Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je, da diplomant pridobi ustrezno in celovito znanje o gozdovih in gospodarjenju, ki je skladno s tremi sodobnimi načeli upravljanja gozdov - načelom sonaravnosti, večnamenskosti in trajnosti. Študijski program omogoča diplomantu, da poglobi osnovna znanja o gozdovih in gospodarjenju z njimi ter si glede na zanimanje in zaposlitvene interese pridobi tudi vsebinsko širša znanja s specialnih oziroma robnih področij gozdarstva in upravljanja gozdnih ekosistemov.


Način izvajanja študija

V programu se predvideva 0 vpisnih mest za redni študij, 0 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 0 mest za vzporedni študij.


Trajanje študija

Drugostopenjski magistrski študijski program EKONOMIKA NARAVNIH VIROV traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • magister ekonomike naravnih virov ali
  • magistrica ekonomike naravnih virov
  • mag. ekon. nar. virov

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program druge stopnje Ekonomika naravnih virov se lahko vpiše, kdor je končal:

a) študijski program prve stopnje z naslednjih strokovnih področij: agronomija, zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura.

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravi 10 - 60 KT izmed predmetov univerzitetnih študijskih programov prve stopnje naslednjih strokovnih področij: agronomija, zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura. In sicer: a) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomantom vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se dodatne KT določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski visokošolski strokovni študijski program z naslednjih strokovnih področij: agronomija, zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura.

d) predbolonjski ali bolonjski visokošolski strokovni študijski program, če dodatno opravi 10 - 60 KT izmed predmetov visokošolsko strokovnih in univerzitetnih študijskih programov prve stopnje naslednjih strokovnih področij: agronomija, zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura. In sicer: a) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov, b) diplomantom vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, se dodatne KT določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
- kandidate iz točk a) in b) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer pri kandidatih iz točke a) se upošteva povprečna ocena izpitov študija prve stopnje, pri kandidatih iz točke b) pa povprečna ocena izpitov študija prve stopnje in izpitov, ki so pogoj za vpis.
- kandidate iz točk c) in d) se izbira na podlagi ocen opravljenih izpitov, in sicer pri kandidatih iz točke c) se upošteva povprečna ocena izpitov dodiplomskega študija, pri kandidatih iz točke d) pa povprečna ocena izpitov dodiplomskega študija in izpitov, ki so pogoj za vpis. Prednost imajo tisti kandidati, ki imajo zbranih večje število KT iz nabora predmetov: Matematika, Statistika, Ekonomika, Management, Podjetništvo, Sociologija. Pri kandidatih z enakim številom KT iz prejšnjega stavka se bo upošteval uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena izpitov).


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v drugi letnik:
Študent se lahko vpiše v drugi letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel najmanj 48 kreditnih točk po ECTS. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki ni opravil vseh zahtevanih obveznosti, in ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. 

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri ponavljanje letnika študentu, ki ne izpolnjuje pogojev za ponavljanje, če ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Prehod je mogoč:
a) za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
- iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti UL. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

b) za diplomante predbolonjskih študijskih programov:
- iz univerzitetnih študijskih programov s področij agronomija, zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati magistrsko delo.
- iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT, skupaj z magistrskim delom.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

MSc Ekonomika naravnih virov 2021-22.pdf