Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je izobraziti diplomanta s temeljnim znanjem ekologije, ki je osnova za poznavanje vloge organizmov na različnih ravneh ekosistema ter za razumevanje in prepoznavanje sprememb v naravi in v našem neposrednem okolju. V okviru programa se diplomant seznani z različnimi okolji, organizmi kot nosilci pretoka energije in kroženja snovi ter z zakonitostmi, ki so se tam izoblikovale. Spozna abiotske in biotske dejavnike (vključno z vplivom človeka), od katerih je odvisno pojavljanje oziroma izginotje vrst in populacij, ter postavlja meje njihovega razširjanja. Seznani se tudi z možnostmi preprečevanja in blaženja sprememb v naravnih sistemih. Program podaja kritična znanja, potrebna za uresničevanje ciljev mednarodnih konvencij o varstvu narave.


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 35 za Slovence in tujce iz držav EU, 2 za tujce iz držav izven EU, 2 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 2 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Drugostopenjski magistrski študijski program EKOLOGIJA IN BIODIVERZITETA traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • magister ekologije in biodiverzitete ali
  • magistrica ekologije in biodiverzitete
  • mag. ekol. biod.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Ekologija in biodiverziteta se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje s področja biologije, če so končali program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS, ali primerljivi študijski program prve stopnje s področja biologije.

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravijo 10 – 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Biologija. Za vsakega kandidata pristojna študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, opravijo dodatne obveznosti opredeljene s kreditnimi točkami po ECTS, ki se jim določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski ali bolonjski visokošolski strokovni študijski program s področja biologije, če so končali program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS, ali primerljivi visokošolski strokovni študijski program navedenih strokovnih področij prve stopnje na drugi fakulteti.

d) predbolonjski ali bolonjski visokošolski strokovni študijski program z drugih strokovnih področij. Za vsakega kandidata pristojna študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatne kreditne točke po ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
a) kandidati iz točke a): na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje.
b) kandidati iz točke b): 
- 50%: na osnovi povprečja ocen na programu I. stopnje,
- 50%: na osnovi povprečja ocen dodatnih izpitov.
c) kandidati iz točke c): na osnovi povprečja ocen na dodiplomskem študiju.
d) kandidati iz točke d):
- 50%: na osnovi povprečja ocen na dodiplomskem študiju,
- 50%: na osnovi povprečja ocen dodatnih izpitov.

Število prijav in omejitve v preteklih 5 letih: 
- 2023/24: število prijav s 1. željo: 19 - ni bilo omejitve 
- 2022/23: število prijav s 1. željo: 17 – ni bilo omejitve
- 2021/22: število prijav s 1. željo: 21 – ni bilo omejitve
- 2020/21: število prijav s 1. željo: 25 – ni bilo omejitve
- 2019/20: število prijav s 1. željo: 20 – ni bilo omejitve


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v drugi letnik:
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil 60 kreditnih točk po ECTS iz študijskih obveznosti 1. letnika. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki ni opravil vseh zahtevanih obveznosti, in ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. 

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Prehod je mogoč:
a) za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
- iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti UL, iz ali primerljivih strokovnih področij iz drugih fakultet. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- iz študijskih programov iz drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

b) za diplomante predbolonjskih študijskih programov:
- iz univerzitetnega študijskega programa Biologija. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program in za dokončanje študija uspešno zagovarjati magistrsko delo.
- iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 ECTS, vključno z magistrskim delom.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

MSc Ekologija in biodiverziteta 2021-22.pdf

MSc Ekologija in biodiverziteta 2022-23.pdf

MSc Ekologija in biodiverziteta 2023-24.pdf

MSc Ekologija in biodiverziteta 2024-25.pdf