI-ID 67061251]

 

3.4.5. – pri nacionalnih uvrstitvah na zahtevnih selekcijah

 

57. DIMC Zala (BF, UL), MAUER Tanja (BF;UL), BONČINA Miha FA; UL), ZOUBEK Petra (FA; UL), BLAZNIK Laura (PEF; UL), NOVAK Maruša (FDV; UL), MUSTAFA Eva (BF; UL), VESENJAK Jan (BF; UL), Šola solinarstva, izbor v finale Rektorjeve nagrade za naj inovacijo Univerze v Ljubljani 2020  Mentorji: CAPUDER VIDMAR Tatjana (vodja projekta, BF, UL ), KUČAN Ana (BF, UL), BELUŠIČ Leon (FA, UL), zunanji sodelavec: Etbin Tavčar (ZVKDS).

 

3.4.6. – pri mednarodnih uvrstitvah na zahtevnih selekcijah

 

58. ČIČA Maruša, PIRC Nika, RUS Lara, ZUPANČIČ Živa, All Inclusive – Upgrading Munich's Northern Fringe, LE NÔTRE Institute, TUM (Tehniška univerza München), študentski natečaj,

2. nagrada, 2017

Mentorica: CAPUDER VIDMAR,Tatjana, PIPAN Tomaž, asistent

59. VALENČIČ Urška, ČRNIČ Mojca, MARIN Žana, Paljassaare Peninsula, Tallinn Architecture Biennale (TAB) 2017 Vision Competition, TAB Curatorial Exhibition »Anthropocene Island«, Museum of Estonian Architecture, Talin, Etonija, 14. 9. – 27. 10. 2017

Mentorica: CAPUDER VIDMAR,Tatjana

60. BENČINA Miha (FA; UL), DIMC Zala (BF; UL), MIHALIČ Tamara (ALUO, UL), RAHNE Urša (ALUO, UL), ZUPAN Ajda (ALUO, UL), Kako revitalizirati soline? Fontanigge: Šola solinarstva / The School of Making Salt / La scuola della salinatura; razstava: BIO27, spremljevalni program, Palača Cukrarna, Ljubljana, 14. 7. – 16. 8. 2022. Mentorji: KAMNIK Andrej (ALUO, UL), CAPUDER VIDMAR Tatjana (BF, UL), KUČAN Ana (BF, UL), BELUŠIČ Leon (FA, UL); zunanja sodelavca: TAVČAR Etbin (ZVKDS), KLJUN Matjaž (ZVKDS); projekt podprli: Svet za umetnost UL, Pomorski muzej Sergej Mašera Piran, produkcija: Oddelek za krajinsko arhitekturo, BF, UL, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL, Fakulteta za arhitekturo, UL.

 

3.4.7.  - pri fakultetnih Prešernovih nagradah

 

61.  Marković, A., Reurbanizacija degradiranega območja na primeru Železniškega muzeja Slovenskih železnic in industrijske cone ob Kamniški progi, magistrsko delo, 2.stopnja Krajinska arhitektura, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2014

 

3.4.9. - pri magisterijih po programih pred uvedbo bolonjskih programov

 

62.  Melon, L., Krajina kot dejavnik usmerjanja poselitve na Krasu, magistrsko delo Krajinska arhitektura, Biotehniška fakulteta, Ljubljana 2016

 

3.8. Udeležba na organiziranem pedagoškem usposabljanju (na ravni univerze ali v mednarodnem prostoru), s potrdilom

 

64.   Capuder Vidmar, T., Udeležba na Visiting Teachers’ Programe, Architectural Association School of Architecture (AA), London, maj / junij 2013               

65.  Capuder Vidmar, T., Udeležba na  Academic Teaching Excellence, British Council, Ljubljana, februar 2016

66. CAPUDER VIDMAR Tatjana, INOVUP, Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu, usposabljanje; Miti in sodobna znanstvena spoznanja o spodbujanju kakovostnega učenja, 4. 2. 2021, Filozofska fakulteta, Univerza Maribor.

