Anja Lukić
študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje PREHRANA

bo 25. 10. 2023 ob 8:00 uri v prostoru 'ŽS - sejna soba Oddelka za živilstvo' zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Povezave med kazalniki življenjskega sloga in uživanjem mleka in mlečnih izdelkov

Komisijo sestavljajo:
Predsednica: prof. dr. Tatjana Košmerl
Mentor: doc. dr. Primož Treven
Somentorica: izr. prof. dr. Damijana Kastelec
Recenzentka: izr. prof. dr. Jasna Bertoncelj