Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj drugostopenjskega študijskega programa Ekonomika naravnih virov je usposobiti strokovnjake za upravljavske, poslovne in analitične funkcije v družbenih in gospodarskih dejavnostih na področju kmetijstva, živilstva, lesarstva, gozdarstva in drugih dejavnostih, povezanih z biotehniškimi znanji. S programom ponujamo in razvijamo specifična znanja in veščine, ki bodo omogočala diplomantom zaposlitev na vodilnih mestih v gospodarstvu in javni upravi ter prispevati k dvigu konkurenčnosti in trajnostnemu razvoju na mikro-, mezo- in makro ravni.
Diplomanti bodo pridobili poglobljeno družboslovno in predvsem ekonomsko razumevanje proizvodnih in upravljavskih procesov s poudarkom na praktičnemu usposabljanju. Izpostavljena je uporaba in upravljanje z instrumenti evropskih politik na ravni državne uprave, gospodarstva, nevladnih in mednarodnih organizacij. Diplomanti predlaganega programa bodo sposobni samostojnega načrtovanja, svetovanja in tudi inovativnih ter razvojnih dejavnosti. V dveh letih študija bodo diplomanti v okviru predlaganega podiplomskega izobraževanja tako pridobili upravljavske kompetence za uspešno usmerjanje in organizacijo proizvodnje, poslovanja in upravljanja na različnih področjih ved o življenju ob upoštevanju načel trajnostnega gospodarjenja. Sposobni bodo izvajati tudi različne naloge v javni upravi.
Pomembne sestavine programa so usmerjanje študentov v sprotni študij, interdisciplinarno in k praktičnim vprašanjem naravnano delo, v projektni in timski pristop ter izpostavljanje nujnosti vseživljenjskega učenja oziroma študija. Program bo podajal tudi poglobljena temeljna znanja, ki so potrebna za nadaljevanje študija na doktorski ravni.


Vpisni pogoji

V magistrski študijski program druge stopnje Ekonomika naravnih virov se lahko vpiše, kdor je končal:

a.) študijski program prve stopnje z naslednjih strokovnih področij: agronomija, zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura.

b.) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij drugih fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravi 10 - 60 KT izmed predmetov univerzitetnih študijskih programov prve stopnje naslednjih strokovnih področij: agronomija, zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura. In sicer: a) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika), potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in b) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatni KT določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c.) visokošolski strokovni študijski program po starem programu z naslednjih strokovnih področij: agronomija,
zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska
arhitektura.

d.) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali dosedanji visokošolski strokovni študijski program
ostalih področij drugih fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravi 10 - 60 KT izmed predmetov visokošolsko strokovnih in univerzitetnih študijskih programov prve stopnje naslednjih strokovnih področij: agronomija, zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura. In sicer: a) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kvantitativne metode ali statistika), potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in b) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatni KT določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Obveznosti študentov in pogoji za napredovanje iz letnika v letnik:
Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel najmanj 48 kreditnih točk po ECTS.
Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki ni opravil vseh obveznosti in ima za to opravičljive razloge. Za opravičene razloge štejejo razlogi navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.
Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat BF na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja pristojne študijske komisije. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja. Sklep o tem sprejme senat BF na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijske komisije magistrskega študija Ekonomike naravnih virov. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Pogoji za ponavljanje letnika
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Mogoč je prehod:
a) iz študijskih programov 2. stopnje z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Komisija za podiplomski študij BF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
b) iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah Univerze v Ljubljani ali drugih univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Komisija za podiplomski študij BF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
c) iz univerzitetnih študijskih programov s področij agronomija, zootehnika oz. živinoreja, biologija, gozdarstvo, lesarstvo, živilstvo, mikrobiologija, biotehnologija, krajinska arhitektura. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati magistrsko delo.
d) iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih
univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Komisija za podiplomski študij BF določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT skupaj z magistrskim delom.