Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa druge stopnje Biotehnologija je poglobljena predstavitev ključnih
biotehnologij, ki so se izkazale kot uspešne industrijske dejavnosti ob hkratnem upoštevanju sonaravnega razvoja.
Pridobljeno znanje omogoča interdisciplinarno razumevanje biotehnologij v procesih pridobivanja biosurovin, zdravilnih učinkovin, izboljšanih sortah kmetijskih rastlin in pasem živali ter pri varovanju okolja. Študij omogoča slušatelju, da se dodobra seznani s posebnostmi posameznih biotehnologij, njihovimi razvojnimi možnostmi na področju visokih tehnologij in pomenom dodane vrednosti proizvodov visoke tehnologije. Seznani se tudi z aplikacijami biotehnologij, ki zagotavljajo okoljevarstven pristop in obnavljanje naravnih virov. Posebnega pomena je razvijanje občutka za smotrno povezovanje klasičnih proizvodnih tehnologij z novimi tehnologijami, ki pretežno temeljijo na spreminjanju genomov delovnih organizmov z namenom, da bi njihove proizvodne lastnosti v čim večji meri ustrezale zahtevam učinkovitega proizvodnega procesa kakovostnih proizvodov ob zavestnem varovanju okolja in ekonomski uspešnosti proizvodnje. Magistranti v 4 semestrih študija nadgradijo dobljena znanja in spretnosti iz prvostopenjskih programov s področja biotehnike in drugih naravoslovnih programov z najnovejšimi biotehnološkimi znanji in z znanji temeljnih naravoslovnih predmetov.


Vpisni pogoji

V magistrski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

a) študijski program prve stopnje s področja biotehnologije,

b) študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravi 10 - 60 KT izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Biotehnologija. In sicer: a) diplomant primerljivih študijskih programov s področij biotehniških ved opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomant študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se mu dodatni KT določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) star visokošolski strokovni študijski program ostalih strokovnih področij, če dodatno opravi 10 - 60 KT izmed predmetov prvostopenjskega študija Biotehnologija. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij biotehniških ved opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se mu dodatni KT določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Obveznosti, ki jih morajo opraviti kandidati pod točko (b) in (c) določi pristojna študijska komisija. Kandidat mora opraviti manjkajoče obveznosti pred vpisom na 2. Stopnjo študija.

Pogoje za vpis v magistrski študijski program izpolnjuje tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Obveznosti študentov in pogoji za napredovanje iz letnika v letnik:

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in je zbral 54 ECTS.
Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah (kot določa Statut UL), in je zbral 40 ECTS.
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Komisija za podiplomski študij BF.
Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat BF na podlagi prošnje kandidata in mnenja Komisija za podiplomski študij BF. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za ponavljanje letnika:

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže v letniku ki ga želi ponavljati najmanj 36 kreditnih točk po ECTS.

Pogoji za podaljšanje statusa študenta:
Tutorski sistem
Organizacijo in izvajanje svetovanja študentom se izvaja v skladu s predpisi BF za tutorski sistem.

Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Mogoč je prehod:
-iz študijskih programov 2. stopnje z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
-iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah v Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
-iz univerzitetnega študijskega programa Biotehnologija po starem programu. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Za dokončanje študija morajo uspešno zagovarjati Magistrsko delo.
-iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij, ki potekajo v Sloveniji ali tujini. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT skupaj z Magistrskim delom.