Številka pogodbe:

2330-21-000045

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Drugi projekti

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

29.01.2021 - 29.01.2023

Vodja projekta na BF:

Luthar Zlata

Vsebina projektne naloge je genotipizacija jablane, hruške in vinske trte ter izbor akcesij za oblikovanje jedrnih zbirk in priprava smernic za gospodarno in varno upravljanje z genskimi viri (GV) v trajnih nasadih v Sloveniji v okviru javne službe nalog rastlinske genske banke. Vzdrževanje trajnih nasadov je povezano s precejšnjim delovnim in finančnim vložkom, zato se teži k učinkovitejšemu upravljanju z GV v trajnih nasadih. V veliko pomoč pri racionalizaciji in prepoznavanju variabilnosti so poleg morfoloških markerjev, ki so odvisni od razvojne faze in trenutnih vplivov okolja, molekulski markerji, ki so neodvisni od prej omenjenih dejavnikov.

Genotipizacija v kombinaciji s sistematičnim opisom morfoloških lastnosti zagotavlja trenutno najbolj natančno opredelitev genotipa in posledično fenotipa neke rastlinske vrste. Molekulski markerji omogočajo tudi primerjavo z mednarodnimi bazami podatkov in umestitev slovenskih GV v mednarodno zbirko podatkov. Sadne rastline in vinska trta se v Sloveniji ponašajo z izredno pestrostjo, ki jo je potrebno  evidentirati in ohraniti v sklopu ex situ hranjenja. Nekateri od teh GV imajo uporabno vrednost in bi jih bilo v prihodnje smiselno vključiti v proučevanja in žlahtnjenje za izboljšanje njihovih primarnih lastnosti.