Akronim:

V4-2219

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.10.2022 - 30.09.2024

Vrednost projekta skupaj:

175.000,00 €

Spletna stran projekta:

Povezava

Vsebinski opis projekta

Raziskovalni projekt »Proces spremembe in dopolnitve nacionalnega gozdnega programa« obravnava pomemben problem strateške dimenzije strateškega upravljanja z gozdnimi viri in hkrati gozdarskim sektorjem, ki ga naslavljajo tudi povsem nove evropske pobude s področja gozdarstva, biotske raznovrstnosti, varstva tal, podnebnih sprememb in biogospodarstva. Projekt bo obravnaval nekaj ključnih izzivov, ki se nanašajo na: (1) razmere v gozdno-lesnem sektorju, (2) podnebne spremembe, ki na gozdove vplivajo hitreje od pričakovanj, številne politike na ravni Evropske unije, ki imajo konkretne vplive na gozdno politiko na nacionalni ravni, (3) spremembe organiziranosti gospodarjenja z gozdovi v državni lasti, (4) spremembe odnosa zasebnih lastnikov do svojih gozdnih posesti in (5) pričakovanja javnosti do gozdov in njihovih storitev ter gozdarstva. Glavni namen raziskovalnega projekta je pripraviti (i) predlog ključnih ciljev in ukrepov s katerimi bi srednje- in dolgoročno usmerjali razvoj gozdno-lesnega sektorja, ter (ii) seznam kazalnikov za spremljanje tega razvoja. Poleg tega je nujno pripraviti predlog strukture in vsebine novega strateškega dokumenta, ki bi obravnaval ključne probleme pri gospodarjenju z gozdovi, ter je hkrati primerljiv s podobnimi strateškimi dokumenti na mednarodni ravni. Cilj projekta je razviti postopek obnove Resolucije o nacionalnem gozdnem programu, ki naj bi bil tesno povezan s platformo gozdnega dialoga kar bi zagotovilo participativno okolje za oblikovanje strateških prioritet ter ukrepov in programov za njihovo uresničevanje. 

 

Sestava projektne skupine

 

Faze projekta in njihova realizacija

Projekt je vsebinsko razdeljen na štiri delovne sklope. Prvi delovni sklop (DS1) se nanaša na koordinacijo in diseminacijo rezultatov. Drugi delovni sklop (DS2, Priprava pregleda in ocena vpliva aktualnih politik) projekta obravnava sistem ciljev ter usmeritev politik na globalni in evropski ravni v smislu vpliva na nacionalno politiko gospodarjenja z gozdovi. Tretji delovni sklop (DS 3,  Evidentiranje ključnih problemov prihodnjega razvoja gozdov in gozdarstva v Sloveniji, priprava nabora ciljev, kazalnikov in ukrepov) zajema obravnavo vplivov Resolucije o Nacionalnem gozdnem programu (ReNGP) na upravljanje z gozdovi v Sloveniji ter navezavo na učinke ostalih (tudi mednarodnih) politik (v DS2).  V tretjem delovnem sklopu bo pripravljen tudi predlog strukture strateškega dokumenta, ki bo zajemal ključne probleme oziroma izzive upravljanja z gozdnimi ekosistemi in gozdarskega sektorja in hkrati ponujal prostor za opredelitev možnih rešitev. Četrti delovni sklop (DS4, Predlog izvedbe gozdnega dialoga) se nanaša na oblikovanje zasnove participativnega procesa oziroma gozdnega dialoga za pripravo nove strategije za gospodarjenje  z gozdovi.