Akronim:

V4-2222

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.10.2022 - 30.09.2025

Vrednost projekta skupaj:

150.000,00 €

Spletna stran projekta:

Povezava

Vsebinski opis projekta

Slovensko gozdarstvo je tradicionalno so-naravno, trajnostno (vzdržno) in multifunkcionalno, v 87% gozdov je sestava drevesnih vrst enaka ali podobna naravni sestavi, od vseh NATURA 2000 območij jih je kar 70% gozdov… Kljub temu preliminarni rezultati tekočega projekta LIFE IP NATURA kažejo na relativno slabo stanje v izbranih gozdnih habitatnih tipih. Zato so potrebne dodatne raziskave, usmerjene k presoji, razvoju in sledenju primernosti ukrepov za ohranjanje biotske pestrosti, predvsem v sosledju gozdnogojitvenih ukrepov pri obnovi in negi gozdov. Naravna obnova ne zadošča več sanaciji posledic veliko-površinskih ujm, niti predpripravi gozdov na bodoče razmere v okolju.

S projektom bomo prispevali k naslednjim ciljem, ki so zapisani v Resoluciji o Nacionalnem gozdnem programu:

•    Ohranjati biotsko raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in genetski ravni za vzdrževanje naravne regulacijske sposobnosti in ohranjanje prilagoditvenega potenciala gozdov na spreminjajoče se okolje.

•    Prilagajati gospodarjenje z gozdovi podnebnim spremembam, vključno z vsemi funkcijami gozdov.

•    Zagotavljati ustrezno kakovost in količino gozdnega semena in sadilnega materiala.


Za postopno približevanje dolgoročnim ciljem bomo projekt izvajali v okviru 4 delovnih skupin (DS):

DS1: Analize ukrepov obnove, nege, sečenj in biomeliorativnih ukrepov z naborom, kombiniranjem in testiranjem obstoječih in dopolnjenih kazalnikov biodiverzitete po izvedenih ukrepih na izbranih gozdnih rastiščih

DS2: Nabor vrst in provenienc gozdnega drevja za setev in sadnjo v izbranih gozdnih rastiščih ter prispevek k razvoju gozdnega semenarstva v postopkih pridobivanja, dodelave, shranjevanja in kalitve semena izbranih gozdnih drevesnih vrst

DS3: Fiziološke in morfološke značilnosti sadik, njihova vzgoja, kolonizacija z mikoriznimi glivami in organizacija žive zbirke in baze podatkov o mikoriznih glivah, zaščita in sledenje uspešnosti uspevanja na izbranih gozdnih rastiščih

DS4: Vodenje in komuniciranje 

 

Sestava projektne skupine

povezava na Sicris

The phases of the project and their realization

 

Faze projekta in njihova realizacija

Med rezultati navajamo med drugim:

•    Poročilo o ohranjenosti gozdnih ekosistemov z analizo vrst indikatorskih skupin organizmov (izbranih indikatorskih skupin živali ter analiz eDNA mikrobioma tal) in demonstracijski primer izvedbe obeh monitoringov, vključno z zasnovo dodanih ploskev za gozdni genetski monitoring.

•    Zasnovo Indeksa potencialne biotske raznovrstnosti (IBR)

•    Smernice za spremljanje kazalnikov obroda ter posodobitev Pregledovalnika ZGS za evidentiranje cvetenja in obroda.

•    Poročilo o potrebni opremi za vzpostavitev Centra za gozdno semenarstvo in organizacijo baze podatkov o akcesijah ter zasnove protokolov za spremljanje kakovosti le-teh v Semenski banki

•    Priporočilo za določanje kakovosti sadik z izbranimi strukturno-morfološkimi in fiziološkimi kazalniki

•    Vzpostavitev, vzdrževanje in testiranje Referenčne baze o mikoriznih glivah ter Žive zbirke mikoriznih gliv ter SOP za mikorizacijo

•    Poročilo o zasnovi geo-referenciranih poskusov sadnje ter dolgoročnega spremljanja le-teh z nadgradnjo Pregledovalnika ZGS o uspešnosti sadnje

Rezultate projekta, v katerem sodelujejo tri inštitucije: Gozdarski inštitut Slovenije, Nacionalni inštitut za biologijo in Univerza v Ljubljani - Biotehniška fakulteta - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive vire, in  poteka v tesnem sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije, bomo predstavili neposrednim uporabnikom v obliki brošur (smernic), delavnic javne gozdarske službe, demonstracijskih  dogodkov in objektov, ter znanstvenih in strokovnih prispevkov. Namenjeni so med drugim revitalizaciji in razvoju področij gozdnega semenarstva in drevesničarstva, ohranjanju gozdnih genskih virov, ter Programu razvoja podeželja s teh področij.

Partnerji v projektu