Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je v poglabljanju in razširitvi znanja iz zootehnike, ki so potrebna za učinkovito in trajnostno uravnavanje proizvodnih sistemov reje živali zaradi proizvodnje hrane in drugih koristi z okoljskih, naravoslovnih in družboslovnih vidikov. Diplomant je usposobljen za razumevanje splošnih naravoslovnih in znanstvenoraziskovalno vidikov zootehnike in najzahtevnejših strokovnih nalog. Študijski program omogoča razviti specifična znanja in veščine za zaposlitev na odgovornih mestih v živinorejski proizvodnji in predelavi, na drugih, s kmetijstvom povezanih področjih in v izobraževanju.


Način izvajanja študija

Samo redni študij. Prosta vpisna mesta: 35 za Slovence in tujce iz držav EU, 3 za tujce iz držav izven EU, 3 za Slovence brez slovenskega državljanstva, 3 za vzporedni študij.


Trajanje študija

Drugostopenjski magistrski študijski program ZNANOST O ŽIVALIH traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • magister inženir zootehnike ali
  • magistrica inženirka zootehnike
  • mag. inž. zoot. 

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Znanost o živalih se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – zootehnika ali primerljiv študijski program prve stopnje s področja kmetijstva, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah.

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - zootehnika; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kemija, biokemija, biologija živali, botanika, mikrobiologija, fiziologija z anatomijo, biometrija oz. statistika, genetika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – živinoreja ali predbolonjski visokošolski strokovni študijski program Kmetijstvo - zootehnika ali primerljiv visokošolski strokovni študijski program s področja kmetijstva, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah.

d) bolonjski ali predbolonjski visokošolski strokovni študijski program ostalih področij, če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskih študijskih programov Kmetijstvo – zootehnika in Kmetijstvo – živinoreja; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij.

  • diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kemija, biokemija, biologija živali, botanika, mikrobiologija, fiziologija z anatomijo, biometrija oz. statistika, genetika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
- kandidati iz točke a) in c) izbrani na osnovi poprečja ocen na dodiplomskem študiju.
- kandidati iz točke b) in d): 60% povprečje ocen na dodiplomskem študiju, 40% povprečje ocen dodatnih izpitov, določenih v tč. b) in d).

Število prijav in omejitve v preteklih 5 letih
- 2023/24: število prijav s 1. željo: 15 – ni bilo omejitve 
- 2022/23: število prijav s 1. željo: 16 – ni bilo omejitve 
- 2021/22: število prijav s 1. željo: 15 – ni bilo omejitve
- 2020/21: število prijav s 1. željo: 17 – ni bilo omejitve
- 2019/20: število prijav s 1. željo: 19 – ni bilo omejitve

 


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v drugi letnik:
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vseh 60 kreditnih točk po ECTS iz študijskih obveznosti 1. letnika. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem letniku zbral najmanj 45 ECTS, in ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. 

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa).

Prehod je mogoč:
a) za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
- iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti UL. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

b) za diplomante predbolonjskih študijskih programov:
- iz univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo – zootehnika. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati magistrsko delo.
- iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT skupaj z magistrskim delom.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

MSc Znanost o živalih 2021-22.pdf

MSc Znanost o živalih 2022-23.pdf

MSc Znanost o živalih 2023-24.pdf

MSc Znanost o živalih 2024-25.pdf