Akronim:

RI-SI-LifeWatch

Številka pogodbe:

C3330-19-952062

Oddelek:

Oddelek za biologijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EU skladi

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

31.12.2019 - 31.12.2024

Vrednost projekta BF:

416.350,00 €

Vrednost projekta skupaj:

3.299.976,75 €

Vodilni partner

ZRC SAZU

Spletna stran projekta:

Povezava

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 

Trajanje projekta

23. december 2019 – 31. avgust 2021


Predvidena finančna podpora: 3.299.976,75 EUR.

Realizirana finančna podpora: 2.834.655,40 EUR.

 

Namen in cilji 

Namen projekta je z nabavo raziskovalne opreme slovenskim raziskovalcem zagotoviti boljše pogoje za izvajanje raziskovalnih projektov spremljanja in napovedovanja učinkov globalnih sprememb na biotsko raznovrstnost.

Cilj projekta je infrastrukturni razvoj oziroma naložba v zahtevnejšo razvojno raziskovalno opremo, ki je nujno potrebna za izvajanje mednarodnih in nacionalnih projektov ter izboljšanje socialno-ekonomskih učinkov na biodiverziteto.

 

Opis projekta

Nosilni partner projekta »RAZVOJ RAZISKOVALNE INFRASTRUKTURE ZA MEDNARODNO KONKURENČNOST SLOVENSKEGA RRI PROSTORA – RI-SI-LifeWatch« je ZRC SAZU, sodelujoči partnerji pa so: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), Gozdarski inštitut Slovenije (GIS), Univerza v Ljubljani (UL), in Univerza v Mariboru (UM). Pogodba št. C3330-19-952062 med ZRC SAZU in MIZŠ je bila podpisana 23. 12. 2019.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Operacija je uvrščena v Načrt razvojnih programov (NRP) št. 3330-19-1142. Delež prispevka EU je 80%.

 

Rezultati


Povezave