Številka pogodbe:

V4-2006

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

CRP

Vloga na projektu:

Partner

Financiranje:

Trajanje:

01.11.2020 - 31.10.2023

Vrednost sofinancerja:

54.230,00 €

Vrednost projekta skupaj:

12.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Rudolf Pilih Katarina

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA

Semenarstvo je kmetijska panoga, ki je temelj za uspešnoin gospodarno tržno pridelavo hrane. V Sloveniji semenarstvo že vrsto let stagnira, pri zelenjadnicah pazadnja leta beležimo celo upad. Povečanje deleža domačega semenarstva je nujno, tako zaradi prispevka k prehranski varnosti kot tudi zaradi ohranjanja biodiverzitete v kmetijski pridelavi. Z letom 2014 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) pričelo s sistematičnim financiranjem žlahtnjenja slovenskih sort zelenjadnic, v okviru katerega smo na Biotehniški fakulteti uspeli požlahtniti več hibridnih sort zelja. Postopki za pridobivanje hibridnih sort sooptimizirani in na letni ravni lahko pridobimo od 5-10 novih potencialnih hibridov zelja. Hibrida Rožnik in Presnik F1sta že vpisana v sortno listo. Zaključna faza žlahtnjenjarastlin je zagotavljanje dovolj velike količine semena zaoskrbo, v prvi vrsti slovenskega trga. Hibridne sorte so pripridelovalcih in potrošnikih zaželjene, vendar v Sloveniji semena hibridnih sort zelenjadnic ne pridelujemo. Pridelava semena poteka le za lokalne in udomačenepopulacijske sorte.V okviru projekta bomo:

  1. analizirali stanje na področjusemenarstva v Sloveniji,
  2. določili primerna območja zasemenarjenje (z ustreznimi klimatskimi in pedološkimipogoji) in pridobili partnerje za semensko pridelavo,
  3. optimizirali postopke pridobivanja semena hibridnih inpopulacijskih sort zelja ter
  4. izvedli ocenoekonomičnosti proizvodnje hibridnih semen v primerjavi spridobivanjem semena populacijskih sort.

Za proizvodnjo hibridnega semena bomo uporabili dva pristopa, z uporabo samoinkompatibilnosti ter na osnovi vnosa citoplazmatske moške sterilnosti v semensko linijo. Na podlagi dobljenih rezultatov bomo ocenili uspešnost križanja s pomočjo molekularnih markerjev. Ti nam omogočajo hitro in zanesljivo določanje heterozigotnosti potomcev in s tem čistosti semena. V poskuse bomo vključili več hibridnih sort, ki jih bomo semenili na različnih lokacijah po Sloveniji. Na ta način bomo dobili informacijoo primernosti lokacij, o ustreznosti linij in postopkih, ki so najprimernejši za pridobivanje hibrida. Vsakoletno množenje linij bomo izvedli z in vitro s tehnikami mikropropagacije. Za uspešnost pridelave zdravega semena z visokim rastnim potencialom so vsekakor potrebni tudi ustrezni agrotehnološki postopki. S temnamenom bo v nalogo vključen Selekcijski center Ptuj, kjer že vrsto let vodijo vzdrževalno selekcijo in pridelujejo osnovno seme nehibridnih lokalnih sort zelja (Ljubljansko, Nanoško, Futoško, Varaždinsko...). Z njihovimi izkušnjamiin znanjem na tem področju bomo optimizirali tehnologijo pridelave hibridnega in nehibridnega semena in podali tehnološke liste, kar bo osnova za oceno ekonomičnosti proizvodnje hibridnih in populacijskih sort zelja. Pričakovani rezultati vodijo do vzpostavitve partnerstva za semenarstvo hibridnih in populacijskih sort, vključujoč koncept prenosa znanja med raziskovalnimi institucijami,semenarskimi podjetji in kmetijskimi gospodarstvi. Z zeljem kot modelno rastlino želimo vzbuditi zanimanje za semenarjenje, doseči večji obseg semenarjenja naslovenskih tleh in s tem tudi večjo ponudbo semena slovenskih sort na prodajnih policah. To bo vodilo dovečjega deleža samooskrbe in s tem tudi do večje prehranske varnosti.


FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA

V4-2006 Fotografija 1

SICRIS povezava