Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Tip projekta:

Drugi projekti

Vrsta projekta:

Raziskovalci na začetku kariere 2.1

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.04.2019 - 31.03.2022

Vrednost projekta skupaj:

171.684,00 €

Vodja projekta na BF:

Novak Klemen

Namen in cilj raziskovalnega projekta:

Vsebina raziskovalnega projekta je tesno povezana s prednostnim področjem S4 "Pametne zgradbe in dom z lesno verigo". Ključni cilj projekta je proučiti specifična vprašanja kakovosti lesa v lesni verigi in prepoznavanje sortimentov za izdelke z visoko dodano vrednostjo. V okviru tekočih raziskav programske skupine Les in lignocelulozni kompoziti in z njo povezanih projektov v sodelovanju z gospodarskimi subjekti v celotni gozdno lesni verigi, so bili prepoznani (in še ne razrešeni) nekateri ključni problemi spremljanja kakovosti lesa, prepoznani pa so bili tudi nekateri ključni potencialni izdelki z visoko dodano vrednostjo, ki bi jih bilo smiselno razvijati.

Glavni cilj projekta je slediti kakovost lesa v delu lesne verige (od nakupa hlodovine do (pol)izdelka), predvsem na lesnih vrstah smreka, jeka, hrast in bukev (bukev za primerjavo) iz Slovenije in uvoza. Za sledenje in vrednotenje kakovosti nameravamo na novo uvajati metodo dendrokronologije in ter razvijati uporabo nedestruktivnega testiranja, predvsem z uporabo akustičnih metod za nadgradnjo konvencionalnih pristopov. Pri sledenju kakovosti bo bistven poudarek na prepoznavanju ustreznih lastnosti lesa za ciljne izdelke. Pri tem se bomo osredotočili na dva večja sklopa: (a) lesni sortimenti za izdelavo furnirjev, kot izhodišče za širok nabor izdelkov, tudi za gradnjo in izboljšanje bivalnih okolij ter (b) les z izstopajočimi akustičnimi lastnostmi, ki sicer predstavlja manjši delež v volumnu lesnih sortimentov različnih kakovostnih razredov, prepoznavanje izstopajočih lastnosti pa predstavlja izhodišče za najzahtevnejše izdelke za izboljšanje bivalnih okolij ter v izjemnih primerih za izdelavo glasbenih inštrumentov. Pričakovani rezultati – prepoznavanje lesa izjemne kakovosti – so zanimivi za gospodarstvo in širšo družbo v slovenskem in mednarodnem merilu. Zanimivi so za gozdno lesno verigo in bi prinesli splošno korist  za potrebe gospodarstva in družbe ter seveda. Zanimivi so sodelujoči gospodarski subjekt, ki je vpet v domače in mednarodno okolje. Poleg neposrednih, pričakujemo številne posredne koristi, ki vodijo v povečanje in bolj racionalno rabo lesa ter s tem varovanje naravnih virov inokolja, dvig prihodkov in dodane vrednosti na zaposlenega, izboljšanje konkurenčnosti na globalnem trgu. Projekt se navezuje na obstoječa znanja in bi pripomogel k povečanju obsega ter izvoza znanja in tehnologij iz Slovenije ter dvig podjetniške aktivnosti.

 

Projekt se izvaja v sodelovanju Oddelka za lesarstvo, Biotehniške fakultete v Ljubljani (RO) ter podjetjem Jeles d.o.o..

 


 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

https://www.eu-skladi.si/