Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa 2. stopnje Prehrana je posredovati poglobljena teoretična znanja iz temeljnih
naravoslovnih vsebin, iz specifičnih vsebin prehranskih znanosti, kontaminacije, toksikologije oz. varnosti hrane,
načrtovanja prehrane, prehranskega izobraževanja, prehranskega inženiringa, analitike hrane, razvoja, znanstvenega
komuniciranja in raziskovanja. Magistri bodo usposobljeni za najzahtevnejša in najodgovornejša dela za načrtovanje,
organiziranje, kontrolo in vodenje prehrane, dietetike in klinične prehrane, alternativnih in specialnih oblik prehrane,
prehransko izobraževanje in svetovanje, za posebne naloge v živilski in farmacevtski industriji, za analitiko hrane in delo v kontrolnih analitičnih, inšpekcijskih, razvojnih ter raziskovalnih laboratorijih ter za raziskovalno delo na področjih prehrane.
Novi magistrski program 2.stopnje Prehrana je skladen z načeli bolonjskega procesa, uvaja v študij poleg skladnosti z
drugačnim potekom študija (3+2) tudi spremenjen pristop k oblikovanju vsebin prvostopenjskega in drugostopenjskega programa. Zato je študij oblikovan kot direktna vertikala ali nadgradnja prvostopenjskega študija Živilstvo in prehrana, omogoča pa tudi vključevanje diplomantov drugih študijev prve stopnje na Biotehniški fakulteti ter diplomantov prve stopnje iz drugih fakultet, tudi tujih, ki imajo primerna in zadostna predznanja za nadaljevanje študija prehrane.
Pomembna sestavina programa je navajanje študentov na sprotni študij, na nujnost vseživljenskega učenja, za
interdisciplinarno, timsko, inovativno in raziskovalno naravnano delo.


Vpisni pogoji

V magistrski študij 2.stopnje – Prehrana se lahko vpiše, kdor je zaključil:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana ali primerljivi študijski program prve stopnje na drugi univerzi

b) univerzitetni študijski program prve stopnje BF ali drugih fakultet v Sloveniji in tujini, ki ne sodijo v izbrano ožje/sorodno študijsko področje (sorodno študijsko področje je definirano v točkah a) in c)), če dodatno opravi 30 KT izmed predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Živilstvo in prehrana. In sicer: a) diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju, kot je to BF, potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Osnove prehrane, Klinična dietetika in epidemiologija prehrane, Higiena živil, Živilska mikrobiologija, Kakovost živil in zakonodaja, Organizacija in delovanje prehranskih obratov, Fiziologija presnove), b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kemija, biologija, fizika, biokemija) potem opravi predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Osnove prehrane, Klinična dietetika in epidemiologija prehrane, Higiena živil, Živilska mikrobiologija, Kakovost živil in zakonodaja, Organizacija in delovanje prehranskih obratov, Fiziologija presnove) in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področji, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu dodatni KT določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov

c) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje s področja živilstva in prehrane po starem ali novem programu ali primerljivi visokošolski strokovni študijski program prve stopnje na drugi univerzi

d) dopušča se vpis (pod navedenimi pogoji) tudi vsem ostalim kandidatom, ki ne sodijo v izbrano ožje/sorodno študijsko področje (sorodno študijsko področje je definirano v točkah a) in c))

e) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ali dosedanji visokošolski strokovni študijski program BF ali drugih fakultet v Sloveniji in tujini, ki ne sodijo v izbrano ožje/sorodno študijsko področje (sorodno študijsko področje je definirano v točkah a) in c)), če dodatno opravi do 60 KT izmed predmetov prvostopenjskega študija Živilstva in prehrane. In sicer: a) diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju, kot je to BF, potem opravi predmete (do 30 KT) iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Osnove prehrane, Klinična dietetika in epidemiologija prehrane, Higiena živil, Živilska mikrobiologija, Kakovost živil in zakonodaja, Organizacija in delovanje prehranskih obratov, Fiziologija presnove I), b) diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kemija, biologija, fizika, biokemija) potem opravi predmete (do 40 KT) iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Osnove prehrane, Klinična dietetika in epidemiologija prehrane, Higiena živil, Živilska mikrobiologija, Kakovost živil in zakonodaja, Organizacija in delovanje prehranskih obratov, Fiziologija presnove I) in c) diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega nabora temeljnih in strokovnih predmetov, potem se mu 60 KT določi iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.


Pogoji za napredovanje iz letnika

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel najmanj 48 kreditnih točk po ECTS.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze.

O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Študijska komisija Oddelka za živilstvo.

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat BF na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijske komisije Oddelka za živilstvo.
S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času
študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 28 kreditnih točk po ECTS.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Mogoč je prehod:
- iz študijskih programov 2. stopnje z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija bo določila za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredelila, v kateri letnik lahko kandidat prehaja,
- iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija bo določila za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredelila v kateri letnik lahko kandidat prehaja,
- diplomantov univerzitetnega študijskega programa Živilska tehnologija, ki morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija opraviti 30 KT iz nabora obveznih in izbirnih strokovnih predmetov ter uspešno zagovarjati Magistrsko delo,
- iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih
univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija bo določila za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Biokemija II, Humana prehrana, Prehrana v življenjskem ciklusu in prehranski status, Dietetika in klinična prehrana, Alternativni načini prehrane, Imunologija prehrane, Didaktika prehranske vzgoje in izobraževanja, Fiziologija prehrane, Načrtovanje prehrane, Prehrana, zdravstvena politika in zakonodaja) in izbirnih predmetov ter uspešno zagovarjati Magistrsko delo (30 KT).