Področje uporabe:

Terenska oprema

Tip opreme:

Spektroskopske metode

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Katedra:

Katedra za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa

Odgovorna oseba:

Raziskovalna skupina:

Patologija in zaščita lesa

Vir financiranja nakupa opreme

Oprema je namenjena analizi lesa v uporabi, spremljanju emisij izbranih anorganskih onesanževal, kakovosti zaščite, kontroli laboratorijskega dela. To opremo uporabljamo tako za elemntno analizo novih izdelkih, kot tudi za aplikacije na izdelkih kulturne dediščine. Ta spektrometer omogoča, da lahko določimo, ali je bil določen izdelek zaščiten z biocidnimi proizvodi ali ne. Velik potencial predstavlja analiza vzrokov razkroja v novejših lesenih konstrukcijah. Poleg naštetih aplikacij nevedeno opremo uporabljamo tudi za analizo onesnežil v odsluženem lesu. Odslužen les vedno bolj pridobiva na pomenu in nadaljno uporabo v največji meri omejuje prisotnost onesnaževal.

Dostop do opreme

Ker je oprema vir ionizirajočega sevanja, samostojno delo z napravo ni mogoče. Oprema se lahko najame le skupaj z operaterejem.

Namembnost opreme

Kvantitativna in kvalitativna analiza kemičnih elementov v vrsti med Mg in U v koncentraciji med 3 ppm in 100 % v trdnih vzorcih. Oprema je namenjena predvsem terenskemu delu analizi onesnaženosti lesa, lesnih ostankov, kompozitov … 

Cenik za uporabo

Ker opreme ni mogoče uporabljati samostojno, je strošek dela z operaterjem 70 €/uro.