Temeljni cilji študijskega programa

Temeljni cilj študijskega programa je posredovati poglobljena teoretična znanja iz temeljnih naravoslovnih vsebin, znanosti o živilih in analitiki živil, varnosti hrane, živilskega inženirstva ter metod razvoja in raziskovanja. Diplomant je usposobljen za najzahtevnejša in najodgovornejša dela pri načrtovanju, organiziranju, kontroli in vodenju proizvodnje hrane, za upravljanje kakovosti s težiščem na higieni in varnosti hrane, za kreiranje in razvoj novih tehnoloških procesov in novih izdelkov, za delo v kontrolno-analitičnih laboratorijih in inšpekcijskih službah ter za raziskovalno delo.


Način izvajanja študija

V programu se predvideva 35 vpisnih mest za redni študij, 2 mesti za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce ter 2 mesti za vzporedni študij.


Trajanje študija

Drugostopenjski magistrski študijski program ŽIVILSTVO traja 2 leti (4 semestre) in obsega skupaj 120 kreditnih točk.


Pridobljen strokovni naslov

  • magister inženir živilstva ali
  • magistrica inženir živilstva
  • mag. inž. živil.

Vpisni pogoji

V magistrski študijski program Živilstvo se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili:

a) univerzitetni študijski program prve stopnje Živilstvo in prehrana ali primerljiv študijski program prve stopnje na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;

b) univerzitetni študijski program prve stopnje ostalih področij fakultet iz Slovenije ali tujine, če dodatno opravijo do 30 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov univerzitetnega študijskega programa prve stopnje Živilstvo in prehrana; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju (npr. diplomanti Biotehniške fakultete) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov: Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (matematične metode, kemija, biologija, fizika, biokemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov: Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij in
  • diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim dodatne obveznosti določijo iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov;

c) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe s področja živilstva in prehrane, sprejet pred ali po 11. 6. 2004 na fakultetah v Sloveniji ali v tujini;

d) študijski program za pridobitev visoke strokovne izobrazbe, sprejet pred ali po 11. 6. 2004 ostalih področij, če dodatno opravijo 10-60 kreditnih točk po ECTS iz nabora predmetov prvostopenjskega študijskega programa Živilstvo in prehrana; te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja in jih za vsakega posameznika posebej določi pristojna študijska komisija, kandidat mora te dodatne izpite opraviti pred vpisom v magistrski študij:

  • diplomanti študijskih programov s področij ved o življenju (npr. diplomanti Biotehniške fakultete) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij) v obsegu do 30 kreditnih točk po ECTS,
  • diplomanti študijskih programov s primerljivim obsegom temeljnih predmetov (Matematične metode, Kemija, Biologija, Fizika, Biokemija) opravijo predmete iz nabora obveznih strokovnih predmetov (Analizne metode v živilstvu, Živilska kemija, Živilska mikrobiologija, Higiena živil, Tehnike pakiranja in transporta, Tehnološko procesništvo, Tehnologije predelave rastlinskih živil, Tehnologije predelave animalnih živil, Osnove biotehnologij) v obsegu do 40 kreditnih točk po ECTS in
  • diplomanti vseh ostalih študijskih področij, ki nimajo primerljivega obsega temeljnih in strokovnih predmetov, se jim 60 kreditnih točk po ECTS dodatnih obveznosti določi iz nabora obveznih temeljnih in obveznih strokovnih predmetov.

Pogoji za napredovanje iz letnika

Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je do izteka študijskega leta opravil vse z učnimi načrti predpisane obveznosti in dosegel najmanj 48 kreditnih točk po ECTS.

Študent se lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to opravičene razloge, kot npr.: materinstvo, daljša bolezen, izjemne družinske in socialne okoliščine, priznan status osebe s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah, aktivno sodelovanje v organih univerze.

O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča Študijska komisija za 1. In 2. stopnjo živilstva in prehrane.
Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se omogoči hitrejše napredovanje. Sklep o tem sprejme senat BF na podlagi prošnje kandidata in obrazloženega mnenja Študijska komisija za 1. In 2. stopnjo živilstva in prehrane. S sklepom se določi način hitrejšega napredovanja.

Ponavljanje letnika:
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, lahko v času
študija enkrat ponavlja letnik, če doseže najmanj 28 kreditnih točk po ECTS.


Prehodi iz drugih študijskih programov

Za prehod med študijskimi programi šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu.

Mogoč je prehod:
- iz študijskih programov 2. stopnje z vseh strokovnih področij, ki potekajo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija bo določila za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredelila, v kateri letnik lahko kandidat prehaja,
- iz študijskih programov 2. stopnje z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati morajo izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija bo določila za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija in opredelila, v kateri letnik lahko kandidat prehaja,
- diplomantov univerzitetnega študijskega programa Živilska tehnologija, ki morajo izpolnjevati pogoje za vpis v študijski program. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo za dokončanje študija uspešno zagovarjati Magistrsko delo,
- iz univerzitetnih študijskih programov po starem programu z drugih strokovnih področij, ki potekajo na drugih
univerzah v Sloveniji ali tujini. Kandidati se vpišejo v 2. letnik in morajo pri tem izpolnjevati pogoje za vpis v program, v katerega prehajajo. Pristojna študijska komisija bo določila za vsakega kandidata posebej obveznosti, ki jih mora opraviti pred zaključkom študija v obsegu 60 KT skupaj z magistrskim delom.


Predstavitveni zbornik in arhiv zbornikov

MSc Živilstvo 2021-22.pdf