Številka pogodbe:

33133-3011/2018/18

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

Pilotni projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

04.11.2019 - 05.11.2022

Vrednost projekta BF:

3.602,00 €

Vrednost projekta skupaj:

74.999,00 €

Vodja projekta na BF:

Kocjan-Ačko Darja

Spletna stran projekta:

Povezava

Inovativne prakse in proizvodi sonaravnega pridelovanja na malih kmetijah v času podnebnih sprememb (EKOMALE), podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.


Zloženka: Volčji bob
 

Vodilni partner:

 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

 

Partnerji:

 • Inštitut za promocijo varstva okolja
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Celje
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • KMG Turšič Slavko
 • KMG Rotovnik Miroslav
 • KMG Jazbinšek Anton
 • KMG Katja Temnik

 

POVZETEK

V pilotnem projektu bomo uvajali nove tehnološke postopke gospodarjenja na kmetiji v sožitju z naravo, geografsko lego kmetije in z resursi ter znanji, ki jih že imajo na kmetiji ter te nadgraditi z novimi tehnološkimi znanji in inovativnimi pristopi. Kmetije potrebujejo konkretne rešitve, kako izboljšati ekonomiko na kmetiji, ki jo s konvencionalnim kmetovanjem, ki je bolj primerno za kmetije večjega obsega, niso dosegli. V projektu bodo z različnimi metodami (ekološka in biodinamična pridelava) prikazani poudarki na dodajanju vrednosti pridelavi zelišč in alternativnih poljščin in s tem krepitev biotske pestrosti ter pestrosti kolobarja na slovenskih njivah. Poudarek bo tudi na ohranjanju visokodebelnih sadovnjakov in dodajanju dodane vrednosti na področju sadjarstva, dobrobiti živali, ohranjanju pasme krškopoljskega prašiča in čebele kranjske sivke, sonaravnem načinu kmetovanja ter vključevanju mladih na kmetijskem gospodarstvu, ki bodo sodelovali in se v prihodnosti morda navdušili za prevzem kmetije. Vse rešitve za posamezne kmetije so usmerjene tudi  k vzpodbujanju  posredovanja znanj z dodano vrednostjo in lokalno pridelani hrani.


GLAVNE DEJAVNOSTI

Uvajanje zelišč na kmetiji

Na vseh partnerskih kmetijah bodo začeli ali razširili pridelavo zelišč, ki jim bodo služila v novih produktih kot samostojne ali kot dodatek sadnim sokovom, marmeladam, medu, v kulinariki….Pridelava bo ekološka ali biodinamična. Na ta način bodo kmetije razširile nabor svojih produktov, ki jih bodo lahko prodajale in izboljšale ekonomiko na kmetiji.

Uvajanje alternativnih poljščin kot razširitev njivskega kolobarja

Z uvajanjem alternativnih poljščin kot razširitev kolobarja bodo na partnerskih kmetijah izboljšali tla na njivah, kjer bodo izvajali kolobar. Z različnimi poljščinami bodo razširili ponudbo na kmetiji in tako izboljšali ekonomiko na kmetiji.

Uvajanje reje krškopoljskega prašiča

Na eni od partnerskih kmetij bomo uvedli rejo avtohtone pasme prašiča - krškopoljskega prašiča. S suhomesnatimi izdelki, ki jih bo naredil kmet bo popestril ponudbo na svoji turistični kmetiji.

Uvajanje visokodebelnih sadovnjakov in izdelava sadnih sokov in marmelad

Kmet, ki že ima visokodebelni sadovnjak bo registriral dopolnilno dejavnost na kmetiji in izdelal sadne sokove in marmelade v kombinaciji z zelišči. Na eni od partnerskih kmetij bodo posadili visokodebelni sadovnjak. S tem bodo razširili svojo ponudbo in izboljšali ekonomiko na kmetiji.

 

CILJI

 • Pripraviti pogoje za čim bolj sonaravno pridelovanje (ekološko, biodinamično) in uvajanje novih aktivnosti na kmetijah in inovativnih izdelkov, kar bo izboljšalo ekonomiko kmetovanja na partnerskih kmetijah.
 • Prenos znanja na partnerske kmetije na področju sonaravnega kmetovanja z upoštevanjem njegovih zakonitosti in dobrega poznavanja procesov v okolju (biodiverziteta, ohranjanje naravnih virov, zmanjšanje obremenjevanje okolja, uvajanje novih kultur).
 • Prenos znanja na kmetije in izboljšanje znanja na kmetijah na področju uvajanja novih izdelkov na kmetije iz zelišč, sadja, suhomesnatih izdelkov in medu

 

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Izboljšanje okoljskega stanja na kmetijah z uvajanjem sonaravnih ukrepov na kmetijah,
 • Izboljšanje ekonomike na kmetijah z uvajanjem novih izdelkov iz zelišč, sadja, medu in suhomesnatih izdelkov,
 • Širjenje ponudbe  s pestrimi, kakovostnimi doma pridelanimi pridelki za povečanje lokalne oskrbe
 • Širjenje informacij in znanja med ostalo zainteresirano strokovno in širšo javnost. Kmetije bodo primer dobrih praks,
 • Ohranjanje avtohtonih sort in pasem: visokodebelni sadovnjaki, zelišča, poljščine, krškopoljski prašič, kranjska čebela.

 

POVEZAVE:

 • spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja 
 • spletna stran PRP