Številka pogodbe:

33133-3015/2019/17

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

30.11.2020 - 30.11.2023

Vrednost projekta BF:

120.867,32 €

Vrednost projekta skupaj:

249.989,28 €

Vodja projekta na BF:

Klopčič Marija

Spletna stran projekta:

Povezava

Ukrep: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

Podukrep: 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

 

Partnerji projekta

Koordinator projekta (vodilni partner): 

 • UNIVERZA V LJUBLJANI, Biotehniška fakulteta in Fakulteta za strojništvo

 

Partnerji:

 • Janez Hočevar (kmetijsko gospodarstvo)
 • KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
 • KGZS – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj
 • Univerza v Novem mestu, Fakulteta za ekonomijo in informatiko
 • Anton Kukenberger (kmetijsko gospodarstvo)
 • Janez Benedičič (kmetijsko gospodarstvo)
 • Izobraževalni center GRM, GRM Novo mesto
 • Simon Čretnik (kmetijsko gospodarstvo)
 • Medeja, Medijska dejavnost, Damjana Peternelj s.p.
 • Barbara Leber Vračko (kmetijsko gospodarstvo)
 • Mlekarna Planika d.o.o. Kobarid (posestvo Bogata)
 • Jakob Dolinar (kmetijsko gospodarstvo)
 •  

Celotna vrednost projekta: 280.886,83 €

Vrednost sofinanciranja: 249.989,28 €

Trajanje projekta: 1. 12. 2020 do 30. 11. 2023

Kontaktna oseba: izr. prof. dr. Marija Klopčič, , 01 3203 855


POVZETEK

EIP projekt Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistemi upravljanja govedorejske kmetije za zagotovitev pridelave krme in optimalnih pogojev reje živali se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

 

Cilji projekta:

Zagotoviti pospešeno uvajanje inovativnih okolju in živalim prijaznih sistemov upravljanja govedorejske kmetije, ki zagotavljajo trajnostno rabo kmetijskih zemljišč in drugih resursov za namen prireje kakovostnega mleka in mesa in ki so prilagojeni na slovenske posebnosti iz gospodarskega in okoljskega vidika ter iz vidika posebnosti naše krajine

Uvajanje dobrih praks upravljanja govedorejske kmetije s posebnim poudarkom na inovativnih sistemov namestitve živali (prosta reja na rešetkah ali polnih tleh vs kompostni hlevi in hlevi z umetnimi tlemi (propustna tla za hitro odstranjevanje urina), ki dokazano ugodno vplivajo na dobro počutje in zdravje živali, zmanjšujejo negativne vplive klimatskih sprememb ter izboljšujejo kakovost in strukturo tal, kar omogoča pridelavo bolj kakovostne krme za živali in izboljšanje biodiverzitete travne ruše prilagojene na podnebne spremembe.

Iskanje rešitev za učinkovitejše gospodarjenje s travinjem in povečanje biotske raznovrstnosti preko ustreznih načinov gnojenja z različnimi organskimi gnojili, rabe tal, izboljševanja travne ruše z dosejevanjem na podnebne spremembe bolj prilagojenimi in odpornimi travno-deteljnimi mešanicami, managementa košnje in paše

Ugotoviti potrebe in mnenja rejcev ter deležnikov glede inovativnih okoljsko-podnebno naravnanih sistemov upravljanja govedorejske kmetije za zagotavljanje pridelave krme in optimalnih pogojev reje

Ugotoviti stališča in preference potrošnikov do inovativnih sistemov upravljanja govedorejskih kmetij z vidika trajnostne rabe kmetijskih zemljišč, prilagajanja in blaženja klimatskih spremembe in ohranjanja biotske raznovrstnosti (predvsem travinja)

 

Opis projekta:

V okviru projekta bomo izvedli analizo stanja govedorejskih kmetij vključenih v projekt (kot so raba kmetijskih zemljišč, sistemov namestitve živali, botanični sestav travne ruše, kakovost krme), proučili inovativne sisteme namestitve živali in upravljanja z izločki živali, preverili inovativne rešitve glede učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč z vidika pozitivnih učinkov na strukturo in kakovost tal, količino in kakovost krme, biotsko raznovrstnost, blaženje klimatskih sprememb z uporabo bolj odpornih trav in detelj. Proučili bomo koristi za tla, rastline, živali, ljudi in okolje. Rezultati projekta bodo celovito preizkušeni na partnerskih kmetijah ter posredovani javnosti.

