Akronim:

V4-2215

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

CRP »Naša hrana, podeželje in naravni viri«

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.10.2022 - 30.09.2025

Vrednost projekta skupaj:

180.000,00 €

Spletna stran projekta:

Povezava

Vsebinski opis projekta
 

Tla kmetijskih zemljišč (KZ) so osnovni naravni vir, ki omogoča kmetijsko pridelavo. Trajnostno kmetijstvo temelji na varovanju in trajnostni rabi tal KZ, na zagotavljanju in ohranjanju rodovitnosti tal, zagotavljanju prehranske varnosti; vse ob ustreznem varovanju drugih naravnih virov, prilagajanja in blaženja posledic podnebnih sprememb.

Upravljanje s hranili v kmetijskih tleh, strokovno uravnavanje kroženja hranil na kmetijskih zemljiščih, spremljanje stanja založenosti tal s hranili, identifikacija in spremljanje morebitne onesnaženosti kmetijskih tal ter učinkovito in okoljsko skladno usmerjanje rabe gnojil, so nujna področja regulacije in sistemske urejenosti kmetijske pridelave na nacionalni ravni.

Projekt naslavlja štiri pomembna področja v okviru sistemskega spremljanja kakovosti / stanja tal kmetijskih zemljišč (KZ) Slovenije:

Zakonodaja o gnojilih in gnojenju KZ v Sloveniji za potrebe varne rabe gnojil in skladnosti z EU zakonodajo.

Založenost tal s hranili in kakovosti tal KZ Slovenije za zagotavljanje primerne strateške prehranske varnosti.

Spremljanje stanja kmetijskih tal na nacionalni ravni za usmerjanje kmetijske pridelave in poročanje.

Podatki, orodja in informacije o tleh KZ za potrebe izvajanja strateškega načrta in nacionalnih politik kmetijske pridelave, varovanja okolja in poročanja.

 

Cilji projekta

Projekt naslavlja štiri pomembna področja v okviru uvajanja sistemskega spremljanja kakovosti oziroma stanja tal kmetijskih zemljišč (KZ) Slovenije:

Posodobitev in nadgradnjo zakonodaje o gnojilih in gnojenju KZ v Sloveniji za potrebe varne rabe gnojil in zagotavljanje skladnosti z EU zakonodajo.

Zajem arhivskih podatkov, analiza, sinteza in priprava nacionalnega pregleda založenost tal s hranili in kakovosti tal KZ Slovenije za zagotavljanje strateške prehranske varnosti.

Zasnovo operativnega nacionalnega sistema spremljanje stanja kmetijskih tal na nacionalni ravni za usmerjanje kmetijske pridelave in poročanje.

Priprava podatkov stanja tal, orodja in informacije o tleh KZ za potrebe izvajanja strateškega načrta in nacionalnih politik kmetijske pridelave, varovanja okolja in poročanja.

 

Sestava projektne skupine

  • link na Sicris

 

Faze projekta in njihova realizacija

 

DS1: Pregled stanja ureditev gnojenja v državah EU

Nosilec DS1: UL-BF Sodelujoči: UM-FKBV, KIS

Naloga 1.1 Dobre prakse ureditev gnojenja v EU državah

Naloga 1.2 Osnutek pravil in strukture predvidenega zakona o sredstvih za gnojenje v Sloveniji

 

DS2: Hranila, onesnaženost in biota tal KZ Slovenije

Nosilec DS2: KIS; Sodelujoči: KIS  z izbranimi soizvajalci

Naloga 2.1 Vsebnost hranil v tleh KZ v prostoru in času [KIS zunanji: KGZS]

Naloga 2.2 Onesnaženost tal KZ Slovenije [KIS zunanji: ARSO, IRSKLR]

Naloga 2.3 Stanje in kakovost tal KZ in vrste kmetijske rabe

 

DS3: Sistem in operativni standardi spremljanja stanja tal KZ Slovenije

Nosilec DS3: KIS; Sodelujoči: KIS, UL-BF, UM-FKBV

Naloga 3.1 Operativni sistem spremljanja kazalcev kakovosti tal KZ

Naloga 3.2 Strukture baz podatkov in tehnični standardi za spremljanje stanja tal KZ

 

DS4: Dostopnost in operativna raba prostorskih podatkov stanja tal KZ

Nosilec DS4: KIS; Sodelujoči: KIS, zunanji izvajalci

Naloga 4.1 Prototip spletnega servisa z ažurnimi podatki stanja in kakovosti tal KZ

Naloga 4.2 GIS interpretacija vsebnosti hranil v tleh KZ

Partnerji v projektu