Akronim:

N4-0365

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Weave

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

01.03.2024 - 28.02.2027

Vrednost projekta skupaj:

239.990,19 €

Vodja projekta na BF:

Nagel Thomas Andrew

Vsebinski opis projekta

Hitre in intenzivne podnebne spremembe so že pustile opazen pečat na svetovnih gozdovih. Vse bolj zaskrbljujoče je, da gozdovi ne bodo mogli slediti neposrednim spremembam temperature in posrednim vplivom zaradi spremenjenih režimov motenj, kar bo v prihodnjem stoletju povzročilo občutno izgubo funkcij gozdov in gozdnega gospodarstva. Da bi se izognili zaostajanju funkcij gozdov v prihodnosti, mora družba bolje razumeti, kakšni bodo gozdovi v prihodnosti in kako bodo delovali. Pogost pristop k napovedovanju učinkov podnebnih sprememb temelji na konceptu "podnebnih analogov". Termofilne gozdne združbe, ki se pojavljajo na toplih, proti jugu obrnjenih območjih, so široko razširjene in pogoste v gorah zmernega pasu Evrope in služijo kot analogni primer podnebnih sprememb za podnebno občutljive mezofilne bukove gozdove s prevladujočo bukvijo v zmernem pasu. Kljub njihovi razširjenosti in potencialni širitvi ob podnebnih spremembah, vključno z njihovim pomenom za prihodnje funkcije gozdov (npr. proizvodnja lesa, biotska raznovrstnost in shranjevanje ogljika), pa jim v literaturi ni bilo posvečene skoraj nobene pozornosti glede osnovne demografije (tj. obnove, rasti in smrtnosti), procesov motenj ter odpornosti proti suši in motnjam. Ta projekt bo omogočil temeljno razumevanje strukture, dinamike in delovanja termofilnih gozdov ter tako dopolnil ključni del sestavljanke za boljše razumevanje prihodnosti evropskih gozdov v toplejši prihodnosti. Predlagane raziskave bodo razdeljene na tri medsebojno povezane delovne sklope, osredotočene na 1) strukturo (biomasa), dinamiko in procese motenj; 2) stopnje in dejavnike demografije ter 3) dendroklimatologijo. Študijska območja bodo razširila vzpostavljeno mrežo dobro ponovljenih območij v neobdelanih termofilnih gozdovih v jugovzhodni Evropi. Širina in globina predlaganih raziskav bo dosežena z dvostranskim sodelovanjem dveh raziskovalnih ustanov, Češke univerze za življenjske vede v Pragi (CULS) in Univerze v Ljubljani (UL). Rezultati bodo prinesli prepotreben vpogled v prihodnje funkcije gozdov (npr. biogospodarstvo, shranjevanje ogljika in biotska raznovrstnost) in morebitne smernice za gospodarjenje glede na predvideno povečanje toploljubnih gozdov ob podnebnih spremembah.

 

​Faze projekta in njihova realizacija

  • Obdelava vzorcev - predhodno zbrani vzorci
  • Terensko delo in zbiranje podatkov
  • Razvoj metod in pridobivanje slik
  • Analiza vzorcev in laboratorijske analize
  • Zgodovina režima naravnih motenj
  • Trendi rasti in analiza dinamike biomase
  • Podnebna rast in anatomska analiza

 

Sestava projektne skupine