9:00    ŠTEFANIČ David (vsš)
Vpliv lege sadnje na spreminjanje združbe ektomikoriznih gliv pri sadikah bele jelke

Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Matevž Likar
Somentor diplomskega dela:     asist. dr. Tine Grebenc
Recenzentka diplomskega dela:    izr. prof. dr. Alenka Gaberščik