8:15    BELCL Gregor (vsš)
Uspešnost saditve v gozdnogospodarski enoti Spodnje Dravsko polje v obdobju 2017-2020

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar

 

9:00    PAVLIN Petra (uni)
Vpliv interakcij med robido (Rubus fruticosus) in velikimi rastlinojedci na pomlajevanje gozda

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Klemen Jerina
Somentor diplomskega dela:   doc. dr. Dušan Roženbergar
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič

 

9:45    BENEDIČIČ Miha (uni)
Zgradba, negovanost in naravna obnova sestojev z navadno ameriško duglazijo (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) v gozdnogospodarskem območju Kranj

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Andrej Ficko
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci
Recenzent diplomskega dela:    prof. dr. Robert Brus

 

10:30    TOMASINO Luka (vsš)
Razvoj naravnega mladja v poskusnih vrzelih visokogorskega smrekovega gozda

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor magistrskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci
Recenzent magistrskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič

 

11:15    KRAJNC OSENAR Anja (vsš)
O razširjenosti glive Lecanostica acicola v Trenti in njeno širjenje proti osrednji Sloveniji

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Andrej Ficko
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Tine Hauptman
Recenzentka diplomskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni

 

12:00    KOČEVAR Janko (vsš)
Ocena donosov plodov evropskega pravega kostanja (Castanea sativa Mill.) v Beli krajini

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Kristjan Jarni

 

12:45    BAHOR Blaž (msc)
Kakovost in vrednost glavnih drevesnih vrst v gozdnogospodarski enoti Stari trg

Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Petra Grošelj
Mentor magistrskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič
Recenzent magistrskega dela:    prof. dr. Andrej Bončina

 

13:30    BRKOPEC Žan (uni)
Vpliv strojnega brušenja verige motorne žage na učinkovitost prežagovanja lesa in tresenje rok

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Anton Poje
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Jurij Marenče