Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj programa je s pomočjo načinov poučevanja, ki spodbujajo kreativnost, kritično razmišljanje, urijo ustno in pisno komuniciranje in dajejo poudarek na praktičnih izkušnjah v naravi, izobraziti magistra, ki bo imel kompetence za opravljanje del na vseh področjih, kjer je nujno poznavanje vrst organizmov, njihovega življenjskega okolja ter sprememb v njem ter njihove vloge v ekosistemih. Magistri bodo seznanjeni z izhodišči ohranjanja narave ter blaženja in preprečevanja negativnih sprememb. Vsebina programa izpostavlja izjemno biotsko pestrost Slovenije, ki znotraj Evrope predstavlja veliko konkurenčno prednost. V luči bolonjske prenove jo lahko uradno predstavimo in ponudimo evropskemu univerzitetnemu prostoru in širše.
Program vključuje, poleg klasičnih pedagoških pristopov, več dodatnih oblik študija, ki navajajo študente na sprotni študij, na nujnost vseživljenjskega učenja, na interdisciplinarno in k praktičnim vprašanjem naravnano delo, ter projektno delo in delo v skupinah.


Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Ekologija in biodiverziteta se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje s področja biologije, če so končali program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS ali primerljivi študijski program prve stopnje Biologije na drugi univerzi v Sloveniji ali tujini.

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravi 10 – 60 kreditnih točk po ECTS izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Biologija. Za vsakega kandidata pristojna študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na prvi stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, opravijo dodatne obveznosti opredeljene s kreditnimi točkami po ECTS, ki se jim določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred ali po 11. 6. 2004 s področja biologije, če je končal program v obsegu 180 kreditnih točk po ECTS ali primerljivi visokošolski strokovni študijski program navedenih strokovnih področij prve stopnje na drugi univerzi.

d) kdor je končal študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred ali po 11. 6. 2004 z drugih strokovnih področij. Za vsakega kandidata pristojna študijska komisija določi individualni premostitveni program v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk po ECTS. Obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih kandidati lahko opravijo med študijem na 1. stopnji ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študij. In sicer: a) diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatne kreditne točke po ECTS določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Obveznosti študentov in pogoji za napredovanje iz letnika v letnik:
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel 60 kreditnih točk po ECTS.
Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ki jih določa 153. člen Statuta UL (materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze). O vpisu odloča Študijska komisija BF.
Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat BF na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijske komisije BF. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.
Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:

  • izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
  • obseg razpoložljivih mest,
  • letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti,
  • minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu

Prehod v magistrski študijski program Ekologije in biodiverzitete je mogoč:
a) iz študijskih programov 2. stopnje z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani ali primerljivih strokovnih področij iz drugih fakultet v Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
b) iz študijskih programov 2. stopnje iz drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah v Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
c) iz starega univerzitetnega študijskega programa Biologija. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program in za dokončanje študija uspešno zagovarjati Magistrsko delo.
d) iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah v Sloveniji ali tujini. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 ECTS skupaj z Magistrskim delom.

Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu.