Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj prvostopenjskega univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo je izobraziti strokovnjaka, ki je sposoben interdisciplinarno povezati naravoslovne, tehniške, ekonomske in družboslovne vsebine s ciljem trajnostnega razvoja stroke – lesarstva. V skladu s sodobnimi izzivi je diplomant sposoben vrednotiti les kot trajnostni vir, iskati načine za njegovo optimalno rabo, obvlada vodenje in načrtovanje tehnologij predelave in obdelave lesa ter lesnih kompozitov, konstruiranje lesnih proizvodov, organizacijo in vodenje podjetja in je usposobljen za sodelovanje v interdisciplinarnih vodstvenih in raziskovalno razvojnih ekipah, za gospodarjenje z lesom in lesnimi proizvodi ter za sodelovanje pri razvoju izdelkov iz lesa in lesnih kompozitov.


Vpisni pogoji

V program se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel
• za vpis v 2. letnik najmanj 48 kreditnih točk po ECTS.
• za vpis v 3. letnik mora imeti opravljene vse študijske obveznosti (prisotnost na predavanjih in vajah) prvega in drugega letnika ter doseženih 60 kreditnih točk po ECTS za 1. letnik in 48 kreditnih točk po ECTS za 2. letnik (skupaj 108 točk po ECTS).
Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, če je v predhodnem letniku zbral najmanj 45 kreditnih točk po ECTS, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze.
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Študijska komisija Oddelka za lesarstvo.

Pogoji za ponavljanje letnika

Študenti morajo imeti za ponavljanje:
- 1. letnika: opravljene vse vaje in doseženih najmanj 30 kreditnih točk po ECTS,
- 2. letnika: doseženih 60 kreditnih točk prvega letnika, opravljene vse vaje in doseženih najmanj 30 kreditnih točk po ECTS drugega letnika.

Študijska komisija Oddelka za lesarstvo lahko odobri ponavljanje letnika študentu, ki ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičljive razloge štejejo razlogi, navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Pogoji za prehode med programi so opredeljeni v Merilih za prehode med študijskimi programi, ki jih je sprejel NAKVIS dne 18. novembra 2010.

Možen je prehod iz kateregakoli primerljivega akreditiranega univerzitetnega in visokošolskega programa, če so izpolnjeni pogoji za vpis v prvostopenjski univerzitetni študijski program Lesarstvo.
Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti pristojna Študijska komisija Oddelka za lesarstvo določi, katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega komisija določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.
Možen je tudi prehod iz starega univerzitetnega študijskega programa Lesarstvo. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS dosežene v predhodnem programu, na podlagi česar se določi, v kateri letnik lahko študent prehaja. Prehodi so možni tudi iz vseh starih (nebolonjskih) univerzitetnih študijskih programov s področja lesarstva na univerzah, ki imajo verificirane študijske programe. Pri prehodu se upoštevajo kreditne točke ECTS, dosežene v predhodnem programu. Na podlagi doseženih kreditnih točk v predhodnem programu pristojna Študijska komisija Oddelka za lesarstvo določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.