Eva Mur Eržen

študentka študijskega programa:
Magistrski študijski program druge stopnje EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA

bo 14. 2. 2024 ob 10:00 v predavalnici B2 (Oddelek za biologijo) zagovarjala magistrsko delo z naslovom:

Vpliv različnih taksonov v zooplanktonu na strukturo fitoplanktonske združbe

KOMISIJO SESTAVLJAJO:
Predsednica:     prof. dr. Mateja Germ
Mentor:              doc. dr. Igor Zelnik         
Somentor:          asist. dr. Žiga Ogorelec               
Recenzent:        prof. dr. Mihael Jožef Toman