Akronim:

P4-0431

Številka pogodbe:

P4-0431

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Raziskovalni program

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2022 - 31.12.2027

Vrednost ARRS FTE:

0,22 FTE

Vrednost projekta skupaj:

2,5 FTE

Raziskovalci programske skupine Kmetijstvo naslednje generacije naslavljajo vse ključne izzive, s katerimi se spopada sodobno kmetijstvo, ki ga usmerjajo globalni trendi rasti prebivalstva in s tem povečano povpraševanje po hrani v naslednjih desetletjih. Sodobno intenzivno kmetijstvo ne more zagotavljati dovolj kakovostne hrane in se sooča z degradacijo naravnih virov in resnim zmanjševanjem zmožnosti agroekosistemov, da zagotavljajo druge dobrine in ekosistemske storitve.
Omenjene probleme rešuje agroekologija – raziskovalno področje, ki se osredotoča na odgovorno rabo tal, zaščito biotske pestrosti, povečanje odpornosti agroekosistemov na podnebne spremembe, zagotavljanje ekosistemskih storitev kmetijskih krajin in prehransko varnost ob hkratnem upoštevanju etičnih, človeških in okoljskih vrednot. Program Kmetijstvo naslednje generacije vodi dr. Jaka Razinger iz Kmetijskega inštituta Slovenije.

V programsko skupino raziskovalnega programa Kmetijstvo naslednje generacije je z Biotehniške fakultete vključen doc. dr. Žiga Laznik, ki je o programu povedal: »Kmetijstvo se sooča tudi s pomembnim problemom prekomerne uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS), kljub njihovim dokazanim neposrednim in posrednim negativnim vplivom na zdravje ljudi in okolje. Problem uporabe FFS predstavlja tudi pojav odpornosti (rezistence) škodljivih organizmov na izbrane kemične snovi. Škodljive organizme lahko zatiramo z drugimi, okoljsko bolj prijaznimi metodami. Eden od tovrstnih ukrepov je tudi t.i. biotično varstvo rastlin«.