Številka pogodbe:

L4-2623

Oddelek:

Oddelek za lesarstvo

Tip projekta:

ARIS

Vrsta projekta:

Aplikativni

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

ARIS

Ars Pharmae d.o.o

Trajanje:

01.09.2020 - 31.08.2023

Vrednost projekta skupaj:

1.26 FTE

Vodja projekta na BF:

Vek Viljem

VSEBINSKI OPIS PROJEKTA
V rastlinskem svetu imajo drevesa iglavcev eno izmed največjih koncentraciji polifenolov prav v tistih delih drevesa, ki predstavljajo ostanek oziroma odpadek gozdno lesne verige. Skorja in grče iglavcev vsebujejo velike količine flavonoidov, lignanov, stilbenov in taninov, ki izkazujejo biološke, farmakološke in klinične učinke, kot so preprečevanje bolezni srca in ožilja, preprečevanje raka ter protivnetno, antidiabetično in protimikrobno delovanje. Vsebnost polifenolnih ekstraktivov v drevesu je odvisna od vseh dejavnikov, ki vplivajo na rast dreves, prav tako pa tudi od načina rokovanja, skladiščenja in ekstrakcije biomase ter od skladiščenja ekstraktov. Za proizvodnjo dobro definiranih polifenolnih ekstraktov je potrebno razumeti vlogo vseh vplivnih dejavnikov, kar pa zahteva poglobljeno raziskavo. Šele na osnovi tega znanja je mogoče razviti protokole za vse faze v procesu pridobivanja ekstraktov. Cilj projektne prijave je produkcija dveh polifenolnih ekstraktov iz debelnih tkiv bele jelke z dobro definirano polifenolno sestavo ter optimizacija celotnega proizvodnega procesa. To zajema tehnološke in metodološke raziskave učinkovitega pridobivanje skorje in grč iz debel bele jelke, vpliva letnega časa in različnih rastišč na vsebnost in sestavo polifenolne frakcije v biomasi, preučevanje vpliva načina rokovanja in skladiščenja biomase na kakovost in količino ekstraktov, ter določitev zelenega postopka ekstrakcije, ki bo zagotavljal optimalne izkoristke ter konstantno sestavo ciljnih polifenolov. Proučili bomo antioksidativne lastnosti ter obstojnost.

FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA
Projektno skupino sestavljajta dve projektni ekipi, to sta prijaviteljica projekta ULBF (Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo) in sofinancer podjetje Ars Pharmae d.o.o. (Slika 2). Implementacija aktivnosti in časovnice projekta so definirane tako, da so vsi projektni cilji natančno orientirani k doseganju predvidenih projektnih rezultatov in časovnih mejnikov (Slika 1, Preglednica 1). Predstavitev aktivnosti in organizacije delovnih sklopov (WP-jev) za realizacijo ciljev po fazah projekta je prikazana na Sliki 1, preglednica 1 pa predstavlja pomembnejše časovne mejnike (MS1-MS11). Posek dreves ter vzorčenje skorje in grč iz debel (WP 1 in WP 2) bo izvedla ULBF. Sofinancer Ars Pharmae bo sodeloval pri organizaciji in upravljanju vseh projektnih aktivnosti. Za segmente WP 1 in WP 2 bo skrbelo podjetje Kočevski les d.o.o. Prijaviteljica projekta, Univerza v Ljubljani (ULBF) s Kočevski les d.o.o. tesno sodeluje v okviru Strateškega inovacijsko razvojnega partnerstva Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, v okviru fokusnega področja Biomasa in alternativne surovine (vodja prof. dr. Primož Oven). Drevesa bomo razžagali v gozdu, izrezali diske za laboratorijske raziskave, hlodovino pa bo Kočevski les d.o.o. dostavil do njihove partnerske družbe, kjer se bo proučevalo lupljenje, zbiranje grč in skladiščenje materiala v realnem tehnološkem procesu (WP 2). To in izkazana pripravljenosti družbe zagotavlja implementacijo trajnostno sonaravno izbiro dreves, posek in razrez materiala (WP 1). V kolikor bo potrebno, bomo Slika 1 Shematična predstavitev organizacije delovnih sklopov (WP 1 do WP 7) natančneje preiskali anatomske razloge za npr. slabo ločevanje skorje od lesa in tehnologijo lupljenja z namenom izboljšanja tega procesa. Vzorčne diske bomo razžagali na vzorce v mizarski delavnici ULBF. Vodja WP 5 je sofinancer Ars Pharmae, v okviru tega delovnega sklopa bomo izmerili antioksidativne lastnosti ekstraktov. ULBF bo vključen v WP 5 s spektrofotometričnim analiziranjem antioksidativne aktivnosti. Študija stabilnosti ekstraktov, ki se bo izvajala na ULBF, bo izvedena v laboratoriju v napravi za umetno pospešeno staranje. Test kapacitete za lovljenje kisikovih radikalov in test celične antioksidativne aktivnosti bo s svojimi zunanjimi partnerji izvedel sofinancer Ars Pharmae. Ekstrakcija (WP 3), spektrofotometrične in kromatografske analize ekstraktov (WP 6) ter čiščenje in izolacija (WP 4) bo izvedena v laboratorijih ULBF.

 

Slika 1 Shematična predstavitev organizacije delovnih sklopov (WP 1 do WP 7) 

shema_projektne aktivnosti L4-2623.jpg


Slika 2 Organizacijska struktura projekta L4-2623

organigram_aplikativni projekt L4-2623.jpg
 

Preglednica 1 Spisek časovnih mejnikov (MS)

Oznaka

Opis

MS 1

Posekana vsa testna drevesa v Kočevskih gozdovih

MS 9

Poročilo o poteku projekta v prvem letu

MS 2

Posekana drevesa na vseh drugih testnih rastiščih (Notranjska, Gorenjska, Pohorje)

MS 3

Na voljo prva količina ekstraktov iz WP4 za testiranje antioksidativnih lastnosti.

MS 4

Optimiziran šaržni proces za ekstrakcijo

MS 6

Variabilnost v sestavi in vsebnosti ekstraktivov v drevesu bele jelke glede na čas poseka, rastišče in pogoje skladiščenja

MS 10

Poročilo o poteku projekta v drugem letu

MS 5

Optimizirana postopek za ločitev polifenolnih frakcij

MS 7

Postavljen in optimiziran celoten proces pridobivanja ekstraktov in skorje in grč bele jelke

MS 8

Dva ekstrakta skorje in grče bele jelko z visoko koncentracijo polifenolov.

MS 11

Končno poročilo o projektu


SICRIS povezava