Tina Šaula

študentka študijskega programa:

Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo 5. 9. 2023 ob 12:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv fermentacije na prehransko vrednost mlevskih frakcij grahove moke

Komisijo sestavljajo:

Predsednik: izr. prof. dr. Tomaž Požrl

Mentor: prof. dr. Blaž Cigić

Somentorica: prof. dr. Polona Jamnik

Recenzentka: doc. dr. Petra Terpinc