Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je posredovati poglobljena teoretična znanja iz temeljnih naravoslovnih vsebin, znanosti o živilih in analitiki živil, varnosti hrane, živilskega inženirstva ter metod razvoja in raziskovanja. Diplomant je usposobljen za najzahtevnejša in najodgovornejša dela pri načrtovanju, organiziranju, kontroli in vodenju proizvodnje hrane, za upravljanje kakovosti s težiščem na higieni in varnosti hrane, za kreiranje in razvoj novih tehnoloških procesov in novih izdelkov, za delo v kontrolno-analitičnih laboratorijih in inšpekcijskih službah ter za raziskovalno delo.


Način izvajanja študija

V programu se predvideva 35 vpisnih mest za redni študij, 2 mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 2 mesti za vzporedni študij.


Trajanje študija

Drugostopenjski magistrski študijski program ŽIVILSTVO traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • magister inženir živilstva ali
  • magistrica inženirka živilstva
  • mag. inž. živil.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Živilstvo se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana ali primerljiv študijski program prve stopnje na drugih fakultetah.

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij, če dodatno opravijo do 30 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Živilstvo in prehrana; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju (npr. diplomanti Biotehniške fakultete) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov: Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematične metode, kemija, biologija, fizika, biokemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov: Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij,
  • diplomantom vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

c) predbolonjski ali bolonjski visokošolski strokovni študijski program s področja živilstva in prehrane.

d) predbolonjski ali bolonjski visokošolski strokovni študijski program ostalih področij, če dodatno opravijo 10-60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Živilstvo in prehrana; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju (npr. diplomanti Biotehniške fakultete) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij) v obsegu do 30 kreditnih točk po ECTS,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (Matematične metode, Kemija, Biologija, Fizika, Biokemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij) v obsegu do 40 kreditnih točk po ECTS,
  • diplomantom vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se 60 kreditnih točk po ECTS dodatnih obveznosti določi iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoje za vpis izpolnjujejo tudi kandidati, ki so končali enakovredno izobraževanje v tujini, in se vpisujejo pod enakimi pogoji, kot veljajo za kandidate, ki so zaključili šolanje v Sloveniji. Pred vpisom v študijski program morajo opraviti postopek priznavanja izobraževanja za namen nadaljevanja študija.

V primeru omejitve vpisa veljajo naslednja merila izbora:
- kandidate iz točke a) in c) se izbira na podlagi povprečne ocene dodiplomskega študija.
- kandidate iz točke b) in d) se izbira na podlagi povprečne ocene dodiplomskega študija in povprečne ocene diferencialnih izpitov, ki so pogoj za vpis na študij druge stopnje. Vsaka od povprečnih ocen prispeva 50 % h končni oceni.
Pri kandidatih z enakim rezultatom iz prejšnjega odstavka bodo imeli prednost kandidati z višjo povprečno oceno dodiplomskega študija.

Število prijav in omejitve v preteklih 3 letih: 
- 2021/22: število prijav s 1. željo: 40 – ni bilo omejitve
- 2020/21: število prijav s 1. željo: 19 – ni bilo omejitve
- 2019/20: število prijav s 1. željo: 25 – ni bilo omejitve


Pogoji za napredovanje iz letnika

Pogoji za vpis v drugi letnik:
Študent se lahko vpiše v 2. letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel najmanj 48 kreditnih točk po ECTS iz študijskih obveznosti 1. letnika. Pristojna študijska komisija lahko izjemoma odobri napredovanje v višji letnik študentu, ki ni opravil vseh zahtevanih obveznosti, in ima za to opravičljive razloge v skladu s Statutom Univerze v Ljubljani. 

Pogoji za ponavljanje letnika:
Študenti morajo imeti za ponavljanje prvega letnika doseženih najmanj 28 kreditnih točk po ECTS.

Študent lahko v času študija samo enkrat ponavlja letnik ali spremeni študijski program zaradi neizpolnitve obveznosti v prejšnjem študijskem programu.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program, v katerega prehajajo. Prehod je možen, če je kandidatu pri vpisu v nov študijski program mogoče priznati vsaj 50% obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (oziroma vsaj za 30 kreditnih točk po ECTS opravljenih obveznosti za 1. letnik novega študijskega programa). 

Prehod je mogoč:
a) za kandidate iz študijskih programov 2. stopnje:
- iz študijskih programov z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti UL. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija bo določila za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.
- iz študijskih programov z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija bo določila za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija, in opredelila, v kateri letnik lahko kandidat prehaja.

b) za diplomante predbolonjskih študijskih programov:
- diplomantov univerzitetnega študijskega programa Živilska tehnologija, ki morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati magistrsko delo,
- iz univerzitetnih študijskih programov z drugih strokovnih področij. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija bo določila za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT skupaj z magistrskim delom.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

MSc Živilstvo 2021-22.pdf

MSc Živilstvo 2022-23.pdf