           

4. STROKOVNA DEJAVNOST

4.3 Strokovni članek

 

74. Capuder Vidmar, T., Appreciation of unseen existing spaces: a theoretical issue for urban and architectural design, International society of biourbanism, 2013

http://www.biourbanism.org/appreciation-unsen-existing-spaces/2/

75. Capuder Vidmar, T., Esej o prostoru, Urbani izziv, Posebna izdaja, št. 3, Ljubljana 2013

76. Marković, A., Capuder Vidmar, T., Degradirana območja kot prednostna območja za urejanje mestnega prostora: primer celostne urbanistične zasnove širšega območja ob železniškem muzeju v Ljubljani, Urbani izziv, Posebna izdaja, št. 4, Ljubljana 2014

77. Berden, K., Capuder Vidmar, T., Reurbanizacija treh degradiranih industrijskih območijob železnici v Mariboru, Urbani izziv, Posebna izdaja, št. 5, Ljubljana, 2015

78.  Črnič, M., Capuder Vidmar, T., Ureditev železniških tirov kot povod za širše spremembe v prostoru: primer celostne urbanistične zasnove območja Litostroj ob denivelaciji železniških tirov na raven 0,0 m, Urbani Izziv, Posebna izdaja, št. 5, Ljubljana, 2015

79. CAPUDER VIDMAR, Tatjana. Študija za razvoj krajinskega in poselitvenega prostora Sečoveljskih solin : Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo. Outsider : revija, ki presega meje, ISSN 2386-0030. [Slovenska tiskana izd.], 2019, letn. 5, št. 19, str. 20-23, ilustr. [COBISS.SI-ID 9340025]

[tip COBISS: 1.04 Strokovni članek]

80. BOGOVIČ, Vid, CAPUDER VIDMAR, Tatjana. Reurbanizacija območij ob vzhodnem kraku ljubljanske železniške proge. Urbani izziv, Posebna izdaja, ISSN 2232-481X, 2018, št. 8, str. 70-79, ilustr. [COBISS.SI-ID 9076089]

[tip COBISS: 1.04 Strokovni članek]

 

4.8. Ostala dokumentirana strokovna dejavnost

 

84. CAPUDER VIDMAR, Tatjana. Analogical systems as a pedagogical tool in urban design. Urban Planning Curriculum - Slovenian Perspectives v: Re-imagine urban curricula: Intrepid COST Action : Ljubljana, 5.-7. 12. 2018, str. 3.

http://intrepid-cost.ics.ulisboa.pt/wp-content/uploads/2019/01/LJUBLJANA-COST-Intrepid-meeting-DEC2018-_-Programme.pdf.

85. CAPUDER VIDMAR, Tatjana. Krekov trg v Ljubljani, na razstavi: Krajina. Včeraj. Danes? Jutri! : pogledi na slovenske krajine ob 30 letnici izida monografije Dušana Ogrina. Ljubljana: Društvo krajinskih arhitektov Slovenije. 2020, str. 55.

CAPUDER VIDMAR Tatjana, Ali so robovi mesta lahko tudi mestni robovi?, konferenca »Vse krajine štejejo! K večji kakovosti bivanja s krajinsko politiko«, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana, 10. 10. 2019h

-http://www.dkas.si/files/DKAS_vabilo_Vse_krajine_stejejo_10_10.pdf

86. CAPUDER VIDMAR, Tatjana, Strokovne podlage: idejna urbanistična zasnova za OPPN Poreče, Občina Vipava, strokovni vodja, jan. 2021 – junij 2021 (dokazilo v prilogi)

87. CAPUDER VIDMAR, Tatjana, Strokovne podlage: idejna urbanistična zasnova za OPPN Sežana, Občina Sežana, strokovni vodja, marec 2022 – julij 2022 (dokazilo v prilogi)