8:00    MURŠEC PITAMIC Jaka (uni I.)
Vpliv gozdne mikroklime na sukcesijski razvoj pritalne vegetacije v eksperimentalnih sestojnih vrzelih
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Jurij Diaci
Somentor diplomskega dela:     doc. dr. Andrej Rozman
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Dušan Roženbergar

 

8:45    PEČAVAR Tina (vsš I.)
Analiza ulova v pasti, namenjene spremljanju velikega rjavega rilčkarja, Hylobius abietis (Coleoptera, Curculionidae), v krajevni enoti Moravče
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Tine Hauptman
Recenzentka diplomskega dela:    prof. dr. Maja Jurc

 

9:30    KOPITAR ČANDER Pia Nadia (vsš I.)
Odnos obiskovalcev Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib do tujerodnih drevesnih vrst
Predsednik komisije za zagovor:    doc. dr. Kristjan Jarni
Mentor diplomskega dela:    prof. dr. Robert Brus
Recenzentka diplomskega dela:    doc. dr. Mojca Nastran

 

10:15    BEZGOVŠEK Anže (uni I.)
Ocena donosov trosnjakov nekaterih tržnih vrst gliv na območju Srebotnika v Gozdnogospodarski enoti Celje
Predsednik komisije za zagovor:    prof. dr. Robert Brus
Mentor diplomskega dela:    doc. dr. Matija Klopčič
Somentor diplomskega dela:     dr. Nikica Ogris (GIS)
Recenzent diplomskega dela:    doc. dr. Tine Hauptman