Številka pogodbe:

P4-0059

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

Raziskovalni/infrastrukturni program

Vrsta projekta:

Raziskovalni program

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.01.2020 - 31.12.2025

Vrednost ARRS FTE:

1.90 FTE

Vrednost projekta skupaj:

1.90 FTE

Vodja projekta na BF:

Ficko Andrej

P4-0059 Fotografija 1.gifP4-0059 Fotografija 2.gifP4-0059 Fotografija 3.gifP4-0059 Fotografija 4.gifP4-0059 Fotografija 5.gifP4-0059 Fotografija 6.gif

Gozdovi so prevladujoča sestavina slovenske krajine, poglavitni obnovljivi naravni vir in zaradi ekosistemskih storitev, temelj kakovostnega življenja. Gozdna proizvodnja in predelava lesa sta pomembna delodajalca v Sloveniji, še posebej v manj poseljenih in občutljivih mejnih področjih. Temeljno razvojno vprašanje prihodnosti gozdov in gozdarstva se nanaša na usklajevanje rabe in ohranjanja gozdov v razmerah spreminjajočega se okolja (onesnaženje, podnebne spremembe, spreminjanje rabe tal).

Raziskovalni program Gozd, gozdarstvo in obnovljivi gozdni viri (RP GGOV – P4-0059) je usmerjen v dolgoročne temeljne raziskave o delovanju gozdnih ekosistemov in reševanje sodobne problematike upravljanja gozdov. Odvija se na Oddelku za gozdarstvo BF in združuje vse raziskovalno osebje: 30 raziskovalcev z doktoratom, od tega dva iz tujine, 5 doktorandov in 5 tehnikov. Pomembno so vključeni raziskovalci iz prakse. Poleg interdisciplinarnosti, je mednarodna primerjalna prednost programa usmerjenost v podporo sonaravnem gospodarjenju, ki omogoča okolju prijazno proizvodnjo ob hkratnem zagotavljanju vseh funkcij gozdov. Zasledujemo v tri skupine ciljev: a) dolgoročne raziskave gozdnih ekosistemov ter razvijanje sonaravnega upravljanja z gozdovi, b) prilagajanje večnamenskega gospodarjenja z gozdovi spreminjajočem se okolju ter c) razvoj meril in kriterijev za zagotavljanje zdržnega gospodarjenja ob povečani rabi gozdov ter uvajanju novih tehnologij. Program prispeva k razvoju gospodarjenja z gozdovi v Sloveniji in doseganju ciljev, zastavljenih v domačih strateških dokumentih ter mednarodnih sporazumih.

Raziskovalci redno objavljajo v domačih in odmevnih mednarodnih znanstvenih revijah. Pomembnejše objave zadnjih let so dosegli na področjih: proučevanja naravnih gozdov in režima naravnih motenj (Nagel et al., 2014; Svoboda in sod., 2015; Schurman in sod., 2018), indikatorjev naravnosti gozdov (Bončina et al., 2017; Nagel et al., 2017; Kovač in Grošelj, 2018), strukture evropskih lastnikov gozdov (Ficko in Bončina, 2013; Feliciano in sod., 2017; Ficko in sod., 2017), ekonomskih in okoljskih vidikov izkoriščanja biomase iz gozdov (Mihelič in sod., 2015, Leban in sod., 2016; Grilli in sod., 2017), modeliranja gospodarjenja z gozdovi (Simončič in sod., 2013; Debeljak in sod., 2015; Grošelj in sod., 2016), trajnostnih gozdarskih politik (Sarkki in sod., 2017), ohranitvenega upravljanja primestnih gozdov (Pirnat in Hladnik, 2016) in varstva pri delu v gozdarstvu (Poje in sod., 2016, Marenče in sod., 2017). V zadnjih treh letih so v soavtorstvu objavili tri odmevne članke v revijah Science, Nature Communications in Nature Climate Change in sicer o vračanju velikih zveri v evropskih krajinah (Chapron in sod., 2014), o vplivu velikih plenilcev na razširjenosti manjših plenilcev (Newsome in sod., 2017) ter o režimu naravnih motenj v gozdovih v odboju okoljskih sprememb (Seidl in sod., 2017).