Akronim:

GOZDNI ROB

Številka pogodbe:

33133-1001/2019/15

Oddelek:

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Tip projekta:

Razvojni projekti

Vrsta projekta:

EIP projekt

Vloga na projektu:

Partner

Trajanje:

17.06.2020 - 17.06.2023

Vrednost projekta BF:

2.983,04 €

Vrednost projekta skupaj:

249.954,42 €

Vodja projekta na BF:

Dobrilovič Marko

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) z naslovom "Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev" se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020, 3. javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam na področju gozdarstva. Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen projekta je ozaveščanje o ključnih znanjih in veščinah, povezanih z ohranjanjem in povečanjem biodiverzitete gozdnega roba (meja med gozdom in kmetijskimi površinami, ki predstavlja izjemno pester del gozdnega ekosistema) ter varovanje in razširjanje gozdnega roba.

Cilji in pričakovani rezultati projekta:

 • izdelava smernic za vzpostavitev, sanacijo, oblikovanje, gospodarjenje in vzdrževanje gozdnega roba z upoštevanjem različnih funkcij (ekološka, gospodarska, socialna in estetska),
 • ohranjanje in izboljšanje biotske pestrosti gozdnega roba ter povečevanje izbora hrane za divje živali,
 • omejevanje razširjenosti invazivnih vrst,
 • ozaveščanje strokovne in širše zainteresirane javnosti o pomenu gozdnega roba, trajnostni rabi ter uporabnosti naravnih plodov na kmetijskih gospodarstvih,
 • povezovanje različnih znanj (raziskovalno-akademskega, strokovnega, uporabniškega),
 • povečanje zaposlitvenih možnosti na podeželju,
 • zmanjševanje degradacij v prostoru z izvajanjem sanacijskih ukrepov (rekonstrukcije gozdnega robu),
 • vključevanje /oblikovanje gozdnega robu kot soustvarjalca prostorske identitete in poudarjanje ambientalne vrednosti,
 • povečanje turističnega obiska vasi in rekreacijskih točk.

Partnerstvo projekta:

 • Vodilni partner
  • Srednja gozdarska, lesarska in zdravstvena šola Postojna
 • Vodja projekta
  • Tine Božič, dipl. inž. gozd. (VS)
 • Projektni partnerji
  • Kmetijski inštitut Slovenije,
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
  • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta,
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko,
  • Beneficij d.o.o.,
  • Novinet d.o.o., so.p.
 • Kmetije iz različnih regij:
  • Turistična kmetija Široko,
  • Turistična kmetija pri Andrejevih,
  • Kmetija Vertovšek,
  • Kmetija Zaplana in
  • MakroBios Panonija, so.p.

Povezave:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
Program razvoja podeželja

Rezultati:

Tekom izvajanja projekta smo preučili, v praksi testirali in v sklopu različnih dogodkov s širšo javnostjo delili smernice za gospodarjenje z gozdnim robom. Na partnerskih kmetijskih gospodarstvih smo oblikovali naravne, vrstno bogate in estetske gozdne robove, ki kot taki predstavljajo številnim vrstam pomemben habitatni tip. Za uspeh in trajnost rezultatov so še posebej v luči posledic podnebnih sprememb ključna načrtna in ažurna varstveno-gojitvena dela na sadikah.

Plodonosni gozdni rob kot podpora ohranjanja vrstne pestrosti gozda v funkciji zagotavljanja ekosistemskih storitev.pdf

Gozdni rob kmetije Vertovšek, Veliki Kamen, Korpivnica.Gozdni rob kmetije Vertovšek, Veliki Kamen, Korpivnica.