Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomanta za interdisciplinarno razumevanje biotehnologij v procesih pridobivanja biosurovin, zdravilnih učinkovin, izboljšanih sortah kmetijskih rastlin in pasem živali ter pri varovanju okolja. Študij omogoča diplomantu, da se dodobra seznani s posebnostmi posameznih biotehnologij, njihovimi razvojnimi možnostmi na področju visokih tehnologij in pomenom dodane vrednosti proizvodov visoke tehnologije. Seznani se tudi z aplikacijami biotehnologij, ki zagotavljajo okoljevarstven pristop in obnavljanje naravnih virov. Posebnega pomena je razvijanje občutka za smotrno povezovanje klasičnih proizvodnih tehnologij z novimi tehnologijami, ki pretežno temeljijo na spreminjanju genomov delovnih organizmov. 


Način izvajanja študija

V študijskem programu se predvideva 50 vpisnih mest za redni študij, 3 mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 3 mesta za vzporedni študij.


Trajanje študija

Drugostopenjski magistrski študijski program BIOTEHNOLOGIJA traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • magister biotehnologije ali
  • magistrica biotehnologije
  • mag. biotehnol.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Biotehnologija se lahko vpiše, kdor je končal:

a) študijski program prve stopnje s področja biotehnologije.

b) študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravi 10 - 60 KT izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Biotehnologija. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij biotehniških ved opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomantom vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se dodatne KT določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program ostalih strokovnih področij, če dodatno opravi 10 - 60 KT izmed predmetov prvostopenjskega študija Biotehnologija. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij biotehniških ved opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomantom vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se dodatne KT določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Obveznosti, ki jih morajo opraviti kandidati pod točko (b) in (c) določi pristojna študijska komisija. Kandidat mora opraviti manjkajoče obveznosti pred vpisom na 2. stopnjo študija.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
- kandidate iz točke (a) se izbira na podlagi povprečne ocene študija 1. stopnje.
- kandidate iz točke (b) in (c) se izbira na podlagi povprečne ocene dodiplomskega študija in povprečne ocene diferencialnih predmetov, ki so pogoj za vpis na 2. stopnjo. Vsaka od povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni. Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega stavka bodo imeli prednost kandidati z višjo povprečno oceno študija 1. stopnje.

Število prijav in omejitve v preteklih 4 letih: 
- 2022/23: število prijav s 1. željo: 57 - omejitev (povprečna ocena zadnjega sprejeta kandidata: 7,84)
- 2021/22: število prijav s 1. željo: 48 – ni bilo omejitve
- 2020/21: število prijav s 1. željo: 60 – omejitev (povprečna ocena zadnjega sprejeta kandidata: 7,71)
- 2019/20: število prijav s 1. željo: 40 – ni bilo omejitve


Pogoji za napredovanje iz letnika

Obveznosti študentov in pogoji za napredovanje iz letnika v letnik:
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in je zbral 54 ECTS. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku dosegel najmanj 40 kreditnih točk po ECTS, če ima za to opravičljive razlogev skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 36 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Prehod je mogoč:
a) za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
- iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti UL. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

b) za diplomante predbolonjskih študijskih programov:
- iz univerzitetnega študijskega programa Biotehnologija. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Za dokončanje študija morajo uspešno zagovarjati magistrsko delo.
- iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT, vključno z magistrskim delom.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

MSc Biotehnologija 2021-22.pdf

MSc Biotehnologija 2022-23.pdf

MSc Biotehnologija 2023-24.pdf