Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa Živilstvo in prehrana je usposobiti strokovnjaka, ki je zmožen širokega razumevanja področij živilstvo in prehrana s poudarkom na znanjih in veščinah povezanih z živilstvom, to je pridelave, predelave, kakovosti in trženja hrane ter prehrano kot naravnim nadaljevanjem živilstva, za pravilno, varno in zdravo prehranjevanje oziroma normalen razvoj in ohranjanje človekovega zdravja. Diplomanti bodo usposobljeni za načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontrolo proizvodnje hrane ter prehrane ljudi in tudi nekaterih spremljajočih dejavnosti ob upoštevanju naravoslovnih, družboslovnih in okoljskih načel v proizvodnji varne hrane ter izvajanju varne in zdrave humane prehrane.

Živilstvo je gospodarsko pomembna in hitro se razvijajoča panoga z močnim interdisciplinarnim poudarkom ali vertikalno povezavo med pridelovalci kakovostnih in varnih surovin, živilsko-predelovalnimi obrati, ki na podlagi sodobnih spoznanj, načel in tehnologij proizvajajo in zagotavljajo oskrbo prebivalstva s kakovostno hrano. Diplomanti tega študija bodo pridobili v šestih semestrih vsa potrebna znanja s področja živilstva, ki interdisciplinarno povezuje različna naravoslovna znanja s področij biologije, kemije, biokemije, mikrobiologije, procesništva in tehnologij proizvodnje živil rastlinskega in živalskega izvora, znanja o okolju, ekonomiki in pravu na področju živilstva. Študenti bodo med študijem pridobili tudi praktična znanja iz vseh segmentov, ki jih pokriva živilstvo, od skladiščenja surovin in proizvodov, preko konzerviranja, predelave in proizvodnje gotovih živilskih izdelkov, vključno s kontrolo in upravljanjem procesov proizvodnje.

Prehrana je uporabna znanost o hrani in njenih učinkih na človeški organizem. Novejši izsledki raziskav s področja prehrane imajo odločilno vlogo pri razumevanju mnogih procesov povezanih s prehrano in pojavom bolezni ter motenj presnove, prav tako pri dojemanju vloge prehrane glede na genetski potencial posameznika. Prehranski strokovnjaki imajo danes vedno pomembnejšo vlogo, ne samo kot raziskovalci, temveč kot tudi posredniki pri prenosu znanstvenih spoznanj na vsesplošno in ciljno populacijo zato, da bi ohranili ali izboljšali njeno zdravje. Izobraževanje strokovnjakov tega profila je vitalnega pomena za našo državo, saj gre nasproti programskim smernicam Nacionalne prehranske strategije, uradno sprejete leta 2004 na najvišji državno-politični ravni. Prehranske vsebine, ki so vključene v študij Živilstva in prehrane, bodo omogočile tudi šolanje strokovnjakov, ki so pri nas zelo potrebni. Študijski program je zasnovan na že naštetih naravoslovnih, okoljskih, tehnoloških in družboslovnih znanjih ter dopolnjen s toksikologijo, fiziologijo in anatomijo človeka, znanostjo o prehrani in aplikativno prehrano, vse zato, da bi izobrazili strokovnjaka za širše področje prehrane.

Novi program Živilstvo in prehrana, ki je skladen z načeli bolonjskega procesa, uvaja v študij poleg skladnosti z drugačnim potekom študija (3+2) tudi spremenjen pristop k oblikovanju vsebin prvostopenjskega in drugostopenjskega programa. Zato je upoštevana smiselnost vrstnega reda oz. sledenja temeljnih naravoslovnih in aplikativnih tehnološko-prehranskih vsebin. Program omogoča poleg temeljnega znanja tudi različne veščine in spretnosti, potrebne za zaposlitev po končanju prve stopnje programa, prav tako pa omogoča nadaljevanje študija na drugi (MSc) stopnji, ki je predvidel dva samostojna programa. Pomembna sestavina programa je navajanje študentov na sprotni študij, na nujnost vseživljenskega učenja, za interdisciplinarno, timsko in k praktičnim vprašanjem naravnano delo.


Vpisni pogoji

Vpisni pogoji: Pogoji za vpis na univerzitetni študij prve stopnje so določeni v skladu s 115. členom Statuta Univerze v Ljubljani. V univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana se lahko vpiše:
a) kdor je opravil maturo
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Za napredovanje v drugi in tretji letnik študija mora študent oz. študentka opraviti 54 ECTS obveznosti za tekoči letnik, ki so predpisane s predmetnikom in učnimi načrti za posamezni letnik. Za napredovanje v tretji letnik dodiplomskega študija mora študent opraviti 60 ECTS obveznosti za prvi letnik, predpisane s predmetnikom in učnimi načrti, kar skupaj pomeni doseženih 114 ECTS. Komisija za študij 1. in 2. stopnje Odd. za živilstvo lahko izjemoma odobri predovanje v višji letnik študentu, ki je vpredhodnem letniku dosegel najmanj 42 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičene razloge štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika:

Študenti morajo imeti za ponavljanje letnika vse vaje in imeti doseženih najmanj 28 kreditnih točk ECTS. Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:

- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,

- obseg razpoložljivih mest,

- letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti,

- minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

 
Možen je prehod iz kateregakoli primerljivega akreditiranega univerzitetnega in visokošolskega strokovnega programa s področja Biotehniških ved ali drugih strokovnih področij na domačih in tujih univerzah, če so izpolnjeni pogoji za vpis v univerzitetni študijski program Živilstvo in prehrana. Za diplomante višješolskih študijskih programov prehod na program Živilstvo in prehrana (BSc) ni mogoč.

Pri odobritvi in določitvi potrebnih obveznosti Komisije za študij 1. in 2. stopnje Odd. za živilstvo določi, katere predmete oz. v kakšnem obsegu prizna že opravljene študijske obveznosti (vendar najmanj 30 kreditnih točk iz vsebinsko primerljivih obveznih ali izbirnih enot predhodnega študija) in opredeli dodatno zahtevane kreditne točke. Na podlagi tega komisija določi, v kateri letnik lahko študent prehaja.