Akronim:

VODNA TELESA

Oddelek:

Oddelek za agronomijo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

01.02.2024 - 01.02.2027

Vrednost projekta BF:

15.438,72 €

Vrednost projekta skupaj:

249.759,31 €

Projekt je sofinancirata Republika Slovenije in Evropska unija iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja in se izvaja v okviru 5. JR za podukrep 16.5 - Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP.

 

Namen in cilji projekta

Poglavitni namen projekta je deležnike – kmetijska gospodarstva, ožjo in/ali širšo strokovno ter splošno javnost ozavestiti in usposobiti, da bodo pridobili ključna znanja, izkušnje in veščine za dolgoročno sonaravno ohranjanje in vzpostavitev biotske pestrosti ter boljše izkoriščanje ekosistemskih funkcij in storitev vodnih teles kot elementa (krajinske prvine) kmetijskega prostora.

 

Cilji projekta:

 • vzpostavitev ekološko bogatejšega kmetijskega prostora;
 • večja pestrost habitatnih tipov na območjih KG, posredno tudi ohranjanje naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov na KG;
 • ohranjanje populacij rastlinskih in živalskih vrst ob ekstremnih vremenskih razmerah, katerih frekvence se ob podnebnih spremembah povečujejo (suša, vročina);
 • obnova, ohranitev in obogatitev obstoječih vodnih teles;
 • vključevanje vodnih teles v prostor in izboljšanje vrednosti kmetijskih proizvodov KG;
 • povečanje ozaveščenosti kmetov, kmetijskih svetovalcev in drugih deležnikov v prostoru o pomenu vodnih teles za ohranjanje in povečanje vrstne pestrosti;
 • večja usposobljenost kmetov in drugih deležnikov v prostoru na področju vnosa in vzdrževanja vodnih teles za zagotavljanje večje vrstne pestrosti;
 • prenos pridobljenega projektnega znanja v prakso;
 • razširjanje rezultatov projekta.

 

Partnerstvo

Vodilni partner:

 • Gozdarski inštitut Slovenije

Projektni partnerji:

 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije;
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta;
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko;
 • Notranjski regijski park; 2DOM d.o.o., so.p.;
 • Park Škocjanske jame; Novinet d.o.o., so.p.;
 • Kmetija Vrhivšek (Alenka Zapušek);
 • Kmetija Andrejevi;
 • Kmetija Kerin in
 • Kmetija Večko.


Povezave:

- spletna stran Evropske komisije, namenjena Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

- spletna stran PRP 2014-2020