Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je posredovati poglobljena teoretična znanja iz temeljnih naravoslovnih vsebin, iz specifičnih vsebin prehranskih znanosti, kontaminacije, toksikologije oz. varnosti hrane, načrtovanja prehrane, prehranskega izobraževanja, prehranskega inženiringa, analitike hrane, razvoja, znanstvenega komuniciranja in raziskovanja. Diplomant je usposobljen za najzahtevnejša in najodgovornejša dela pri načrtovanju, organiziranju, kontroli in vodenju prehrane, dietetike in klinične prehrane, alternativnih in specialnih oblik prehrane, za prehransko izobraževanje in svetovanje, za posebne naloge v živilski in farmacevtski industriji, za analitiko hrane in delo v kontrolnih analitičnih, inšpekcijskih, razvojnih ter raziskovalnih laboratorijih ter za raziskovalno delo, povezano s prehrano.


Način izvajanja študija

V programu se predvideva 30 vpisnih mest za redni študij, 1 mesto za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 2 mesti za vzporedni študij.


Trajanje študija

Drugostopenjski magistrski študijski program PREHRANA traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • magister inženir prehrane ali
  • magistrica inženirka prehrane
  • mag. inž. preh.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Prehrana se lahko vpiše, kdor je končal:

a) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, s strokovnega področja Živilska tehnologija ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini;

b) študijski program najmanj prve stopnje, ovrednoten z najmanj 180 kreditnimi točkami, z drugih strokovnih področij ali enakovreden študijski program, pridobljen po dosedanjih predpisih v RS ali tujini, če je pred vpisom opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija. Te obveznosti določi Komisija za študij 1. in 2. stopnje Oddelka za živilstvo UL BF v skladu s Pravili Biotehniške fakultete in obsegajo od 10 do največ 60 kreditnih točk.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
- kandidate iz točke (a) se izbira na podlagi povprečne ocene študija prve stopnje
- kandidate iz točke (b) se izbira na podlagi povprečne ocene študija prve stopnje in povprečne ocene diferencialnih izpitov, ki so pogoj za vpis na študij druge stopnje. Vsaka od povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni.

Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega odstavka bodo imeli prednost kandidati z višjo
povprečno oceno študija prve stopnje.

Število prijav in omejitve v preteklih 5 letih: 
- 2023/24: število prijav s 1. željo: 20 - ni bilo omejitve 
- 2022/23: število prijav s 1. željo: 32 – ni bilo omejitve
- 2021/22: število prijav s 1. željo: 24 – ni bilo omejitve
- 2020/21: število prijav s 1. željo: 31 – ni bilo omejitve
- 2019/20: število prijav s 1. željo: 25 – ni bilo omejitve


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v drugi letnik:
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel najmanj 48 kreditnih točk po ECTS iz študijskih obveznosti 1. letnika. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki ni opravil vseh zahtevanih obveznosti, in ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. 

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 28 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Prehod je mogoč:
a) za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
- iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti UL. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija bo določila za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija bo določila za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredelila v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

b) za diplomante predbolonjskih študijskih programov:
- iz univerzitetnega študijskega programa Živilska tehnologija. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija opraviti 30 KT iz nabora obveznih in izbirnih strokovnih predmetov ter uspešno zagovarjati magistrsko delo.
- iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih fakultetah. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija bo določila za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Biokemija II, Humana prehrana, Prehrana v življenjskem ciklusu in prehranski status, Dietetika in klinična prehrana, Alternativni načini prehrane, Imunologija prehrane, Didaktika prehranske vzgoje in izobraževanja, Fiziologija prehrane, Načrtovanje prehrane, Prehrana, zdravstvena politika in zakonodaja) in izbirnih predmetov ter uspešno zagovarjati magistrsko delo (30 KT).


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

MSc Prehrana 2021-22.pdf

MSc Prehrana 2022-23.pdf

MSc Prehrana 2023-24.pdf