Številka pogodbe:

J7-1823

Oddelek:

Oddelek za krajinsko arhitekturo

Tip projekta:

ARRS

Vrsta projekta:

Temeljni

Vloga na projektu:

Vodilni

Financiranje:

Trajanje:

01.07.2019 - 30.06.2022

Vrednost projekta skupaj:

0.83 FTE

Vodja projekta na BF:

Marot Naja

Mesta in mestni prostor predstavljajo pomembno turistično privlačnost in število obiskovalcev mest v zadnjih letih vztrajno narašča. Stalna rast števila mestnih obiskovalcev prispeva k gospodarski blaginji mest, hkrati pa povzroča tudi številne prostorske, družbene, okoljske in gospodarske vplive. Čeprav se je mestni turizem kot tem raziskovanja v zadnjem desetletju dodobra uveljavil, so mesta le pred kratkim začela pripravljati ukrepe za prilagajanje in ublažitev učinkov turizma; odsotnost upravljavskih rešitev pa je jasno razvidna tako iz turističnih kot iz prostorskih strategij na vseh upravljavskih ravneh. Glavna tema projekta je tako prostorska dimenzija mestnega turizma, ki jo bomo naslovili preko dveh raziskovalnih vprašanj. 1) Kakšni so prostorski in socialni učinki mestnega turizma v mestih? 2) Kakšne rešitve (če obstajajo) trenutno ponujata prostorsko načrtovanje in turistični managament za omilitev teh učinkov (in katere bi lahko ponudila)? Odgovore na raziskovalni vprašanji bomo iskali s kombinacijo kvalitativnih in kvantitavnih metod, to je z analizo turistične statistike v obravnavanih mestih, z anketo s turisti, posvečeno analizi njihovega prostorskega obnašanja in odločanja, preko delavnic s predstavniki javnih institucij in stroke ter s pomočjo kartografske analize. Raziskava bo potekala na območju mestnih občin Ljubljana in Maribor. Delo bo organizirano v štiri delovne pakete, od katerih sta prvi in drugi namenjena opredelitvi in identifikaciji prostorskih in socialnih učinkov mestnega turizma, druga dva pa raziskavi ter pripravi ukrepov in modela vzdržnega upravljanja mestnega turizma in planiranja, ki bo ključni rezultat projekta.


FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA

DP1 ANALIZA MESTNEGA TURIZMA

 • A1.1. pregled literature na temo mestnega turizma;
 • A1.2. analiza značilnosti mestnega turizma v izbranih mestih (Ljubljana in Maribor);
 • A1.3. terenska raziskava s turisti;
 • A1.4. izdelava profilov izbranih mest

DP2 PROSTORSKA DIMENZIJA TURIZMA

 • A2.1. delavnica o presoji učinkov na prostor;
 • A2.2. prostorska analiza pojava mestnega turizma;
  • 2.2.a. kartiranje turističnih znamenitosti in turistične infrastrukture;
  • 2.2.b. kartiranje poti turističnih ogledov organiziranih programov turističnih agencij in turističnih pisarn mest;
  • 2.2.c. kartiranje predlogov objavljenih v tiskanih in digitalnih vodnikih;
  • 2.2.d. kartiranje poti obiska anketiranih turistov;

DP3 OBSTOJEČE UPRAVLJAVSKE PRAKSE

 • A3.1. analiza politik;
 • A3.2. institucionalna analiza;
 • A3.3. analiza dobrih praks upravljanja

DP4 MODEL VZDRŽNEGA UPRAVLJANJA MESTNEGA TURIZMA IN PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

 • A4.1. primerjalna analiza mestnega turizma;
 • A4.2. model vzdržnega upravljanja mestnega turizma in prostorskega načrtovanja;
 • A4.3. verifikacija in validacija modela

SICRIS povezava

Slika 1: Shema programa dela po delovnih paketih.

Slika 2: Turistični utrip središča Ljubljane.