Temeljni cilji študijskega programa

Magistrski študijski program Znanost o živalih je namenjen poglabljanju in razširitvi na področju zootehnike. Program je zasnovan interdisciplinarno ter multidisciplinarno, kar je nujno za profil strokovnjaka na področju zootehnike, ki mora biti usposobljen za razumevanje splošnih naravoslovnih in znanstveno-raziskovalnih vidikov zootehnike kot tudi najzahtevnejših strokovnih nalog. Program ima torej dva temeljna cilja:

- razviti specifična znanja ter veščine, ki bodo omogočala študentom zaposlitev na vodilnih mestih v živinorejski
proizvodnji ter predelavi in na drugih s kmetijstvom povezanih področjih, kot tudi na izobraževalnem področju,

- razviti poglobljena temeljna znanja potrebna za nadaljevanje študija na doktorski stopnji.

Program daje študentom v prvem letniku potrebna splošna in teoretična znanja iz na videz različnih vendar medsebojno tesno povezanih področij zootehnike. Cilj teh predmetov je postaviti osnovo za poglobljeno razumevanje delovanja kmetijske in predvsem živinorejske proizvodnje ob upoštevanju okoljskih, družboslovnih ter bioetičnih vidikov prireje varne hrane živalskega izvora. Od drugega semestra naprej je program izrazito izbirno naravnan, kar je v skladu z bolonjskimi načeli. Pri tem si študent skupaj z mentorjem oziroma svetovalcem lahko sam sestavlja program in poudarke svojega študija tako, da predmete izbira iz dveh sklopov, tako imenovanih strokovnih ter širše izbirnih predmetov. Na ta način imajo vsi študentje obvezni splošni naravoslovni prvi del programa, ki zagotovi izenačenost v nivoju osnovnega znanja ter izbirni drugi del programa, ki si ga študentje sestavijo sami in bolj ali manj poudarjajo splošno-naravoslovne vsebine ali tehnološko-aplikativne vsebine. Namen izbirnosti v drugem delu programa je v možnosti kreiranja študija glede na študentove sposobnosti, potrebe, že pridobljene praktične izkušnje, načrtovane bodoče poklicne kariere ali nadaljnjega študija na tretji stopnji.
Temeljni cilj programa je s pomočjo novih načinov poučevanja, ki spodbujajo kreativnost, kritično razmišljanje, urijo ustno in pisno komuniciranje in dajejo poudarek na praktičnih izkušnjah v laboratoriju in na terenu, izobraziti magistranda Znanosti o živalih, ki:
1. Je dobro podkovan v temeljnih naravoslovnih znanjih in uporabnih bioloških vedah, ki so osnova za poglabljanje znanja in obvladanje področja reje živali in agroživilstva širše.
2. Si med študijem pridobi kompetence za kreativno interdisciplinarno in k poglobljenim strokovnim vprašanjem
naravnano delo, nauči se reševati težje strokovne probleme ter osnov razvojnega in praktičnega raziskovalnega dela. Ob tem se nauči, da pridobljena temeljna znanja uporablja problemsko naravnano, odgovorno in med seboj povezano. Poseben poudarek je dan razvoju samostojnega in kritičnega razmišljanja, vezanega na temeljna poklicna znanja.
2. Bo pridobil znanja potrebna za razvojno-raziskovalno delo, kar omogoča ne le delo pri posameznih predmetih, ampak predvsem delo v okviru magistrske naloge.
4. Bo pripravljen na vseživljenjsko učenje oziroma za nadaljevanje študija na doktorski stopnji.
5. Bo pripravljen na profesionalne izzive moderne družbe.


Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Znanost o živalih se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – zootehnika ali primerljiv študijski program prve stopnje s področja kmetijstva, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini;

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Kmetijstvo - zootehnika; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kemija, biokemija, biologija živali, botanika, mikrobiologija, fiziologija z anatomijo, biometrija oz. statistika, genetika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
  • diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov;

c) visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Kmetijstvo – živinoreja ali študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred 11. 6. 2004 Kmetijstvo - zootehnika ali primerljiv visokošolski strokovni študijski program s področja kmetijstva, ki se izvaja na Biotehniški fakulteti ali na drugih fakultetah v Sloveniji ali v tujini;

d) visokošolski strokovni študijski program ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravijo 10 - 60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskih študijskih programov Kmetijstvo – zootehnika in Kmetijstvo – živinoreja; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti primerljivih študijskih programov s področij ved o življenju opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematika, kemija, biokemija, biologija živali, botanika, mikrobiologija, fiziologija z anatomijo, biometrija oz. statistika, genetika) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov in
  • diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoji za napredovanje iz letnika

Obveznosti študentov in pogoji za napredovanje iz letnika v letnik:
Študenti morajo imeti za vpis v višji letnik opravljene vse vaje in opravljene izpite v obsegu 60 ECTS.
Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki je v predhodnem
letniku zbral najmanj 45 ECTS, če ima za to opravičljive razloge. Za opravičljive razloge štejejo razlogi
navedeni v Statutu Univerze v Ljubljani.

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študenti morajo imeti za ponavljanje:
- 1. letnika opravljene vse vaje in doseženih najmanj 30 kreditnih točk po ECTS.
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve
obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Pri prehodih med programi se upoštevajo naslednja merila:
- izpolnjevanje pogojev za vpis v novi študijski program,
- obseg razpoložljivih mest,
- letniki ali semestri v prejšnjem študijskem programu, v katerih je študent opravil vse študijske obveznosti, in ki se lahko priznajo v celoti,
- minimalno število letnikov ali semestrov, ki jih mora študent opraviti, če želi diplomirati v novem programu.

Mogoč je prehod:
a) Iz študijskih programov 2. stopnje z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
b) Iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredeli, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
c) Iz univerzitetnega študijskega programa Kmetijstvo – zootehnika. Prehod je mogoč za kandidate, ki so univerzitetni študijski program Kmetijstvo – zootehnika zaključili. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati Magistrsko delo.
d) Iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih
univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija določi za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih morajo opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT skupaj z Magistrskim delom.