Akronim:

V4-2211

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.10.2022 - 30.09.2025

Vrednost projekta skupaj:

250.000,00 €

Vodja projekta na BF:

Bončina Andrej

Vsebinski opis projekta

Tveganja pri gospodarjenju z gozdovi se zaradi klimatskih sprememb povečujejo. Procesi rasti, mortalitete in pomlajevanja drevja v gozdnih sestojih se spreminjajo. Ujme postajajo vse pogostejše in povzročajo obsežne poškodbe gozdnih sestojev, s tem veliko ekonomsko škodo lastnikom gozdov ter slabše zagotavljanje socialnih in ekoloških funkcij gozda. V zadnjih dvajsetih letih so abiotski in biotski dejavniki, ki pogosto učinkujejo interaktivno, povzročili obsežne poškodbe gozdov Slovenije, razvrednotenje sortimentov in zahtevali velika vlaganja za sanacijo uničenih sestojev. Vse večja ogroženost gozdov, velika negotovost in tveganja pri gospodarjenju z gozdovi zahtevajo prilagojeno upravljanje gozdov. Upravljanje tveganj postaja sestavni del upravljanja gozdov.

Raziskava je razdeljena v štiri sklope. Najprej bomo analizirali tveganja pri gospodarjenju z gozdovi zaradi podnebnih sprememb. Analiza tveganj obsega 1) oceno ogroženosti gozdov v Sloveniji, ločeno za vplive vetra, snega, žleda, insektov, 2) analizo spreminjanja priraščanja in 3) vraščanja drevja v gozdne sestoje zaradi vpliva podnebnih sprememb. Analiza tveganj bo osnova za oblikovanje smernic za prilagojeno gospodarjenje z gozdovi, ki bo krepilo odpornost in stabilnost gozdov ter spreminjalo njihovo sestavo in strukturo glede na pričakovane podnebne razmere. Tretji sklop obravnava sanacije gozdov. Sanacija poškodovanih gozdov je upravljavsko zahtevna, stroški izvedbe pa visoki. Pri izvedbi sanacij gozdov na območjih Natura 2000 se lahko pojavijo nesoglasja med zahtevami varstva gozdov za omejevanje gradacij insektov in zahtevami naravovarstva glede ohranjanja ugodnih habitatnih razmer za kvalifikacijske vrste. Na testnem območju bomo analizirali spreminjanje sestojnih in habitatnih razmer zaradi obsežnih poškodb gozdov, gradacije podlubnikov in sanacij poškodovanih gozdnih sestojev. Na podlagi analize opravljenih sanacij gozdov bomo pripravili predloge za izboljšanje pravnih predpisov in upravljavskih postopkov, ki bodo prispevali k upoštevanje gojitvenih, varstvenih in naravovarstvenih vidikov pri izvedbi sanacij gozdov.

Zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov, ki povzročijo obsežne poškodbe gozdnih sestojev, je nujna sprememba gozdnogospodarskih načrtov. Ob tem se zastavljata vprašanji, 1) kako vsebinsko dopolniti gozdnogospodarski načrt, in 2) kako postopke za sprejem dopolnjenega načrta poenostaviti in poceniti. Na podlagi analiz izbranih primerov gozdnogospodarskih enot, kjer so bile zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov nujne spremembe načrtov, bomo pripravili predlog postopkov za poenostavljeno in učinkovito prilagoditev gozdnogospodarskih načrtov.

Raziskava vključuje nekatere posebnosti. Raziskava ogroženosti gozdov temelji na empiričnih podatkih o sanitarnem poseku, rasti in vraščanju drevja v gozdne sestoje. V analize so vključene velike podatkovne zbirke Zavoda za gozdove Slovenije: število analiziranih odsekov je >50.000, število analiziranih ploskev je okoli 98.000, število analiziranih dreves > 300.000. Pričakujemo, da so med gozdnimi rastiščnimi tipi razlike v ogroženosti in možnostih prilagajanja gozdnih sestojev podnebnim spremembam, zato so ocene tveganj in smernice za prilagojeno gospodarjenje pripravljene ločeno za glavne gozdne tipe.

 

Sestava projektne skupine

  • link na Sicris

 

Faze projekta in njihova realizacija

Struktura projekta: delovni sklopi (WP) in naloge projekta (T)

WP1 Ocena tveganj

T1.1 Priprava podatkovnih virov za oceno tveganj

T1.2 Model ogroženosti gozdov

T1.3 Modeli vraščanja drevja

T1.4 Modeli priraščanja drevesnih vrst

 

WP2 Prilagajanje gospodarjenja z gozdovi podnebnim spremembam

T2.1 Pregled konceptov prilagajanja gozdov

T2.2 Izdelava osnutka smernic za prilagajanje gospodarjenja

T2.3 Participativna delavnica za strokovno javnost in lastnike gozdov

T2.4 Priprava smernic za prilagajanje gospodarjenja z gozdovi

 

WP3 Sanacija gozdov po ekstremnih vremenskih dogodkih na območjih Natura 2000

T3.1 Ocena spreminjanja gozdnih sestojev in habitatov za kvalifikacijske vrste

T3.2 Ocena izvedenih postopkov sanacije

T3.3 Predlog izboljšanih postopkov sanacije gozdov

 

WP4 Spremembe gozdnogospodarskih načrtov zaradi ekstremnih vremenskih dogodkov

T4.1 Ocena postopkov sprememb gozdnogospodarskih načrtov

T4.2 Predlog sprememb pravnih predpisov in postopkov