 

Pričakovani rezultati projekta

V okviru tega EIP projekta pričakujemo naslednje ključne rezultate, ki bodo uporabni v praksi:

Uvedene inovativne izboljšave upravljanja govedorejske kmetije za zagotavljanje trajnostne rabe kmetijskih zemljišč, pridelave kakovostne krme za živali in zagotavljanje optimalnih živalim in okolju prijaznih načinov reje govedi

Preverjene bodo tehnične rešitve v hlevih za govedo z naprednimi podlagami (kompostni hlevi / umetna tla) z višjo stopnjo avtomatizacije, kar bo vplivalo na večjo čistost živali, boljše počutje in zdravje živali ter povečanje produktivnosti (večja prireja mleka, mesa, boljša reprodukcija, manj poškodb in manj zdravljenj, manjša poraba antibiotikov, daljša življenjska doba živali)

Oblikovane bodo dobre prakse upravljanja reje in namestitve živali v hlevih, ki zagotavljajo živalim in okolju bolj prijazne sisteme (kompostni hlevi / umetna tla s hitrim odstranjevanjem urina) z izdelanimi priporočili tehnološke opremljenosti hleva in samega managementa v takem hlevu (način in pogostnost odstranjevanje izločkov, …) z vidika zdravja in počutja živali ter mikroklime hleva v smislu preprečevanja / blaženja vročinskih in drugih stresov

Oblikovane bodo dobre prakse upravljanja hleva z ležalnimi boksi in rešetkastimi ali polnimi tlemi z izdelanimi priporočili tehnološke opremljenosti hleva in managementa v takem hlevu (način in pogostnost odstranjevanje izločkov, …) z vidika zdravja in počutja živali ter mikroklime hleva v smislu preprečevanja / blaženja vročinskih in drugih stresov

Ugotovljena bo sprememba profila tal, kakovosti tal in založenosti hranil v tleh na kmetijskih površinah v projekt vključenih kmetij glede na način gnojenja in vrsto uporabljenih organskih gnojil ter načina rabe tal in kmetovanja (košnja / paša, konvencionalni način / ekološki način kmetovanja)

Ugotovljeni bodo prirasti zelinja in kakovost krme za živali pridelana na travinju glede na predviden način gnojenja, vrsto uporabljenih organskih gnojil (gnojevka, gnoj, kompost) in način kmetovanja (košnja / paša, konvencionalni način / ekološki način kmetovanja)

Ugotovljena bo sprememba biotske raznovrstnosti in pestrosti glede na predvideni način gnojenja, kmetovanja, rabe in klimatske spremembe ter dosejevanja travno-deteljnih mešanic, ki so bolje prilagojene na vremenske spremembe.

Preverjene bodo dobre prakse učinkovitega managementa paše živali z vidika rabe tal, kakovosti zelinja in blaženja klimatskih sprememb

Izveden bo poskus s travno-deteljnimi mešanicami, ki so bolj prilagojene in manj občutljive na vremenske spremembe na testnih kmetijah za zagotovitev optimalne količine in kakovosti krme za živali ter ohranjanje biodiverzitete travinja

Ugotovljene bodo potrebe kmetov glede inovativnih sistemov upravljanja govedorejskih kmetij

Ugotovljena bodo mnenja deležnikov in potrošnikov glede inovativnih sistemov upravljanja govedorejskih kmetij

Pripravljen bo Priročnik v okviru EIP projekta pridobljenih znanj za prenos rezultatov v prakso

 

Podukrep: 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Podatki o financiranju:

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

 

Povezave: