Petek, 30. septembra 2022, ob 8.30 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko

Kandidatka: Andreja Makovec Beci

Naslov magistrskega dela (2. stopnja, program Ekonomika naravnih virov): Ekonomska analiza prilagajanja kmetijske rabe zahtevam biotske pestrosti na primeru govedorejskih kmetij Ljubljanskega barja

Člani komisije: izr. prof. dr. Luka Juvančič, predsednik; prof. dr. Emil Erjavec, mentor; izr. prof. dr. Jaka Žgajnar, somentor; prof. dr. Andrej Udovč, recenzent