Številka pogodbe:

št. 33125-17/2021/8, z dne 04. 04. 2022

Oddelek:

Oddelek za zootehniko

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

04.04.2022 - 06.05.2024

Vrednost projekta skupaj:

74.990,80 €

Ukrep:

M16 Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020

 

Podukrep:

M16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

 

Vodilni partner:

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Ižanska cesta 10, 1000 Ljubljana

 

Partnerji v projektu:

·         Ekološka kmetija in EkoDrevesnica Ocepek, Žvarulje 12, 1411 Izlake

·         Sadjarska kmetija Radej, Dovško 28, 8281 Senovo

·         Kmetija EKOMIŠ, Gorjuša 8, 1233 Dob in

·         UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (Biotehniška fakulteta)

 

Opis projekta:

V projektu bomo deverzificirali Sadjarsko kmetijo Radej, da razširi svoje delovanje iz pridelave hrane na področje izobraževanja o okolju in hrani. V okviru projekta bodo pripravljena neformalna  izobraževanja o tehnologijah kmetovanja sprejemljivejših za okolje ob tradicionalni in sodobni uporabi sadja v prehrani. Upravljanje s kmetijskimi zemljišči skladno s standardi za integrirano pridelavo, skladno s ekološko pridelavo ali pa skladno s standardi biodinamičnega kmetijstva se razlikujejo po njihovem prispevku k obremenjevanju okolja. Razlike so tudi v procesu predelave skladno s različnimi standardi.

 

V projektu želimo obuditi prezrte uporabe sadja, iz bogate slovenske tradicije, ter ob poudarjanju ekološko sprejemljivejših kmetijskih praks, tlakovati pot za povečano povpraševanje in ponudbo po teh ekoloških pridelkih in s tem doseči aktualnost pripravljenih izobraževalnih vsebin, za potrebe izvajanja izobraževanja o okolju in hrani na kmetijah. Pri pripravi izobraževanj bomo preverili tudi možnosti za nove, sodobnejše načine uporabe ekološkega sadja. Dotaknili pa se bomo tudi različnih indikatorjev za spremljanje učinkov kmetijke prakse na okolje tako doma kot v tujini.

 

S ciljem preučitve možnosti razvoja teh izobraževalnih aktivnosti na kmetiji bomo na Sadjarski kmetiji Radej izobraževanja tudi poskusno izvedli. Kmetija bo vključena tudi v usposabljanje o izvajanju izobraževanja na kmetijah in bo za potrebe izvede izobraževanj odprla dopolnilno dejavnost.

 

V sklopu projekta bomo pripravili tudi izobraževanja za več ranljivih in starostnih skupin ter predstavitve oz. prenos znanja in informacij o projektu.

 

Cilj:

Osrednji namen projekta je preučitev možnosti razvoja, priprava izobraževanj in poskusna izvedba aktivnosti na kmetiji, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani s ciljem, da se izobraževanja v nadaljevanju izvajajo in tržijo v sklopu dopolnilne dejavnosti ekološkega sadjarske kmetije.

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

V sklopu projekta bomo pripravili izobraževanja za izvajanje na Sadjarski kmetiji Radej ter jih prvič tudi praktično izvedli. Izvajali bomo tudi naslednje aktivnosti:

·         Usposabljanje kmetije o izvajanju izobraževanja v obsegu 16 ur

·         Tri izobraževana za tri različne ranljive skupine

·         Izobraževanje za osebe v starosti od vključno 15 do vključno 65 let

·         Izobraževanje za osebe starejše od 65 let

·         Prenos znanja in informacij o projektu

·         Prenos znanja in informacij o projektu na javnem dogodku

·         Analizo izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti

·         Zunanjo evalvacijo projekta

·         Objave v medijih, v časopisu, na spletni stani in družabnih omrežjih ter

·         Informiranje preko elektronske in običajne pošte.

 

Rezultati:

Rezultati projekta bodo odvisni od uspešnosti in aktualnosti naslovljenih tem, ki jih bo projektno partnerstvo umestilo v pripravljena izobraževanja in praktično izvedbo. V primeru, da bodo pripravljene vsebine skladno s načrtom zanimive in aktualne bo ekološko sadjarstvo Radej te vsebine uspešno predajal naprej in v sklopu dopolnilne dejavnosti ustvarjal novo dodano vrednost.

 

Pripravljavcem ukrepov in odločevalcem bo pripravljena zunanja evalvacija in analiza izvedljivosti prenosa projektnih rešitev v prakso v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji omogočila podrobnejši vpogled v potencial dodatnih funkcij podeželja v zagotavljanju storitev in nove dodane vrednosti.

 

Povezava med namenom spletne strani in virom sofinanciranja:

Projekt sodelovanja med dvema javnima izobraževalnima institucijama in tremi kmetijami predstavlja nov model oz. pilotni primer prenosa znanja. V sklopu projekta bodo uporabljeni modeli za prenos znanja na izobraževalnih ustanovah, ki javno veljavni program srednješolskega in visokošolskega izobraževanja ter raziskovanja izvajata ob neposrednem sofinanciranju države, brez sofinanciranja uporabnikov.

Izbrane teme v projektnem partnerstvu in pripravljena izobraževanja bodo zagotovila enemu članu partnerstva, da v drugi polovici dvoletnega projekta z izvajanjem ustvari predvideno finančno dodano vrednost. Ob pomoči drugih dveh kmetij in dveh izobraževalno raziskovalnih ustanov.

 

Povezavi:

- spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja 
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

- spletna stran PRP 2014-2020
 www.program-podezelja.si