Številka pogodbe:

3317-1002/2019/11

Oddelek:

Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Vodilni

Trajanje:

30.07.2020 - 30.07.2023

Vrednost projekta BF:

187.697,14 €

Vrednost projekta skupaj:

348.650,41 €

Vodja projekta na BF:

Ficko Andrej

Spletna stran projekta:

Povezava

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Projekt »DI-Gozd Digitalna inventarizacija gozda se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

DIGIGOZD je projekt, s katerim nameravamo omogočiti lastnikom ali upravljavcem gozdov, da sami pridobijo podatke o sestojih ter ocenijo prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju. V projektu sodeluje 10 partnerjev, od tega 6 kmetijskih gospodarstev. V projektu bomo razvili in testirali mobilna in računalniška orodja za 1) sestojno inventuro; 2) modeliranje razvoja gozdnih sestojev; in 3)  podporo odločanju pri gospodarjenju ob spremenjenih okoljskih in ekonomskih razmerah. Projekt bo z razvojem programskih rešitev in aplikacij prispeval k razvoju novih oziroma izboljšanih ocen lesnoproizvodnih potencialov na zasebni gozdni posesti, pomagal pri prepoznavanju tveganj pri razvoju sestojev in omogočil napoved prihodnjega razvoja sestojev na ravni posesti.

 

Temeljni cilj projekta DIGIGOZD je omogočiti lastniku oz. upravljavcu gozda, da sam pridobi podatke o sestojih ter oceni prihodnji razvoj sestojev in tveganja pri gospodarjenju. V okviru projekta nameravamo izboljšati zajemanje in spremljavo gozdarskih podatkov v sestoj, izdelati napovedi razvoja gozdov na izbranih posestih s pomočjo modela, razviti digitalno odločevalsko orodje za učinkovito doseganje gozdnogospodarskih ciljev in prilagoditev tehnologij podnebnim spremembam, implementirati razvita orodja pri projektnih partnerjih in razširiti rezultate. Pričakovani ključni rezultati za uporabo v praksi:

  • Mobilna aplikacija za izmero sestojnih parametrov, prilagojena na slovenske razmere
  • Programsko orodje za simulacijo razvoja gozdov (model razvoja gozdov) na gozdni posesti kmetijskih gospodarstev
  • Aplikacija za optimizacijo poljubnega procesa na posesti ob maksimiziranju/minimiziranju cilja (npr. iskanje optimalne drevesne sestave za minimalna tveganja)  

 

Pričakovani potencialni uporabniki razvitih rešitev so zasebniki lastniki gozdov za svoje gozdne posesti, javna gozdarska služba za izboljšanje ocen sestojnih parametrov na sestojni ravni in prognoze razvoja sestojev, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki se ukvarjajo s storitvami sečnje in nakupa lesa na panju za izboljšanje ocen lesnih zalog in optimizacijo procesov in drugi. Z izdelavo priročnikov in navodil za uporabo bodo uporabniki dobili navodila, kako samostojno izvesti gozdno inventuro na posesti, oceniti možni prihodnji razvoj in ovrednotiti tveganja. Temeljni doprinos projekta je, da bodo lastniki lahko do dobrih informacij o stanju in potencialih na svoji posesti dostopali sami s pomočjo mobilnih in računalniških aplikacij. Veliko pozornost namenjamo izobraževalnim dogodkom, delavnicam in treningu uporabe razvitih rešitev.

POVEZAVE