Akronim:

V4-2217

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2022 - 19.07.2024

Vrednost projekta skupaj:

120.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Udovč Andrej

Vsebinski opis projekta

Na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že vrsto let prihajajo pobude družinskih kmetij, s katerimi izpostavljajo pomanjkanje kmetijskih zemljišč za njihov obstoj in razvoj. Ta problem izpostavljajo različne skupine deležnikovj. Dejstvo je, da Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS upravlja z več kot 60.000 ha kmetijskih zemljišč, ki so v lasti RS, okoli polovico teh zemljišč pa imajo v zakupu kmetijska podjetja.

Pri spremembi Zakona o kmetijskih zemljiščih smo se srečali z izrazito bipolarnostjo interesov kmetijskih gospodarstev (družinske kmetije na eni strani in kmetijska podjetja na drugi), zato je treba pripraviti celovito analizo oddajanja kmetijskih zemljišč, ki so v lasti RS, v zakup.

Namen raziskave je pripraviti izhodišča in podlage za spremembo Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS in Zakona o kmetijskih zemljiščih.

 

Podrobnejši cilji:

 

 • analizirati dosedanje upravljanje s kmetijskimi zemljišči v lasti RS, s katerimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS;
 • na podlagi analiz poiskati model prednostnega vrstnega reda za zakup kmetijskih zemljišč s katerimi upravlja SKZG RS;
 • analizirati in podati predloge za izboljšanje postopka oddaje kmetijskih zemljišč v zakup;
 • opredeliti smiselnost uvedbe zemljiške kapice pri zakupu na posameznega zakupnika; analizirati možnost prerazporeditve zakupa kmetijskih zemljišč z velikih zakupnikov na družinske kmetije;
 • analizirati vpliv morebitne prerazporeditve zakupa kmetijskih zemljišč na skupno kmetijsko proizvodnjo in prehransko verigo;
 • predlagati več scenarijev oziroma možnih rešitev za izboljšanje upravljanja s kmetijskimi zemljišči, ki so v lasti Republike Slovenije;
 • pripraviti strokovno podlago, ki vsebuje analizo dosedanjega upravljanja s kmetijskimi zemljišči, ki so v lasti RS, ter predloge sistemskih rešitev na področju zakupa kmetijskih zemljišč, ki so v lasti RS;
 • podati predloge za prerazporeditev zakupa kmetijskih zemljišč, ki so v lasti RS, z ovrednotenjem predlagane prerazporeditve na skupno kmetijsko proizvodnjo in na prehransko verigo.

V okviru zastavljene ga projekta bomo poskušali odgovoriti na sledeča raziskovalna vprašanja:

 1. Kakšne so obstoječe prakse in modeli upravljanja s kmetijskimi zemljišči v Sloveniji in primerljivih evropskih državah?
 2. Kakšen je vpliv in učinkovitost ukrepov omejevanja in prerazporejanje zakupa kmetijskih zemljišč na skupno kmetijsko proizvodnjo  in prehransko verigo?
 3. Kakšni bi bili možni scenariji preoblikovanja sistema zakupa kmetijskih zemljišč v državni lasti?

Pri iskanju odgovorov na zgoraj navedena vprašanja bomo uporabili različne metode pridobivanja in analiziranja podatkov. Delo na projektu bo organizirano v okviru 4 delovnih svežnjev. Za vsak delovni svežnj so podrobneje definirani s predvidenimi cilji in metodami dela, aktivnosti pa so opredeljene v okviru delovnih nalog.

Rezultati bodo omogočili pregled in analizo obstoječih razpoložljivih podatkov in praks o delovanju in vlogi zemljiških skladov pri upravljanju s kmetijskimi zemljišči v državni lasti. Ravno tako pa bomo opravili detajlno analizo učinkovitosti delovanja SKZGRS. Navedene aktivnosti bodo omogočile oblikovanje analitičnega modela, s katerim bomo lahko preizkusili učinke različnih scenarijev upravljanja s kmetijskimi zemljišči v državni lasti (uvedba zemljiške kapice, prerazporeditev dosedanjih zakupljenih površin, usmerjanje zakupov k mladim kmetom,..). Modelni rezultati bodo input za oblikovanje predlogov alternativnih scenarijev upravljanja, ki bodo po izvedeni evalvaciji z zainteresiranimi deležniki podlaga za oblikovanje predlogov sistemskih rešitev zakupa kmetijskih zemljišč v državni lasti.

 

Sestava projektne skupine

Povezava

 

Sodelujoče RO

 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru

 

Faze projekta in njihova realizacija

Delo na projektu bo organizirano v okviru 4 delovnih svežnjev. Odgovornost oz. koordinacijo po delovnih svežnjih smo si razdelili po partnerskih

inštitucijah v skladu z našimi kompetencami

 

DS 1: Analiza dosedanjega upravljanja kmetijskih zemljišč v RS s primerjalno analiza v drugih državah in opredelitev potreb po interveniranj

DN 1 Pregled stanja

DN 2 Primerjalna analiza in evalvacija rešitev

 

DS 2: Ocena učinkov različnih modelov omejevanja in prerazporeditve zakupov.

DN 1 Oblikovanje predlogov modelov

DN 2 ocena učinkov

 

DS 3: Alternativni predlogi urejanja zakupov kmetijskih zemljišč v državni lasti

DN 1 Predlogi alternativnih scenarijev

 

DS 4: Upravljanje projekta in diseminacija rezultatov in prenos v prakso

DN 1 Koordinacija in vodenje projekta in projektne skupine

DN 2 Diseminacija rezultatov projekta in koordinacija z drugimi CRP

DN 3 Vsebinsko in finančno poročanje